Skip til primært indhold

Leah Sejrup Christensen

Præsentation og kontaktinformation

Leah Sejrup Christensen

Cand.cur. og klinisk sygeplejespecialist

Medicinske Sygdomme


79977356 Præsentation af Leah Sejrup Christensen og hendes forskning

Ph.d.-projekt

Behandlingsstøtte tilpasset sundhedskompetencen hos patienter med type 2-diabetes og multisygdom og deres pårørende – et mixed methods studie

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland (SHS) og Steno Diabetes Center Odense (SDCO), og inddrager patienter og pårørende fra diabetesambulatorierne i Sønderborg, Aabenraa og Odense. Gennem studiet inviteres regionens borgere til at deltage i udvikling af et bedre behandlingstilbud for patienter med T2D.

Baggrund

I Danmark lider 5,5% af befolkningen af type 2-diabetes (T2D). Sygdommen udgør ca. 90% af alle tilfælde af diabetes, og medfører øget risiko for en række forskellige senkomplikationer. Op mod 35% af danskerne med nyopdaget T2D har senkomplikationer allerede når de diagnosticeres hos lægen.

Behandlingen af T2D kræver regelmæssig blodsukkermåling samt fokus på kost, motion og medicin hver eneste dag. Dette stiller store krav til den enkeltes ressourcer. Tidligere forskning viser, at mennesker med multisygdom har tendens til at prioritere én sygdom over de andre. Prioriteringen er bl.a. styret af behandlingskompleksiteten samt støtte fra netværket. Borgerens oplevelse af sygdomsbyrde, behandlingskompleksitet og netværksstøtte beror på deres sundhedskompetencer, og håndtering af sundhed og sygdom afhænger af sundhedskompetencer. Tidligere forskning har vist, at borgere med sukkersyge har færre kompetencer til at forstå sundhedsinformation og til at kommunikere med de sundhedsprofessionelle end resten af befolkningen. Studier peger dog også på, at det er muligt at styrke borgernes evne til at håndtere deres diabetes, såfremt pårørende involveres.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at udvikle en intervention, der understøtter og inddrager patienter og pårørende i planlægningen og behandlingen af deres T2D. Interventionen skal tage afsæt i patienter og pårørendes sundhedskompetencer.

Styrkes den enkelte borger og pårørende i at håndtere T2D og multisygdom, kan det reducere brugen af ressourcer i sundhedsvæsenet, samt skabe øget lighed i sundhed.

Forskningsspørgsmål og metoder

Projektet inddeles i tre delstudier med hver sit forskningsspørgsmål mhp. at opnå formålet.

Der anvendes flere forskningsmetoder; først indsamles kvantitative data i delstudie 1, disse anvendes og udfoldes gennem kvalitative metoder i delstudie 2 og 3. Designet er inspireret af ’Ophelia’ metoden (OPtimise HEalth LIteracy and Access), der fokuserer på udviklingen af sundhedsfaglige tiltag, som understøtter den enkeltes sundhedskompetencer. Designet bygger i høj grad på brugerinvolvering gennem inddragelse og samskabelse.

Delstudie 1 – Spørgeskemaundersøgelse

Hvad kendetegner sundhedskompetencerne hos patienter med T2D og multisygdom samt deres pårørende?

Der anvendes et dansk valideret spørgeskema om sundhedskompetence til at kortlægge patienter og pårørendes sundhedskompetencer, dette med henblik på at identificere de styrker og barrierer. Resultaterne anvendes i delstudie to.

Delstudie 2 – Interviewundersøgelse

Hvordan oplever borgere og pårørende deres egne sundhedskompetencer?

Der udføres en række interviews patienter og pårørende. Informanterne vil repræsentere de forskellige niveauer af sundhedskompetence, og vi søger at afdække hvordan de selv oplever sin sundhedskompetence. Disse data danner baggrund for en række patientfortællinger, der anvendes i delstudie 3.

Delstudie 3 – Workshops

Hvordan kan sundhedsvæsenet imødekomme sundhedskompetencerne hos den enkelte borger og pårørende?

Der afholdes fire workshops med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Disse workshops vil være handlingsorienterede, og patientfortællingerne skal gennem dialog og erfaringsudveksling understøtte samskabelse af én eller flere interventioner. Disse interventioner kvalificeres yderligere, og der udarbejdes en manuel for implementering af en kompleks intervention.

Perspektiv

Det har stor betydning, at inddrage både patienter og deres pårørende i planlægningen og behandlingen af type 2-diabetes og multisygdom. Ved at samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle og tage udgangspunkt i de sundhedsmæssige ressourcer er det muligt, at udvikle et tiltag der kan styrke borgernes egenomsorg og forebygge forværring af sygdom.

Den udviklede interventionsmanual kan desuden danne baggrund for en efterfølgende implementering og evaluering i klinisk praksis.

Projektperiode

Projektets praktiske gennemførelse har fået tilsagn fra ph.d.-skolen på Institut for Sundhedsfaglig forskning, samt ledelserne på SHS og SDCO.

De tre delstudier er planlagt således, at projektet kan gennemføres inden for tre år. Foreløbig dato: 3. juni 2024 – 2. juni 2027.

Yderligere information


Læs mere om Leah og hendes forskning på:

Mere information

APPFWU01V