Skip til primært indhold

Boligtilbud til læger

Rammer og vilkår for ansøgning af lægebolig

Sygehus Sønderjylland råder over en række lægeboliger (61 med regulativ status og resten til markedsleje), fordelt på adresser i Sønderborg og Aabenraa.
Sygehuset ejer ikke boligerne, men vi lejer disse hos boligselskaber.

Boligberettigede læger, er ansatte efter Yngre Lægers overenskomst §4, stk. 1 eller stk. 2.

Det vil sige:

 • Klinisk basisuddannelse (KBU)
 • Introduktionsstilling
 • Hoveduddannelsesstilling (HU)
 • Ph.d. studerende i en KBU/HU-stilling
 • Reservelæger trin 1+2

Afdelingslæger er ikke omfattet.

Sygehuset kan undtagelsesvis være behjælpelig med at formidle boliger til f.eks. overlæger, læger i længerevarende vikariater og udenlandske læger i rekrutteringsøjemed.
Man er ikke boligberettiget ved timelønnet ansættelse og ansættelse under 6 måneder eller ansættelse under 20t/ugen.
Stillingen skal være tidsbegrænset. 

For at være berettiget til en lægebolig, skal du indgive sin ansøgning inden stillingen påbegyndes. Du kan tidligst ansøge 6 måneder før ansættelsesstart..

Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om en af ovennævnte stillinger, da denne skal vedlægges ansøgningen. Der kan tidligst søges om en lægebolig 6 måneder inden ansættelsesstart. 

Du tilbydes - hvis det er muligt - en bolig til indflytning ved ansættelsesstart, eller senest 3 uger efter start jf. din overenskomst.

Du modtager et boligtilbud i din E-Boks i form af en lejekontrakt du skal underskrive og returnere før lejemålet er gældende.  

For at være berettiget til en lægebolig, skal du indgive sin ansøgning inden stillingen påbegyndes. Du kan tidligst ansøge 6 måneder før ansættelsesstart.
Indgives ansøgningen efter stillingen er påbegyndt, kan Boligadministrationen, hvis der er noget ledigt, være behjælpelig med en bolig, men det er ikke en pligt de har. Der kan ikke tilbydes en bolig med regulativ status, hvis der ansøges efter stillingsstart. 

Ansøgningsskemaet udfyldes, underskrives og sendes til shs.boligadministration@rsyd.dk sammen med dokumentation for ansættelsen i form af en kopi af ansættelsesaftalen.
Ansøgningen om en lægebolig og dokumentationen for ansættelses skal sendes i samme mail.

Ansøger får kun ét tilbud om en lægebolig. Hvis der takkes "NEJ" til den tilbudte bolig, kan man fortsat være boligsøgende, men kommer bagerst i køen til en bolig.

Der er venteliste til rækkehusene i både Aabenraa og Sønderborg. Man optjener anciennitet på ventelisten fra det tidspunkt, hvor Boligadministrationen har modtaget ansøgningen om en lægebolig.

Der tages hensyn til familiemæssige forhold ved tildeling af lægeboligerne. 

Der kan ikke ansøges om specifikke lejemål – kun beliggenhed, boligstørrelse. Børnefamilier har fortrinsret til 4-værelses lejligheder. Ventes der barn kan Boligadministrationen tildele en større bolig end det oprindeligt ansøgte, hvis der er ledig kapacitet.

Boligadministrationen kan ikke garantere, at ønskerne opfyldes

Radiografstuderende, bioanalytikerstuderende og jordemoderstuderende kan ansøge om et værelse i forbindelse med praktikophold ved Sygehus Sønderjylland. 

Der tilbydes 1-værelses møbleret lejlighed eller et værelse i sygehusets kollegielejligheder enten i Aabenraa eller Sønderborg.
Det kan ikke garanteres, at man tilbydes en bolig i samme by som praktikken er. 
Det er muligt at ønske en medstuderende at bo med, men det kan ikke garanteres opfyldt.  
Der udarbejdes lejekontrakt, og betales husleje.

Huslejen er 902,75 kr. pr. måned inkl. forbrug.  
Værelserne fordeles i vilkårlig rækkefølge, og der kan ikke ønskes specifik lejlighed. 

Nøglen kan tidligst hentes kl. 17:00 den dag lejemålet starter.
Nøglen skal senest afleveres kl. 8:00 på fraflytningsdagen.

Nøgler skal hentes og afleveres i informationen på sygehuset på den matrikel hvor det tilbudte værelse er. 

Boligadministrationen er ikke forpligtet til at stille boliger til rådighed til medicinstuderende der ansættes i vikarstillinger. 

