Skip til primært indhold

Jane Lange Dalsgaard

Præsentation og kontaktinformation

Jane Lange Dalsgaard

Ph.d.-studerende

Hjertesygdomme


Ph.d-projekt

Projektets titel

Women’s health and recovery living with angina pectoris and non-obstructive coronary artery disease

Baggrund

Blandt de mere end 10.000 danske kvinder, som årligt undersøges på hospitalet for kranspulsåreforsnævring på grund af brystsmerter, afsluttes knap 70% uden en forklaring på, hvad brystsmerterne skyldes. Samtidig findes der i dag ingen strategi for at hjælpe kvinder, der lever med tilbagevendende brystsmerter, hvis ikke de udredende undersøgelser har vist forsnævring i kranspulsårene. Modsvarende gruppen med kranspulsåreforsnævring tilbydes kvinder uden kranspulsåreforsnævring ikke målrettet opfølgning efter at være udredt i kardiologisk regi. Dette til trods for at deres symptomer er de samme, og at de i højere grad end raske kvinder er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom over tid.
Da kvinderne typisk er mellem 40-60 år, er de stadig tilknyttet arbejdsmarkedet og lever et aktivt hverdagsliv. Kvinder, der lever med tilbagevendende brystsmerter uden kranspulsåreforsnævring, kan derfor opleve store udfordringer i livet efter at være udredt for hjertekarsygdom, og det er projektets hypotese, at de forbruger flere sundhedsydelser end jævnaldrende raske kvinder, blandt andet på indlæggelser, kontakter til egen læge, vagtlæge, sygemeldinger, medicinforbrug samt at de har et dårligere selvvurderet helbred. Reelt set ved vi dog meget lidt om, hvad der karakteriserer disse kvinder.

Formål

Projektets overordnede formål er at bidrage med viden om kvindernes samlede forløb, hvem de er, og hvordan det går dem efter udskrivelse.
Mere specifikt skal det undersøges, hvordan kvindernes fysiske og mentale helbred påvirkes, hvor ofte de søger hjælp i sundhedsvæsenet, medicinforbrug og arbejdsmarkedstilknytning samt hvilke kvinder, der er i risiko for en dårlig prognose.

Metode

Metodisk anvendes spørgeskemaer med patientrapporterede oplysninger, samt nationale registre og journalgennemgang for viden, om hvad der karakteriserer patientgruppen og hvordan det går dem.
Studie 1 er en spørgeskemaundersøgelse med patientrapporterede oplysninger, hvor kvinderne svarer på spørgsmål om, hvordan de har det, og hvad der bekymrer dem efter deres behandlingsforløb. Således får vi viden om hvilke områder, der skal sættes ind overfor, med henblik på at forbedre kvindernes fysiske og mentale helbred.
Studie 2 er et valideringsstudie, hvor der ved gennemgang af journaler skal undersøges og valideres hvorvidt populationen er korrekt.
Studie 3 og 4 anvender nationale registre for at undersøge hvor hyppigt kvinderne søger kontakt til egen læge og vagtlæge, bliver indlagt, deres medicinforbrug, arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær. Denne viden kan hjælpe os til at målrette en fremadrettet behandling og efterforløb.
Sideløbende med de 4 studier, nedsættes et patientpanel med målgruppen: Kvinder, der lever med tilbagevendende brystsmerter uden kranspulsåreforsnævring. Patientpanelet skal samles løbende, med henblik på at drøfte projektets resultater og bidrage med en vigtig patientstemme ind i projektet. 

Perspektiv

Ingen studier har endnu undersøgt kvindernes forløb over en længere tidsperiode og på tværs af sundhedssektorer.
Det forventes derfor, at projektet vil bidrage med indgående viden om hvilke problemområder kvinderne har og derved, hvordan fremtidige interventioner kan målrettes. Projektet vil således være et betydende bidrag til den nationale og internationale debat om anbefalinger for en målrettet opfølgning og behandling til kvinder, der lever med brystsmerter uden kranspulsåreforsnævring.

Resultater

Projektets resultater formidles i fire videnskabelige artikler publiceret i internationale tidsskrifter samt ved internationale konferencer.

Projektperiode

1. maj 2021 – 30. april 2024

Hovedvejleder

Christian Backer Mogensen, specialeansvarlig overlæge, professor i akut medicin, Ph.d.,
Koordinerende forskningsleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Sønderjylland 

Medvejledere

Britt Borregaard, Lektor, Ph.d., Kardiologisk afdeling B, Odense Universitetshospital
Michael Skov Hansen, specialeansvarlig overlæge, Afdeling for Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland
Lisette Okkels Jensen, Forskningsleder, Klinisk professor, Ph.d., Kardiologisk afdeling B, Odense Universitets Hospital

Yderligere information

Læs mere om Jane Lange Dalsgaard og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU01V