Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Jordemoderstuderende

 

Klinisk undervisningssted.

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kvindesygdomme og Fødsler
Afsnit for Fødsler
 

Adresse

Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

 

Tlf.

7997 2210

 

Uddannelsesansvarlige jordemødre

Vivi Lautrup
Karen Margrethe Petersen

 

Om din kliniske periode i afsnittet for Fødsler

 

 

Vi sætter din læring i fokus

Kære jordemoderstuderende.

Alle medarbejdere i afsnittet for Fødsler har et medansvar for, at du som jordemoderstuderende får et godt og udbytterigt klinisk ophold. Derfor kan du med rette have forventning om at kunne spørge kollegaer og søge vejledning hos dem, når du får behov for det.

I vores klinik værdsætter vi læring - derfor er INGEN spørgsmål dumme, og vi undrer os gerne højlydt og sammen.

Vi har alle et medansvar for, at din kliniske periode bliver god.

►Tilbage til toppen

 

Planlægning

Studietid

Din deltagelsespligt i de kliniske uddannelsesperioder har et omfang på gennemsnitlig 30 timer om ugen med direkte brugerkontakt, hvor du indgår i alle vagttyper. Dertil kommer andre studieaktiviteter i form af klinikdage med planlagt undervisning, studiebesøg, temadage m.m. Dertil kommer studiedage til faglig fordybelse og refleksion. Du skal påregne et ugentligt workload på 40-42 timer.

Ved semesterstart afsættes tid til introduktion og gennemgang af studiehåndbog.

►Tilbage til toppen

 

Vi har nogle forventninger til dig under din kliniske periode

Det er vores mål at kvalificere dig til at kunne fungere selvstændigt som jordemoder efter endt uddannelse og til at indgå i et fagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Vi forventer:

 • At du er engageret i og medansvarlig for egen uddannelse.
 • At du kender studieordningens læringsudbytte for den kliniske undervisning.
 • At du arbejder aktivt på, at både de teoretiske og de praktiske kundskaber udvikles til et stadigt højere niveau.
 • At du arbejder aktivt på at opfylde studieordningens læringsudbytte for den enkelte periode.
 • At du er bevidst om dine egne personlige og faglige forudsætninger og udfordringer.
 • At du er social, ærlig og tillidsfuld.
 • At du er åben over for vejledning
 • At du kender og overholder dit ansvars-og kompetenceområde, og er i stand til at sige fra.
 • At du deltager aktivt i den faglige debat, både i det daglige og ved faglige arrangementer. Du kan bidrage med nye tanker og ideer og derved bidrage til faglig fornyelse, til glæde for jordemodercentret, sygehuset og dig selv.
 • At du er bevidst og åben om dine undervisningsbehov og selv tager initiativ.
 • At du bruger de uddannelsesansvarlige jordemødre og det personale der er tilknyttet din undervisning.

►Tilbage til toppen

 

Dine arbejdsopgaver/-områder i afsnittet for Fødsler

Jordemoderens virksomhed foregår i primær og sekundær sundhedssektor med fokus på den enkelte kvinde og familie eller grupper af unge kvinder, kommende fædre eller familier. Jordemoderens virksomhedsfelt omfatter desuden administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver samt forsknings- og udviklingsarbejde. 

Jordemødrenes arbejdsopgaver kan overordnet sammenfattes i følgende funktioner som du som jordemoderstuderende får mulighed for at deltage aktivt i: 

 • Udføre profylaktiske helbredsundersøgelser, behovsundersøgelser og undersøgelser mhp. at diagnosticere svangerskab med øget risiko.
 • Rådgive, oplyse, vejlede og undervise.
 • Udøve opsøgende virksomhed efter socialt behov samt besøg i hjemmet ved planlagt hjemmefødsel eller ambulant fødsel.
 • Undersøge, observere, pleje og deltage i behandling af syge svangre.
 • Udføre behovsprægede undersøgelser hos syge svangre både i hjemmet og på sygehuset.
 • Yde førstehjælp og jordemoderfaglig omsorg, herunder observation, pleje og behandling af den fødende og barnet, bistand til tilkaldt læge ved evt. komplikationer samt yde nødvendig førstehjælp, til lægen kan overtage behandlingen.
 • Observere, pleje og behandle kvinden og barnet i barselperioden.
 • Undersøg, observere, pleje og deltage i behandlingen af sygelige tilstande hos kvinden, eller barnet i barselperioden.
 • Aflægge barselbesøg.
 •  
 • Deltage i evt. svangerskabsafbrydelse efter 12. svangerskabsuge. 

I primærsektoren

 

Jordemødrene afholder løbende Forældre- og Fødselsforberedelse (FFF).

Jordemødrene varetager specialkonsultationer for:

 • Gravide med øget behov for omsorg
 • Kvinder med anden etnisk baggrund
 • Overvægtige gravide 

En jordemoder deltager i familieambulatorium arbejdet. 

Generelt

De fleste jordemødre har gennemført et akupunktur-kursus.

De fleste jordemødre er certificeret som coach.

►Tilbage til toppen

  De uddannelsesansvarlige jordemødres ansvar og opgaver

De uddannelsesansvarlige jordemødre

har det overordnede ansvar for at undervisningen i de kliniske perioder tilrettelægges på en sådan måde, at den tilgodeser kravene i Studieordningen samt de love og bekendtgørelser, den hviler på.

Kontaktjordemødre

Vi tilstræber,at du bliver tilknyttet to kontaktjordemødre, som du følger i vagter på fødegangen samt i jordemoderkonsultationen. Du kommer i den kliniske periode til at have vagter med andre jordemødre end kontaktjordemødrene, hvorved du vil komme til at se forskellige måder at arbejde på og således får bredden i jordemoderfaget med.

►Tilbage til toppen

Samtaler i praktikperioden

Samtaler

Alle samtaler bliver planlagt i samarbejde mellem dig og vejlederen. Du skal forberede dig skriftligt efter aftale med vejlederen. Ved disse samtaler gennemgås læringsudbytte og der drøftes gensidige forventninger.

Uddannelsesansvarlig jordemoder deltager sammen med dig og din kontaktjordemoder i følgende samtaler:

 • Forventningssamtale
 • Midtvejssamtale
 • Slutvejledning

Samtalerne afholdes som regel før en aftenvagt eller efter en dagvagt, hvis det ikke kan lade sig gøre i vagten, og vi forsøger at planlægge dem, hvor det er praktisk muligt.

Refleksionsark

Vi tilstræber, at der dagligt afholdes refleksionssamtale med din kontaktjordemoder og at du dagligt udfylder et refleksionsark, som læses og kommenteres af de uddannelsesansvarlige jordemødre.

►Tilbage til toppen

 


 


Siden er sidst opdateret 19-03-2018
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os