Skip til primært indhold

Forskningsudvalget

Referater fra forskningsudvalget

Deltagere: Lars Henrik Frich (LHF), Jens Eggers (JEE), Merete Hellerup (MH), Lars Grau Lykkeberg (LLT), Jesper Ougaard Schønnemann (JOS)

Afbud: Ingen

Ikke til stede: Jerzy Stiasny, Andreas Fricke

 

1. Dagsorden godkendt

2. Referat Godkendt – sendt ud sammen med dagsorden og mødeindkaldelse

3. Forskningsenhedens Hjemmeside præsenteret. Er næsten færdig.

 • Mangler endelig offentliggørelse / Ikke online endnu
 • Mangler fotos & beskrivelse af den enkelte seniorforsker
 • ”Klinisk foto” kan måske bruges til mere stilrene / ensartede billeder

4.  Meddelelser fra forskningslederen

 • Opfølgning på 3. forskningsmøde i OFS
  • Ingen bemærkninger. Ingen gennemgang.
 • Der er økonomi til at afholde en ½ forsknings-temadag for afdelingen (både læger & pleje).
  • Indvending fra afdelingsledelsen ift. at afsætte tiden
  • Der mangler et mere konkret oplæg ift. afholdelse af temadag
 • Der er opslået et lektorat (10%) i forskningsenheden til besættelse i efteråret.
 • LHF fremlægger projekter(ne) der er i støbeskeen i idrætssektoren og hvor der skal findes yngre til at interessere sig for. De enkelte projekter vil hver især kunne bære en Phd studerende.
 • JEE laver en opdateret beskrivelse om den kommende idrætssektor
  • Fagligt og forskningsmæssigt
 • LHF arbejder på forskning fra studenterholdet
  • Formalia og godkendelser er på plads
 • Der arbejdes på at samtlige Intro og HU læger skal kobles på forskningsenheden ved ansættelse.
  • Idrætssektoren / LHF har multiple projekter i støbeskeen
 • Sygeplejefaglig forskning i afdelingen
  • Der er ingen i kikkerten. Ingen der ønsker forskning aktuelt.
  • LHF vil gerne tilbyde mulighederne for forskning, inkl. sygeplejefaglig forskning.
  • LHF fremlægger oplæg fra IRS til: forskning for SUNDHEDSVIDENSKABELIGE PROFESSIONER* VED REGION SYDDANMARK, REGION SJÆLLAND OG SDU (SVPer) *Sygeplejerske, jordemoder, radiograf, bioanalytiker, fysioterapeut og ergoterapeut med overbygning til kandidatgrad og efterfølgende phd grad.
  • Der er centrale midler at hente hvis vi kan finde nogen der vil lave sygeplejefaglig forskning.
 • Der opfordres til at flest mulige deltager i DOS kongressen.
  • Vagterne skal dækkes, + reserver
  • Ellers er der ”frit lejde” fra afdelingsledelsen, hvilket der altid har været præcedens for

5. CORE faciliteter til forskningsenheden

  • Lokaler
   • Direktionen har ikke fundet lokaler på SØS matriklen
   • Der er heller ingen tidshorisont herfor
   • Til august kommer der en scanner + testudstyr, som der skal findes plads til. 
  • Hjemmesiden: Se pkt. 3.
  • Ansættelse af forskerstøtte-personale
   • Der er lavet et stillingsopslag
    • 50/50 klinisk og forskning
    • Oplægget er at der kun er funktion i idrætssektoren
   • Forventes med opstart 1/11/2022
  • Der er holdning blandt LLT & JOS at der mangler forskerstøtte i AAS hvor der er igangværende projekter, modsat en ansættelse i SØS hvor der ikke er igangværende projekter pt. LHF redegøres for de midler der er til forskerstøtte, og at der på sigt også vil være forskerstøtte AAS matriklen.

6. Indkomne og igangværende forskningsprotokoller og projektideer til behandling og registrering. Alle projekter, der udgår af afdelingen skal godkendes i FUM!

 • Projektnr: 2021_01 udgår
  • Problem med at det fremlægges på FSOS uden om afdelingen /forskningsenheden
 • Projektnr: 2021_02
  • Kører på skinner.
  • Opstart 1/10 med pilotprojekt
  • Økonomien på plads
  • KEN er indskrevet i PhD skolen pr. 1. september
 • Projektideer fra udvalgsmedlemmer
  • AFR har gang i 2 protokoller
   • Der er tilkoblet yngre læge (Benjamin)
  • Jerzy har gang i 2 projekter
   • RCT studie Weilby vs. Trapezektomi
  • LLT amputationsprojekt kører i Esbjerg, OUH, AAS. Kolding endnu ikke med.
  • LLT med i forskningsprojekt fra intensiv/anæstesiologisk
   • Der er givet tilsagn til administrative dage til at udføre vores del

7. Meddelelser fra udvalgsmedlemmer

 • Merete Hellerup i dialog med kandidatuddannet sygeplejerske der planlægger at skrive PhD
 • JOS: poser til ex-fix, studie er sat på pause. PPF projekt med Lasse Birkelund (OUH), BAT, JOS i gang, dropper valideringsstudie – bliver for omfattende.
 • Bahne Thomsen / BAT (res. Læge) i gang med kasuistik

8. Publikationer

  • Ingen.

