Skip til primært indhold

About us

What we do and what our strategy is

Om forskningsenheden HoPRU

HoPRU blev etableret i maj 2022 som forskningsenhed under Sygehusapoteket på Sygehus Sønderjylland. Aktuelt er to senior forskere tilknyttet enheden sammen med både ph.d.- og specialstuderende.

Det nuværende hovedområde i forskningen omfatter klinisk farmaci, med særligt fokus på optimering af medicinsk behandling i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger – og i særlig høj grad i overgangen mellem sektorer. Vi interesserer os for praksisrelateret forskning om medicin – både hos indlagte patienter, men også i forløbet, når patienter udskrives.

Vores forskningsområder dækker over proces- og praksisudvikling af klinisk farmaceutiske ydelser på afdelingsniveau, koordinering ved sektorovergange, patientsikkerhed, og kortlægning af medicinrelaterede tendenser via registre. Vi er en lille forskningsgruppe, som både arbejder kvalitativt og kvantitativt.

HoPRU’s vigtigste strategiske prioritet er at sikre synergieffekt mellem klinisk praksis og forskning.  Derfor er forskningsprojekterne inspirereret af udfordringer identificeret i det daglige kliniske arbejde i apoteket og de kliniske afdelinger på Sygehus Sønderjylland. Samtidig bliver inspiration fra forskningsprojekterne implementeret på sygehusapoteket.

Udover at bedrive forskning har HoPRU også en rolle i at bidrage til, at der forskes i hospitalsfarmaci nationalt og internationalt, såvel som at bidrage lokalt og regionalt ved at deltage i diverse udvalg/fora.

Vision og Mission

Vision

Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner internationalt inden for hospitalsfarmaci.

Mission

Vi udfører praksisnær forskning inden for optimal/rationel håndtering af medicin på hospitalet, og mellem sektorer, med udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov.

Strategiske område

  • Forskningsuddannelse

  • Medicingennemgange

  • Den sårbare patient

  • Medicinspild og bæredygtighed

Forskningsuddannelse

Kandidatspecialer

HoPRU ønsker at bidrage til at uddanne forskningsspirer fra Syddansk Universitet (SDU) ved at vejlede 1-2 kandidatspecialer i klinisk farmaci hvert semester.

Ph.d. projekter

Aktuelt har HoPRU 2 ph.d.-studerende tilknyttet med hovedvejleder i enheden.

Endvidere ønsker vi at opstarte 1-2 ph.d.-studerende inden for enhedens strategiske områder, hvoraf forskning inden for medicinspild og bæredygtighed prioriteres.

Samarbejde og netværk

Internationalt samarbejde

Enheden ønsker at styrke det internationale samarbejde, og er i slutningen af 2023 påbegyndt et samarbejde med forskere fra hospitalsapoteket i Leuven, Belgien, og Maastricht, Holland.

Endvidere påbegyndes et samarbejde med hospitalsapoteket i Uppsala, Sverige i begyndelsen af 2024 i forbindelse med et udlandsophold af enhedens ene ph.d.-studerende.

Nationalt samarbejde

Enhedens senior forskere er begge medlemmer af det nationale netværk, ”Danish Hospital Pharmacy Research Network (DanHoPR network). Fra dette netværk udspringer det nationale kliniske farmaci-projekt, ”Medicinhåndtering til patienter med nedsat nyrefunktion – et national klinisk farmaci projekt”, som HoPRU projektleder. Dataindsamling på tværs af landets sygehusapoteker er blevet gennemført i 2023, og projektet afsluttes i løbet af 2024 med fire planlagte publikationer.

Enheden forventer fremadrettet fortsat at samarbejde med DanHoPR netværket om nye nationale projekter.

Lokalt samarbejde

Enhedens prioriterede forskningsstrategi i 2024 omfatter et tværfagligt projekt, samt afprøvning af en samarbejdsmodel med kliniske afdelinger på Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger. Projektet fokuserer på farmaceutudførte medicingennemgange og kommunikation mellem sektorer med et særligt fokus på medicinering, samt prioritering af de patienter, der får mest værdi af ydelsen.

Forskere i enheden

Senior forskere

  • Forskningsleder, Lektor, ph.d., Cand. pharm. Lene Juel Kjeldsen
  • Adjunkt, ph.d., MPH, Cand. pharm. Joo Hanne Poulsen Revell

Ph.d.-studerende med hovedvejleder i enheden

  • Cand. scient. san. publ., Nathalie Fogh Rasmussen (ph.d.-studie initieret i 2020)
  • Cand. pharm. Maja Schlünssen (ph.d.-studie initieret i februar 2023)

Specialestuderende med hovedvejleder i enheden

To specialestuderende fra SDU påbegynder deres 30 ECTS specialer per 1. februar 2023.

Kontakt HoPRU

Lene Juel Kjeldsen

Sygehusapoteker, Forskningsleder, Lektor, Ph.d.

Hospital Pharmacy Research Unit


(799) 74932

Joo Hanne Poulsen Revell

Farmaceut, MPH, Ph.d., Adjunkt

Hospital Pharmacy Research Unit


(799) 74911
APPFWU02V