Skip til primært indhold

Gitte Schultz Kristensen

Præsentation og kontaktinformation

Gitte Schultz Kristensen

Ph.d.-studerende og læge

Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


Præsentation af Gitte Schultz Kristensen og hendes forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Forløbet ved akut sygdom hos plejehjemsbeboeren – Viden, udvikling og intervention.  

Baggrund

I Danmark bor ca. 40.000 mennesker på plejehjem. Plejehjemsbeboere er svækkede ældre, med mange konkurrerende sygdomme som demens, nyresvigt og hjertesvigt. Plejehjemsbeboere indlægges hyppigere akut på sygehuset end ældre, der bor i eget hjem, og langt oftere med sygdomme som blærebetændelse eller lungebetændelse, der kunne være behandlet på plejehjemmet.

Indlæggelserne øger risikoen for komplikationer som for eksempel forvirring og fald, at få flere infektioner på sygehuset under indlæggelsen. Samtidig er mange plejehjemsbeboere i deres livs slutfase, hvor en akut indlæggelse kan være en uhensigtsmæssig hændelse.

Ved at opdage tegnene på begyndende sygdom tidligt og ved øget samarbejde mellem plejehjem, pårørende, praktiserende læge og sygehusene vil mange indlæggelser kunne forebygges – til gavn for både sygehus, plejehjem og plejehjemsbeboeren. 

Ph.d.-studiet er en del af et større projekt ved navn ”På FORKANT”. På FORKANT er et stort tværsektorielt studie, der vil bedre den ældre borgers forløb i sundhedsvæsenet, både før, under og efter indlæggelse, samt styrke det tværsektorielle samarbejde.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at forbedre forløbet for den akut syge plejehjemsbeboer. 

Metode

I første del af studiet skal det belyses hvor mange, hvornår, hvordan og hvorfor borgere fra plejebolig indlægges akut. Dette gøres i et retrospektivt, registerbaseret åbent kohortestudie, hvor alle indlæggelser af plejehjemsbeboere i en given periode inkluderes. Herudover laves grundig gennemgang af forløbet for 100 akutte indlæggelser, hvor formålet er at belyse, hvilke faktorer der fører til akut indlæggelse af plejehjemsbeboeren. 

I anden del af studiet bruges en participatory design tilgang med workshops for praktiserende læger, specialister i ældremedicin, plejehjemspersonale, plejehjemsbeboere og pårørende, hvor viden fra delstudie 1 præsenteres. Ud fra denne viden skal der udvikles interventioner eller nye modeller, som i fremtiden kan forbedre forløbet for plejehjemsbeboeren under et akut sygdomsforløb. 

I tredje del af studiet afprøves nogle af interventionerne i pilotprojekter på enkelte plejehjem, under løbende evaluering og tilpasning, for at vurdere effekten.

Perspektivering

Det forventes at studiet vil munde ud i nogle nye tiltag/modeller eller interventioner, der dels vil hjælpe til at forebygge uhensigtsmæssige, akutte indlæggelser af plejehjemsbeboere, dels vil bedre forløbet under akut sygdom og dels vil styrke det tværsektorielle samarbejde efter en akut indlæggelse med henblik på forebyggelse af genindlæggelse. Alt sammen tiltag, der er med til at reducere indlæggelsesfrekvensen af nogen af samfundets allermest skrøbelige borgere. 

Projektperiode

01.01.2020 - 29.08.2023 

Vejledere

Hovedvejleder

Professor, overlæge, Ph.d. Christian Backer Mogensen, Specialeansvarlig overlæge, Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland og koordinerende forskningsleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Medvejledere

  • Jens Søndergaard, Professor, praktiserende læge, klin. farm., Ph.D., Forskningsleder, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense.

  • Karen Andersen-Ranberg, MD, Ph.D., overlæge, klinisk professor Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital, samt Klinisk Institut, og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. 

Yderligere information

Læs mere om Gitte Schultz Kristensen og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU02V