9. Eventuelt

  • Ingen bemærkninger.

 

 

 

 

 


 

Deltager: LHF, JEE, MEH (webex), JOS, LLT, Jerzy fra kl. 1400.

Afbud: Ingen

Referent: JOS.

 

1. Dagsorden godkendt.

2. Referat fra møde 13-01-22 godkendt.

3. Præsentation af nye medlemmer: LLT (yngre læger) og Jerzy (SØS).

4. LHF præsenterer forhold omkring økonomi i Forskningsenheden.

 • LHF præsenterer samarbejdsmuligheder med SDU Alsion. Ser muligheder for teknisk og elektronisk samarbejde inkl. Big Data.
 • LHF Orienterer kort om Regionale puljer 2022.

5. Core faciliteter i Forskningsenheden.

 • SØS mangler fortsat et lokale til forskning, der er designeret til det, men endnu ikke er ledigt.
 • Forskningsenhedens hjemmeside er oppe at køre, og skal have kontakt informationer og beskrivelse af projekter. Det forventes at sekretær ansættes mhp. opdatering og vedligeholdelse. Drøftelse af indhold og opbygning.
 • LHF oplyser om forslag til ansættelse af forskerpersonale. JEE oplyser at efter møder med Direktion er der mulighed for ansættelse af forskningspersonale, der skal være dedikeret til forskning i 50% af tiden og 50% i klinikken, hvor en mulighed er en person med fysioterapeutisk baggrund, tilknyttet specifikke projekter. LHF nævner status på sygeplejeforskningen på afd. efter Kirsten Specht er stoppet. Fremtidsmuligheder drøftes for styrkelse af den sygeplejefaglige forskning.

6. Alle projekter skal jf. Regionens regler registreres og LHF oplyser om hvordan det formentlig vil ske.

 • Projekt 2021_01: Projektet er aflyst da PhD-studenten er stoppet, men er fortsat tilstede til fremtidig anvendelse, enten som fuldt projekt eller som delprojekter.
 • Projekt 2022_02: Regional finansiering er sikret til første år. Methadon problematik er fortsat under afklaring.
 • Projekt 2022_03: LHF orienterer om projektet som BEN er primær undersøger på.
 • Projekt 2022_04: LLT informerer om PICO-VAC projektet. LHF ønsker præcisering af publikation ønsker og forfattere.
 • Projekt 2022_05: Jerzy orienterer om Weilby projektet. Projektet er stagneret på statistikken. Jerzy og LHF arbejder videre med dette. Muligheden for supplerende 3-års opfølgning drøftes.
 • Projekt 2022_06: CT og periprotetiske frakturer. JOS præsenterer projektet. LHF fremsender ide fra tidligere projekt til inspiration. Da der er røntgen med i skal røntgen skal det godkendes i videnskabsetisk komite. JOS og Bahne arbejder videre med projektet med LBI i OUH.
 • Projekt 2022_07: Strømper til ringfiksation projekt vises frem. En mulighed for et kvalitativt projekt i afdelingen. Muligvis et kandidat projekt for en sygeplejerske eller en stud.med. JOS kontakter Nadia.

7. LLT: Kirsten og Lenette samt Tina Jakobsen havde et projekt i tankerne omkring tryksår. LHF opfordrer til at der indsendes projekt ide til OFS.

8. JEE fremsender mail fra DOS til LHF mhp. projekt registrering. LHF vil gerne have alle projekter tilsendt til registrering via DOS.

9. Muligheder for styrkelse af skopi-sektoren nævnes af JEE og LHF.

Deltagere: Lars Henrik Frich, Jerzy Stiasny, Merete Hellerup og Kevin Heebøll Nygaard (referent)

Afbud: Jens Eggers, Jesper Schønnemann, Lars Grau Lykkeberg

 

Dagsorden

1)       Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden godkendes uden yderligere tillæg.

2)       Referat fra tidligere møder

 • Der har været problemer med dårligt fremmøde til tidligere møder.

Løsningsforslag: Møder skal planlægges i god tid og ligge på faste tidspunkter. F.eks. i lige uger eller lignende.
Der skal indkaldes til møderne via outlook, så de ligger som kalender-events i folks arbejdskalender.
Forskning skal synliggøres i afdelingen. Vi skal opfordre til at tale om forskning i dagligdagen.

