Skip til primært indhold

Projekter

Information om de igangværende projekter i Forskningsenheden i Kvindesygdomme og Fødsler

Ph.d.-projekt

Effekt af præoperativ dexamethason på kirurgisk stress, smerter og bedring efter robotassisteret laparoskopisk hysterektomi
Deltagere: Karsten Kaiser, Finn Lauszus, Professor Thomas Strøm, Professor Ismail Gögenur

Design

Prospektiv, randomiseret studie, der evaluerer virkningen af en enkelt dosis dexamethason på innat og cellulær immunsystem, akut postoperativ smerte og rehabilitering efter hysterektomi.

Formål

Et klinisk relevant resultat, der direkte kommer patienterne til gode. Vi registrerer effekten på smerter og medicin, der er nødvendige under hospitalsophold og efter udskrivelse, og når arbejde og seksuel funktion genoptages. Derudover ser vi, hvilken effekt steroid har på kirurgisk stress målt ved immune profil ved opregulering af innate og cellulære komponenter af immunsystemet, dels ved deres slutprodukter dels ved mRNA aktivering

Ph.d.-projekt

Sex cord-stromal celle tumorer (SCSCT) og deres associerede hormon-afhængige cancere. 

Deltagere: Sven Hoedt Karstensen, Finn Lauszus, Overlæge, PhD  Kirsten Jochumsen, Professor Claus Høgdall

Design

Registerstudie med træk fra LPR og patoweb 1999-2017 på SCSCT, dvs alle sex cord plus cancer+markører+ udveksling af data+ registrering i DGCD. Molekylær analyse af granulosa cell tumorer for at identificere og validere cancer-relaterede mutationer.

Formål

At belyse hormonafhængige cancers hyppighed hos sex-cord stromal tumorer, specielt bryst og livmoderhulekræft ved at lave en analyse af nationale hyppighed af SCSCT, karakteristika i det samlede danske materiale, samtidig endometrie- og brystcancer ved SCSCT.

Finde nye genetiske markører hos den hyppigste af SCSCT og de stærkeste associationer cancerne imellem for at se, om prognosen, opfølgning og screening bør justeres.

PISQ-IR (Pelvic organ Prolapse Incontinence Sexual Questionnaire)

Great Dubietyte, Saskia Marxen, Mette Hulbæk (hovedvejleder) 

Formål: Validering af spørgeskema om kvinders seksualitet ved urogenitale prolaps gener. 

Metode: Oversættelse og kognitive interviews til kulturel adaption (2021). Psykometrisk faktoranalyse. test-re-test

Data indsamles (2022-2023) i afd for kvindesygdomme SHS, bækkenbundscenteret SHS og i samarbejde med afd for kvindesygdomme Odense Universitetshospital

ICIQ-B (International Consultation on Incontinence Questionnaire- Bowel)

Mette Hulbæk, Ulla Due, fysioterapeut, PhD, Herlev Universitetshospital og Hanna Jangø, gynækolog, PhD, Herlev Universitetshospital

Formål: Validering af spørgeskema om afføringsinkontinens og livskvalitet

Metode: Oversættelse og kognitive interviews til kulturel adaption. Psykometrisk faktoranalyse. Data indsamles (2021 -22 ) i bækkenbundscentret SHS, urinvejskirurgisk afdeling og afdelingen for kvindesygdomme ved SHS samt i afd for kvindesygdomme Herlev Universitets Hospital og klinik for bækkenbundslidelser, Skejby Universitetshospital.

SDMQ DOC (Shared decision making questionnaire- doctors version) – Team versionen

Mette Hulbæk, Annette Zøylner sygeplejerske, PhD, Skejby Universitetshospital

Formål: Udvikling og validering af spørgeskema til fælles beslutningstagning i konteksten af fælleskonsultationer.  

Metode: Kognitive interviews til kulturel adaption af spørgeskema (2021). Psykometrisk faktoranalyse. Data indsamles (2021 - 22 ) i bækkenbundscentret.

SDMQ9 Rasch analyse

Mette Hulbæk, Charlotte Ibsen fysioterapeut, PhD,  Defactum Aarhus

Formål: Validering af spørgeskema til fælles beslutningstagning.  

Metode: Psykometrisk item – response analyse. Data indsamles (2021 - 22 ) i bækkenbundscentret SHS og data fra Rygcenter Middelfart (2017-18.

 

Laserbehandling af lichen sclerosus

Deltagere: Gina Mohmand, Finn Lauszus

Design

Behandling af hudsygdommen lichen sclerosus med MonaLisaTouch CO2 laser

Formål

Et ikke hormonelt alternativ til behandling

Et pilotserie om bruge af laser til hudsygdom.

