Skip til primært indhold

InterReg

Information om samarbejdet mellem Last Aid-projektet og InterReg

Hvad er InterReg?

Siden 1990 har Den Europæiske Union støttet samarbejde på tværs af EU’s landegrænser via initiativet Interreg. Igennem initiativet skal samarbejdet mellem nabolandende i EU fremmes. I hele EU er der ca. 70 Interreg-programmer. Interreg understøtter Europas 2020-strategi, som danner grundlag for alle EU-programmer, som løber i støtteperioden fra 2014 til 2020. Strategien fokuserer på intelligent, bæredygtig og integrerende vækst i Europa.

Samarbejdet mellem Last Aid og InterReg

Når livet går i sin sidste fase ønsker de fleste mennesker at dø i eget hjem. Mangel på omsorg ved livets afslutning i eget hjem og borgernes manglende kundskab samt angst for at tale om døden er en grænseoverskridende udfordring i mange lande. Desværre er det ofte tabubelagt at tale om døden. 

Ifølge et internationalt studie ønsker 2/3 at dø i eget hjem, mens det i Danmark i 2018 kun var ca. ¼, der døde hjemme. For at kunne dø i eget hjem har mange behov for hjælp fra eks. pårørende og andre frivillige samt naturligvis fagprofessionelle.

Sidstehjælpskurset blev etableret for at undervise borgere og for at gøre en snak om døden mindre tabubelagt. Kurset ligner et førstehjælpskursus og bliver som regel afholdt på fire timer. Efter kurset har borgerne kendskab til muligheder for at støtte alvorligt syge og døende og ved, hvad de selv kan gøre. Herudover får de information om lokale støttetilbud som hospice, palliative teams, etc.

Der findes allerede sidstehjælpskurser i 17 land i Europa, Sør-Amerika og Australien. Videnskabelige undersøgelser viser, at både voksne og børn tager godt imod sidstehjælpskurset og, at de ønsker at tale om døden. Aktuelt mangler vi viden om behovet for en kulturel tilpasning af sidstehjælpskurset i forhold til nationalitet, tro eller andre faktorer. Der er tegn på, at der findes kulturelle forskelle og holdninger i Tyskland og Danmark, og disse bør italesættes i sidstehjælpskurset for at sikre, at minorieter på begge sider af grænsen får den bedst mulige hjælp, som er afstemt til deres kultur.

Væsentlige resultater af vores netværksprojekt er et øget samarbejde samt øget respekt for kulturelle forskelle. Projektpartnerne vil danne et netværk med både minoriteternes organisationer, organisationer som underviser befolkningen i første hjælp og folkekirken. I møder med repræsentanter fra disse forskellige organisationer, skal det undersøges, om de kulturelle forskelle vil have betydning for sidstehjælpskurser i grænselandet, og hvordan disse kulturelle forskelle kan inkluderes og adresseres.

På baggrunden af netværksprojektet skal det vurderes, om en kulturel tilpasning er nødvendig og en ansøgning til et større projekt om sidstehjælpskurser tilpasset kulturelle forskelle på begge sider af grænsen udarbejdes.  Det grænseoverskridende samarbejde er afgørende for at belyse de kulturelle forskelle i forbindelse med død og omsorg ved livets afslutning.

Da dette er et mindre projekt, afgrænser vi det til alene at omfatte den vestlige del af regionen. Det er dog tanken af hele grænseregionen inddrages i det efterfølgende større projekt.

Formål

Projektets formål er, at forbedre den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for det centrale område ’sundhed’ i forhold til palliativ omsorg og omsorg ved livets afslutning. Projektet vil føre til ny viden om kulturelle forskelle på begge sider af den dansk-tyske grænse, som derefter kan danne grundlag for et følgeprojekt med kultursensible (kurser tilpasset de kulturelle forskelle) sidstehjælpskurser for befolkningen. Disse vil så hjælpe til at borgerne kan tale mere åbent om døden og at de vil være i stand til at give andre omsorg ved livets afslutning.

Resultater / mål

  • Delmål 1 Netværksdannelse: Der dannes et netværk med partnere fra Danmark og Tyskland, som inkluderer offentlige og private organisationer og foreninger.

  • Delmål 2 Vidensopsamling: Projektet har til hensigt at identificere fælles udfordringer og kulturelle forskelle i omsorg og pleje ved livets afslutning. Dette sker via vidensopsamling i tre workshops, hvor netværksparterne er repræsenteret.

  • Delmål 3 Faglighed på tværs: Faglig udveksling og gensidig læring på kvartalsmøder.

  • Delmål 4 Inkludere af kulturelle forskelle i sidstehjælpskursus: Tilpasning af materiale til sidstehjælpskursus i forhold til kulturelle forskelle.

  • Delmål 5 Projektidé til opfølgende større projekt: Der udarbejdes en projektrapport med en projektide og udkast til ansøgning til et større projekt i Interreg-regi.

Video

Sidstehjælp - Kursus for voksne

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V