 • Lars Henrik planlægger møderne for et år frem.

3)       Forskningsenhedens hjemmeside (online)

 • Optælling af antal besøgende har vist, at hjemmesiden ikke bliver brugt særligt meget.
  Der findes åbenbart nogle links af ældre dato til hjemmesiden, som ikke duer længere. Disse skal rettes.
  Lars Henrik vil kontakte relevant personale mhp. at få optimeret hjemmesiden.

4) Meddelelser fra forskningslederen

 • Opfølgning på 4., 5 og 6. forskningsmøde i OFS
 • Forskningsenhedens økonomi

Der er midler til at afholde et socialt arrangement én gang om året. For nyligt har der været afholdt gin smagning med 14 deltagende.
Der er midler til at hjælpe med opstart af forskningsprojekter eller ph.d.-studerende. F.eks. til at få publiceret oversigtsartikel eller lignende.
SDU har indgået aftaler med Springer og Elsevier så man får rabat ved publicering. 

Regionale puljer i 2023

Registerforskning og kliniksporet (medicin)

Lars Henrik fortæller om et forskningsprojekt, som i stedet blev klassificeret som et kvalitets projekt og problemerne herved.

Samarbejde med SDU-Alsion

Lars Henrik er inviteret til en tur til Alsion med direktionen. Han ser mange muligheder for fremtidigt samarbejde med Alsion.
Vi bør alle lægge hovederne i blød og komme med idéer til projekter.

5)          Akademi for forskningsmodne læger og sygeplejersker

 1. Journalclubs
  Merete varetager journal clubs for sygeplejersker, og sørger for at disse fortsætter. Der er indgået aftale med Kirsten Specht, således hun kan hjælpe med at varetage disse i op til et år efter fratrædelse.
  Merete oplever, at journal clubs giver anledning til faglig refleksion blandt de ansatte.
  Vi taler om, at skriftlig information omkring journal clubs evt. kan lægges på intranettet.

Vi taler om, hvordan man kan starte journal clubs for lægerne og hvem der evt. kan stå for dette. Kirsten Specht kan evt. hjælpe.

Øvrigt til punkt 5: Lars Henrik fortæller om, at det er gavnligt hvis afdelingsledelsen er forskningsmindet og selv besidder uddannelse inden for forskning ifa. Ph.d. eller kurser. Der bliver bl.a. nævnt SDU’s vejleder kursus ift. varetagelse af medicinstuderende.

6)          Hvordan får afdelingen udbytte af forskningsindsatsen? (bilag A)

Vi taler om, at vi får fat i lægerne for sent. Der mangler yngre læger med interesse for forskning. 
Løsningsforslag: Vi skal være mere synlige allerede for de medicin studerende.
Vi skal være mere synlige til dagligt og opfordre til ”snak om forskning i kaffestuen”. 
Der tales om, at afdelingen har fået en linkedIn konto og at denne bør være tydelig og aktiv.

 

7)          Core faciliteter i forskningsenheden

Forskningsenhedens lokaler

Lars Henrik inviterer til, at man kan benytte vores mødelokale, som er placeret over for område 14, til møder eller lignende.

Forskningsenhedens hjemmeside

Se punkt 3

8)          Projekter/projektideer

Der tales om idéer til kvalitative projekter eller idéer til samarbejde med Alsion

9)          Meddelelser fra udvalgsmedlemmer

Merete: Skal til Island på konference med projektet om tidstro dokumentation.

Merete fortæller om et interview, der skal afholdes med en sygeplejerske i afdelingen.

Jerzy: Fortæller om Weilby artikel, som han arbejder på. Fortæller om et projekt, som Carsten Lauridsen skal stå for, som snart går i luften. Der tales om et skopi-studie. Jerzy fortæller, at de har mange projekter, men mangler yngre læger, som kan varetage disse.

10)       Meddelelser fra phd studerende

Kevin: Første delstudie er afsluttet og har påbegyndt statistiske analyser. Der forventes at publicere en artikel snarest.
Der er udarbejdet en statistisk analyse plan for første delstudie, som skal publiceres hurtigst muligt.
Indhentning af godkendelser til næste fase er påbegyndt. Forventet opstart lige inden, eller lige efter sommerferien.

11)       Nye publikationer og årsrapport (Bilag B).

12)       Mødeplan for 2023

De næste 3 møder bliver på følgende tidspunkter: d. 31/5 kl. 10, d. 23/8 kl.10 og d. 1/11 kl. 10.

13)       Eventuelt

Lars Henrik vil forsøge at planlægge et RedCap kursus for alle læger i afdelingen.

APPFWU01V