Der arbejdes på nationalt plan at øvrige afdelinger lægger deres data i RedCap oprettet i OPEN, SDU

Laserbehandling af vaginale symptomer i overgangsalderen og urge symptomer

Deltagere: Gina Mohmand, Finn Lauszus

Design

Behandling af vagintis symptomer med MonaLisaTouch CO2-laser vaginalt

Formål

Et ikke hormonelt alternativ til behandling af:

1. Urge-inkontinens

2. Kvinder med behandlingsresistent GSM, dvs hvor østradiol ikke har ført til det ønskede resultat efter vurdering i uro-gyn gruppen

3. Deltagelse i et nationalt laser projekt for kvinder med GSM

Et pilotserie om brugen af vaginal laser på kvinder med brystkræft præsenteres på kongres i maj 2022

Enquete i Tønder Kommune

Deltagere: Arense Gulbech, Jane Ravn, Finn Lauszus & Tønder kommunes børne, unge og skoleafdelingen

Design

Elektronisk spørgeskema undersøgelse i niende klasse

Formål

At belyse de unges seksuelle aktivitet, deres præventionsvaner, deres viden og holdninger

Denne undersøgelse er det en analyse af om de unges forhold til kønsidentitet, om de unges forhold til ’sugardating’ og deling af nøgenbilleder og gentages årligt.

Planen er at udspørge årligt i en ikke nærmere specificeret årrække. Rapport til Tønder kommune og derefter ud i den brede offentlighed

Opgørelse af udfaldet medicinske aborter i SHS 2013-16

Deltagere: Ervin Kallfa, Finn Lauszus.

Design

Opgørelse af TIGRAB på afdelingen 2014-18

Formål

Sammenligne udfaldet af kontroller medicinske aborter med urin- versus serum-hCG i 4 årgange (2 med hver metode) i forhold til ’on-going pregnancy’. Publiceret  i Ugeskriftet og planlagt præsenteret på kongres i maj 2022

Hvordan forebygges abort. En gennemgang af mobile apps som kilde til oplysninger om prævention

Deltagere: Lise Dokkedahl Christensen, Finn Lauszus.

Design

Review af publikationer om brug af apps for præventionsvejledning. Formål: Belyse effekten af den nye teknologi til forebyggelse af gentagne aborter

Har skrevet kandidatspeciale, arbejder på artikel og præsentation til kongres maj 2022

Neonatal outcome før og efter implementering af fysiologisk CTG tolkning på SHS

Deltagere: Katrin Löser, Svanlaug Arnadottir

Formål

Belyse effekten af fosterfysiologisk tolkning, kvalitetssikring

Design

Retrospektiv sammenligning af CTG tolkning

Svanlaug Arnadottir

Reservelæge

Kvindesygdomme


Katrin 'Kiki' Löser

Overlæge med ansvarlig for fertilitet og føtal medicin

Kvindesygdomme


Opgørelse, udvikling og disseminering af sædefødsler

Deltagere: Christine Ravn Grimm, Kamilla Gerhard Nielsen

Design

Prospektiv registrering af sædefødsler i SHS

Formål

Kvalitetssikring af ”oprejste sædefødsler”

Sansefødestuens betydning for fødselsoplevelsen - et kvalitativt studie

Deltagere: Karen Bøhrnsen, Trine Andersen, Kirsten Specht

Design

Studiet tilgås kvalitativt explorativt, da det er de fødende og deres partners subjektive oplevelse af fødslen der har betydning for studiets resultater

Formål

Finde ud af hvilke betydning sansefødestue med teknologiske tiltag som forskellige lyskilder og afspilning af lyd har for fødende kvinder og deres partneres fødselsoplevelse.

Karen Bøhrnsen

Karen Bøhrnsen

Jordemoder med forskningsfunktion, MSc, IBCL, Stud. MBA Arctic

Kvindesygdomme


27216882

Kirsten Specht


Opgørelse af på nationalt plan med outcome af gravidteter afficeret af COVID-19

Deltager: Greta Dubietyte

Design

Input af SHS data til national database

Morris syndrom og Sertoli Leydig celle tumorer

Deltagere: Sven Hoedt Karstensen, medicinstuderende

Formål

Beskrive forekomsten af Morris syndrom hos patienter med Sertoli Leydig celle tumorer.

Design

Registerstudie

Et registerprojekt

Deltagere: Greta Dubietyte, Finn Lauszus.

