Skip til primært indhold

Mariam Safi

Præsentation og kontaktinformation

Mariam Safi

Ph.d.-studerende, organisatorisk

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


Præsentation af Mariam Safi og hendes forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Structural re-organisation of ambulatory care through the lens of organisational resilience.

Baggrund

I mit ph.d.-projekt, skal jeg undersøge den strukturelle reorganisering af ambulatorierne på Sygehus Sønderjylland. I Sygehus Sønderjylland har man etableret Ambulatorietorvet som forventes åbent i januar 2020. Ambulatorietorvet samler medicinske ambulatorier såsom nyre-, diabetes-, lunge- og hormonsygdomme under samme tag. Målet er at nedbringe patientbyrden ved at tilbyde et koordineret patientforløb på tværs af specialer, så patienterne derved får færre sygehusbesøg. Ved at flytte ambulatorierne under samme tag vil vi gerne fremme det tværfaglig samarbejde mellem specialerne og give en helhedsorienteret behandling samt spare den enkelte patient for tid og uvished.

Ph.d.-projektet har fokus på organisatorisk resiliens. Resiliens er et udtryk for en organisations afgørende evne til at håndtere dagligdagens såvel som de mere sjældne forandringer og påvirkninger, der helt eller delvist udfordrer organisationens eksistens. Historisk har ordet resiliens været brugt til at beskrive fysiske materialer, økosystemers levedygtighed og menneskers modstandskraft. Organisatorisk resiliens beskriver, hvordan mennesker tilpasser arbejdet til forholdene. Det handler om at organisationer kan opretholde en acceptabel funktion under varierende forhold – omfattende forandringer, kriser, forstyrrelser og muligheder.

Formål

Formålet med ph.d.- projektet er at undersøg, hvordan sundhedsprofessionelle på sygehusambulatorier -enkeltvis, kollektivt eller som en organisation – fungere ved at tilpasse arbejdets udførelse til forholdene. Derudover undersøges effekten af reorganiseringen af ambulatorierne ved at undersøge forbruget af sundhedsydelser før og efter implementeringen af ambulatorietorvet.

Metode

Vi vil anvende både kvalitative og kvantitative metoder til at besvare vores forskningsspørgsmål.

  • Kvalitative metoder vil blive anvendt til at indsamle data via observationer, dokument analyse og interviews med relevante aktører for at kunne udvikle en Resilience Analysis Grid (RAG) spørgeskema. Vi vil gerne brug RAG spørgeskemaet til at kunne måle sygehusambulatoriernes resiliens evne over tid.
  • Kvantitative metoder vil blive anvendt til at måle effekten af reorganiseringen af ambulatorierne (Ambulatorietorvet). Her vil vi undersøge forbruget af sundhedsydelser før og efter implementeringen af ambulatorietorvet, og udarbejder en analyse af hvordan man kan forudsige forbruget. Metodisk vil vi trække data ud fra sygehusets database, da sygehuset er forpligtet til at løbende indsamle data. Det vil sikre den bedste kvalitet af data til sådan et studie.
  • I det tredje studie laver vi en sammenligning mellem den danske sygehusambulatorie og et australsk ambulatorie, da vi har et samarbejde med Australien Institut of Healthcare Innovation.

Forventede resultater

På baggrund af besvarelsen af ovennævnte forskningsspørgsmål udarbejdes tre videnskabelige artikler, der publiceres i internationale tidsskrifter og efterfølgende vil blive samlet i den endelige ph.d.-afhandling.

Når forskningsprojektet er gennemført, vil vi have en solid viden om hvordan store organisatoriske ændringer påvirker patienternes forbrug af sundhedsydelser og fremmer organisatorisk resiliens på sygehusambulatorierne. Det er vigtigt, fordi vi vil kunne forudsige den fremtidige udvikling og indrette sygehusstrukturen på den mest effektive måde og dermed nedbringe omkostningerne for de enkelte patienter.

Projektperiode

01.09.2020 – 31.08.2023

Finansiering

  • Syddansk Universitet
  • Sygehus Sønderjyllands ph.d-pulje

Vejledere

Hovedvejleder

Frans Brandt Kristensen, Ledende Overlæge, klinisk lektor, PhD, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet.

Medvejledere

  • Bettina Ravnborg Thude, PhD., Chefkonsulent og forsker, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Medicinske sygdomme, Sygehus Sønderjylland
  • Robyn Clay-Williams, PhD, FISQua, Senior Research Fellow, Centre for Healthcare Resilience and Implementation Science (CHRIS), Australian Institute of Health Innovation | Macquarie University, NSW 2109, Australia

Yderligere information

Læs mere om Mariam Safi og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU01V