Vi kan tilbyde en bolig hvis følgende krav er opfyldt: 

 • Ansættelsen er en tidsbegrænset ansættelse i minimum 3 måneder.
 • Ansættelsen er minimum 20t/ugen
 • Ansættelsen er en ansættelse i en underordnet lægestilling som lægevikar
 • Hvis der er en møbleret bolig ledig

Hvis Boligadministrationen kan imødekomme og tilbyde en bolig betales der husleje, 560,18 kr. pr. måned i grundbeløb (2015=100). Beløbet reguleres hver den 1. april med den af Danmarks Statistiks offentliggjorte procentvise ændring for sidste år. 

Der betales aconto vand. El og varme afregnes direkte med forsyningerne.

I Sønderborg er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

 • Kongevej
 • Ringbakken
 • Grundtvigs Alle (1 rækkehus)
 • Vandtårnsvænget (rækkehuse)
 • Du Platsgade 

Huslejen pr. måned er ca. 3000 kr. - 5000 kr. alt efter størrelse. (markedsleje) Det er individuelt pr. lejlighed, om der betales aconto forbrug af el, vand og varme eller om det afregnes direkte med forsyningerne. 

2-værelses lejligheder er mellem 60-70 m2. 
3-værelses lejligheder er mellem 90-100 m2.
4-værelses lejligheder er mellem 90-110 m2. 
Rækkehusene er ca. 128 m2.  

I Aabenraa er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

 • Wilhelm Johannsens Vej (bl.a. rækkehuse)
 • Thomas Bartholins Vej 

Huslejen pr. måned er ca. 3500 kr. - 6300 kr. alt efter størrelse. (markedsleje) Der betales aconto vand. El og varme afregnes med forsyningerne. 

2-væresles lejligheder er ca. 70 m2. 
3-værelses lejligheder er ca. 80 m2.
4-værelses lejligheder er ca. 90 m2. 
Rækkehusene er ca. 130 m2. 

NB: Du vil få tilbudt bolig der, hvor der er en ledig - uanset om du har ansættelse i Sønderborg eller Aabenraa.

DER MÅ IKKE MEDBRINGES HUSDYR I BOLIGERNE!

Lejekontrakten udarbejdes på baggrund af ansættelses-/ uddannelsesaftalen, som du har indgået med Sygehus Sønderjylland, det betyder, at lejemålet automatisk ophører i forbindelse med ansættelsesophør.

Såfremt der sker ændringer i ansættelses-/uddannelsesaftalen, har du pligt til at meddele boligadministrationen dette, da det kan betyde opsigelse af lejemål eller udarbejdelse af ny lejekontrakt.

Man må kun leje én lægebolig ad gangen. Dette gælder uanset region. 
Fremleje af lægebolig er ikke tilladt. 
Boligerne er rengjort ved indflytning.

Der kan ved overtagelse af boligen ikke forventes at alle vægge, lofter og gulve fremtræder ny istandsatte. Det må accepteres at træværk, inventar osv. bærer præg efter slid. Der kan forekomme små synlige huller i vægge fra tidligere lejer.

Der kan disponeres over boligen fra kl. 17:00 på første lejedag. Hvor det er muligt tilbydes indflytning før ansættelsesstart. Ved indflytning før tid, betales markedsleje. 

Nøglen skal afhentes i Informationen på sygehuset:

 • Informationen i Aabenraa har døgnåbent - Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa - Benyt indgang A
 • Informationen i Sønderborg har åbent fra kl. 07:00 til kl. 18:00 i hverdagene. Der er lukket i weekender og helligdage. 

Hvis du ønsker at fraflytte boligen tidligere end datoen, hvor lejekontrakten automatisk ophører, skal du opsige lejemålet.
Opsigelsen skal ske en måned før ønsket fraflytning enten til den 31. eller den 15. i en måned. 

Når blanketten er udfyldt og underskrevet sendes den til Boligadministrationen på shs.boligadministration@rsyd.dk 

Link til opsigelsesblanket.

Når en lægebolig fraflyttes, skal boligen efterlades opryddet, pæn og ren. 
Konstateres der mislighold eller ødelæggelser på fast inventar, kan lejer pålægges udbedringsudgiften. 

Der foretages fraflytningssyn. Lejer kan deltage efter ønske.

Nøgen skal afleveres senest kl. 12.00 på sidste lejedag. 
Studerende senest kl. 08:00. 

Nøglen skal afleveres i informationen på sygehuset. 

Billeder fra lægeboligerne

Kontakt

Boligadministrationen

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


APPFWU02V