Design

via Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen identificere kvinder, A: der første gang får brystkræft med ICD10 kode c50.xx i 2008 (ca 4500) og om de har haft eller får endometriecancer, C54.xx og/eller ovariecancer (C56.xx) siden, og datoen for diagnosen af disse cancere. B: Og vice versa: Kvinder der første gang får endometriecancer ICD-10 koden c54.xx i 2008 (ca. 800) og om de har haft eller får ovarie eller brystcancer og datoen for disse cancere. C: : Kvinder der første gang får ovariecancer ICD-10 koden c56.xx i 2008 (ca. 500) og om de har haft eller får endometrie- eller brystcancer og datoen for disse cancere. Formål: I et træk fra sundhedsdata registre undersøges om livmoder, æggestok og brystcancer forekommer hyppigere samtidig end hver for sig med henblik på om der skulle være en fælles årsag til disse tre hormonfølsomme cancere.

Plan: start 2022

Et follow-up studie

Deltagere: Greta Dubietyte, Finn Lauszus.

Design

Retrospektivt follow-up studie af blod lipider og glukose og andre variable der hører til metabolisk syndrom på kvinder med gestationel diabetes i SHS 2010-13. Formål: At belyse unge kvinder med en høj risiko for diabetes om de også har metabolisk syndrom. Er udgivet i udenlandsk tidsskrift og planlægges præsenteret på kongres i maj 2022

Formål

Sammenholde med vurderinger og indgreb under fødsel og neonatal outcome

Design

Opgørelse over patologiske fund i placenta 2021-22

Deltagere

Ervin Kallfa

Design

Randomiseret, kontrolleret studie

Formål

Vi vil i dette studie, som udgår fra Karonlinska Instituttet i Stockholm, sammenligne oplevelse og effektivitet mellem meget tidlig medicinsk abort sammelignet med medicinsk abort på et tidspunkt, hvor graviditet kan bekræftes ved ultralyd. I Danmark tilbydes normalt kun abort efter graviditet i livmoderen er bekræftet med ultralyd. Vi undersøger, om der er forskel på effektiviteten af abortbehandlingen, ekstra besøg/kontakter, bivirkninger, blødningsmønster og smerte mellem den tidlige og den sene behandling.

Deltagere

Karen Bøhrnsen, Trine Andersen,

Design

Et kvalitativt interviewstudie med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang.

Metode

Semistrukturerede individuelle interviews blev gennemført i december 2021 - maj 2022 med 16 par, der havde født på sansefødestuen på Sygehuset Sønderjylland. Dataanalyse var inspireret af Paul Ricoeurs fortolkningsteori, herunder tre analytiske niveauer: naiv læsning, strukturel analyse og kritisk fortolkning og diskussion.

Formål

Formålet var at undersøge, hvilken betydning sansefødestue med teknologiske tiltag som forskellige lyskilder og afspilning af lyd har for fødende kvinder og deres partneres fødselsoplevelse.

Deltagere

Karen Bøhrnsen, Mette Hulbæk, Jette Primdahl,

Design

Et kvalitativt interviewstudie med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang.

Metode

Studiet gennemføres fra december 2022 – februar 2023, hvor op til 24 patienter, som har deltaget i en fælles konsultation i Bækkenbundscenteret interviewes om deres oplevelser i konsultationen. Analysen af interviewene bliver gennemført ud fra en kvalitativ anerkendt metode med inspiration fra Poul Ricoeurs fortolkningsteori.

Formål

Formålet er at undersøge patienternes oplevelse af inddragelse i beslutningsprocessen vedrørende udredning og behandling i de fælles konsultationer.

 

Deltagere

Young Bae Lee Hansen, Signe Bek Sørensen, Thore Hillig, Finn Friis Lauszus

Design

Studie 1: Mindre case-kontrol studie, hvor der er taget 2x blodprøver på forskellige tidspunkter i graviditeter for udvalgte undersøgelser
Studie 2: stort nested-control-case studie med oprettelse af median for biomarkøer

Metode

Studie 1. En serie på 300 kvinder, der har fået taget 2 gange blodprøvetagning tidligt i graviditeten opgøres med hensyn til graviditetskomplikationer og sammenlignes med et bredt panel af biomarkører. Biomarkørerne med stærkeste association med udfaldet udvælges til studie 2

Studie 2: En uselekteret gruppe af kvinder (n=23.000) får biomarkør målt fra blodprøve taget tidligt i graviditeten og sammenholdes med tilstande som SGA, LGA, præeklampsi, hypertension, polydramnios og intrauterin fosterdød. Sensitivitet, specificitet, detektionsrate og falsk positiv rate estimeres til blesyning af den enkelte biomarkørs eller et udsnit af panelet af biomarkørers egnethed til at prædiktere udfaldet af graviditeten.

Formål

At undersøge biomarkører og deres association med graviditetsudfald, så man kan identificere graviditetskomplikationer og potentielle sygdomme tidligt i graviditeten og behandle disse relevant.

APPFWU01V