Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Vagtinstruks

Fælles vagtordning for speciallæger i Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland (vagtinstruks).

 

Tilrettelæggelse:

Vagten tilrettelægges og honoreres som en beredskabsvagt, dog uden fremmødeforpligtelse, og er således alene en telefonisk forpligtelse. Efter forholdene skønnet nødvendig telemedicinsk virksomhed, som f.eks. opslag i eget eller de øvrige deltagende afdelingers laboratoriesystem, er med et efter omstændighederne passende varsel dog sædvanligvis inden for 1 time.

 

Honorering:

De effektive timer honoreres efter belastningen på den enkelte vagt, der foretages indtil videre kontinuerlig vagtopgørelse med henblik på fastsættelse af den gennemsnitlige belastning af vagten.

 

Øvrige vilkår:

Øvrige vilkår, som ikke er specifikt anført, reguleres efter overenskomstens vagtbestemmelser.

 

IT-adgang:

For de vagthavende læger gives der adgang til, fra bærbart udstyr:

a.      Læsning af  igangværende og færdige prøvesvar i MADS.

b.      Læsning af færdige prøvesvar i BCC (via Cosmic RSD).

c.      Læsning af elektroniske patientjournaler på de tre sygehuse (Cosmic RSD).

 

IT-ansvarlig:

Region Syddanmark er ansvarlig for drift og vedligehold af relevant IT-udstyr og netværksforbindelser til varetagelse af vagtfunktionen.

 

Vagtopgaver:

Beredskabsvagten omfatter alle telefoniske henvendelser fra de tre involverede sygehuse. Vagttelefonen er åben fra kl. 16 - 8 hverdage, kl. 14 - 8 lørdage og 8 - 8 søn- og helligdage. Der føres ordnede notater fra alle henvendelser vedrørende patienter. Notaterne gøres tilgængelige for det berørte afsnit næstkommende hverdag. De enkelte KMA’er overfører notaterne til MADS/elektronisk patientjournal i henhold til almindelig rutine. De prøveudførende afdelinger, som har behandlingsansvaret, foretager selv adviseringer i forbindelse med fund af nye positive bloddyrkninger og andre akutte analysesvar og henviser uden for afdelingens normale åbningstid til vagten i forbindelse med spørgsmål omkring behandling, tolkning etc.

 

Vagtperiode:

Vagten forløber indtil videre efter aftale med Direktionsforum og Overlægeforeningen. 

Evaluering:

Vagtordningen evalueres en gang årligt.

 

Vagtdeltagelse:

Deltagelse i vagten er frivillig for den enkelte overlæge.

 

 

Vagtadministrerende afdeling:

Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt, fungerer som vagtadministrerende afdeling indtil 31. oktober 2020, hvorefter administrationen overgår til Sydvestjysk Sygehus.

 

Vagttelefon:

Den vagtadministrerende afdeling opretter og vedligeholder et vagttelefonnummer som af den vagtadministrerende afdeling omstilles til de på vagtlisten anførte individuelle kontakt-telefoner.

 

Fordeling af vagter:

Vagten fordeles med en tredjedel til hver deltagende afdeling.

 

Vagtlister:

Forslag til vagtliste udsendes til vagtdeltagerne for en 18 ugers periode med angivelse af, hvilken af de tre afdelinger, som står for vagten. Afdelingerne melder tilbage til den vagtadministrerende afdeling, hvilken person, der konkret afholder vagten. Den aktuelle opdaterede vagtliste fremgår til enhver tid af fremsendte vagtlister. Vagtlister med angivelse af, hvilken person, som står for vagten, foreligger senest 1 md før afholdelse.

 

Vagtbytte:

Ved forhindring, skal de enkelte vagtdeltagere selv sørge for bytning med en anden vagtdeltager evt. fra egen afdeling. Bytningen meddeles pr. mail til den angivne Email-adresse senest samme hverdag kl. 13. Eventuelt kan vagtadministrerendes afdelings sekretariat kontaktes via telefon. Ved vagtbytte i weekends eller på helligdage, hvor vagtbytte ikke er nået at blive ændret på vagtlisten, skal den, som overtager vagten selv give meddelelse herom til bioanalytikerne på den vagtadministrerende afdeling inden for afdelingens åbningstid. Disse vil så sørge for at ændre vagttelefonens omstilling til rette vedkommende.

 

Modregning af ekstra-vagter:

Vagtbytte inden for samme afdeling administreres af den enkelte afdeling. Ved vagtbytte, som medfører mindre belastning af en afdeling, og modsvarende merbelastning for en anden afdeling, fremsendes regning på beredskabshonorar og evt. opkaldstimer til den afdeling, som har afgivet vagten.

 

Akut opstået sygdom:

Ved akut opstået sygdom kan en af de øvrige vagtdeltagere, herunder vagtformanden/næstformanden kontaktes.

 

Behov for akut analyse:

Meddelelse om akutte prøver, der ønskes undersøgt uden for afdelingens åbningstid, gives til receptionen på Kolding Sygehus, tlf. 7636 2000, der informerer afsender om, at prøven skal indleveres på Skadestuen i Vejle.

Receptionen på Kolding Sygehus kontakter efterfølgende vagthavende bioanalytiker.

 

 

Video-møde:

Der indkaldes til video-møde mellem vagtdeltagerne ved behov af hensyn til eventuelle justeringer, korrigerende udmeldinger omkring vagtordningen etc. 

 

 

Vigtige telefonnumre/links/mailadresser:

 

 

Vagttelefon:

2119 6968

Vagtsekretariat:

 

Bioanalytikere SHS:

7997 4750 

Bioanalytikervagt i Vejle:

Inden for åbningstiden: 79406526/27

 

Uden for åbningstiden:

Kontakt receptionen,
Kolding Sygehus 7636 2000

 

FAX KMA Vejle

7940 6871

FAX KMA Esbjerg

7918 2442

FAX KMA Sønderborg

7997 4758
 

Vagtformand:

Ming Chen, overlæge
Mikrobiologi, Sygehus Sønderjylland

 

 

 

 Siden er sidst opdateret 11-02-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os