Skip til primært indhold

Eva Hoffmann

Præsentation og kontaktinformation

Sara Nørgaard Søgaard

Ph.d.-studerende, cand.med.

Forskningsenhed i Akutmedicin Sygehus Sønderjylland, Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet


24896355 Sara Nørgaard Søgaard

Ph.d.-projekt

Projektets titel

"PÅ FORKANT i Syd – Betydningen af pårørendes kompetencer i forbindelse med ældres akutte indlæggelsesforløb"
 

Introduktion

Dette ph.d.-studie er en del af det overordnede projekt På FORKANT i Syd, som udspringer af et samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, de sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg, de praktiserende læger i disse kommuner, UC Syd samt Syddansk Universitet.

Projektet På FORKANT i Syd består af flere ph.d.-studier, der samlet bidrager med viden om forskellige perspektiver i forhold til ældre borgeres (+ 75 år) akutte indlæggelsesforløb.

Dette ph.d.-studie fokuserer på ældre borgeres pårørende og betydningen af pårørendes kompetencer i relation til ældres akutte indlæggelsesforløb.

Baggrund

Korte indlæggelsesforløb og et sundhedsvæsen præget af høj kompleksitet er blot nogle af de faktorer, der kan medvirke til, at ældre borgere, der bliver akut syge, kan være særligt afhængige af at have pårørende, der kan støtte dem i at navigere hensigtsmæssigt i den somatiske del af det danske sundhedsvæsen. For at pårørende kan udgøre denne støtte tyder noget på, at der behøves særlige kompetencer.

I dette ph.d.-studie arbejdes der ud fra en bred definition af pårørendes kompetencer, og der søges at finde svar på, hvilken betydning disse kompetencer har for pårørendes kontakt til de sundhedsprofessionelle og den pleje og behandling, som ældre borgere modtager i forbindelse med et akut indlæggelsesforløb.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge betydningen af pårørendes kompetencer i forbindelse med ældres akutte indlæggelser herunder betydningen af disse kompetencer i kontakten med de sundhedsprofessionelle.

Studiets formål bliver besvaret ved hjælp af tre delstudier med hver deres forskningsspørgsmål:

1) At opnå viden om betydningen af pårørendes kompetencer i forbindelse med tiden umiddelbart før den ældres akutte indlæggelse samt i forbindelse med selve indlæggelsestidspunktet.

2) At opnå viden om betydningen af pårørendes kompetencer i forbindelse med den pleje og behandling, som ældre patienter modtager under en akut indlæggelse.

3) At opnå viden om betydningen af pårørendes kompetencer i forbindelse med udskrivelsen af ældre patienter herunder f.eks. håndtering af sektorovergange, visitering af sundhedsydelser i primær sektor samt forebyggelse af evt. genindlæggelse.

De tre forskningsspørgsmål relaterer sig til tidsperioderne før, under og efter den ældres akutte hospitalsindlæggelse. Antagelsen er, at betydningen af pårørendes kompetencer kan være forskellig i de tre nævnte tidsperioder, og at konsekvenserne for den ældre borger kan være forskellige afhængig af, om der er tale om tiden før, under eller efter den akutte indlæggelse.

Metode

Studiet er kvalitativt orienteret, og det første studie indeholder individuelle, semi-strukturerede interviews med pårørende til patienter (+75 år) indlagt på Sygehus Sønderjylland, FAM i Aabenraa eller AMVA i Sønderborg. I andet studie gennemføres observationsstudier af pårørendes kontakt med sundhedsprofessionelle på de nævnte afdelinger. I tredje og sidste studie gennemføres individuelle, semi-strukturerede interviews med pårørende efter patientens udskrivelse fra hospitalet. I dette tredje og sidste studie gennemføres ligeledes observationsstudier af kontakten mellem pårørende og sundhedsprofessionelle i f.eks. almen praksis eller i relation til pleje og behandling i kommunalt regi.

Fund

Der vil på baggrund af studiets fund blive udarbejdet tre videnskabelige artikler rettet mod publicering i relevante, internationale tidsskrifter. Disse artikler vil ligeledes indgå i den endelige ph.d.-afhandling.

Studiets fund kan medvirke til at sætte fokus på, hvordan pårørende til ældre borgere oplever deres kontakt med de sundhedsprofessionelle på tværs af sundhedsvæsenet og dermed give ældre borgeres pårørende en stemme ind i kvalitetsudviklingen af det tværfaglige samarbejde omkring ældre borgere. Studiets fund kan ligeledes medvirke til en udvidet forståelse af pårørendes kompetencer, som et begreb i sundhedsforskningen.

Projektperiode:

1.april 2018 - 31. marts 2021.

Hovedvejleder

Professor Jette Primdahl. Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk universitet, Kong Christian X’s Gigthospital og Sygehus Sønderjylland

Medvejledere

Professor Pernille Tanggaard Andersen. Forskningsleder, Forskningsenheden for Sundhedsfremme. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Ekstern lektor Tine Mechlenborg Kristiansen. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Seniorforsker, Kong Christian X’s Gigthospital

Forskningslektor, Specialeansvarlig overlæge Christian Backer Mogensen. Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland og Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet

Forskningschef Keld Thorgård. UC Syd, Forskning og Udvikling

Yderligere information

Læs mere om Eva Hoffmann og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU02V