Skip til primært indhold

Maja Schlünsen

Præsentation og kontaktinformation

Maja Schlünsen

M.Sc. (pharm), PhD-student

University Hospital of Southern Denmark (Sygehus Sønderjylland), Hospital Pharmacy Research Unit


Ph.d. -projekt

Projektets titel

Diagnostik af akut pneumoni på akutmodtagelsen – klinisk karakteristik, inflammationsmarkører og point-of-care-tests

Baggrund

Forekomsten af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling (Potential inappropriate medication, PIM) blandt ældre patienter er høj, hvilket kan resultere i manglende medicinefterlevelse samt lægemiddelrelaterede problemer, så som fald og hospitalsindlæggelser. Kombinationen af mange lægemidler, hvilket også kaldes polyfarmaci, samt reduktion af kroppens reservekapacitet i forbindelse med aldring, kan være risikofaktorer for medicinrelaterede utilsigtede hændelser og skadelige effekter af lægemidler.

Der kan forekomme situationer, hvor patienten har god effekt af behandling med mange lægemidler, ikke oplever unødige bivirkninger, eller finder det uproblematisk at være kompliant, hvorfor polyfarmaci kan være rationel. Vurderingen af, hvorvidt lægemiddelbehandling er uhensigtsmæssig for patienten eller ej, må derfor individualiseres, og til dette skal patienten inddrages.

Det er et grundlæggende princip i forbindelse med medicingennemgange at indgå i dialog med patienterne om deres lægemiddelbehandling. Patienten anses for at være primær kilde til egen aktuel medicine-ring, da kun patienten reelt kan oplyse om, hvilke lægemidler, der tages, samt om der forekommer lægemid-delrelaterede problemer. Patientinddragelse i forhold til valg og/eller fravalg af lægemiddelbehand-ling kan desuden bidrage til at styrke patientempowerment. Ved patientempowerment er grundtanken, at patienterne tager kontrol over deres sygdom og lægemiddelbehandling, hvor dette er muligt.

I sådanne situationer, hvor kommunikation er vigtig, kan den motiverende samtale være en metode til at inddrage patienten i dialogen om lægemiddelbehandlingen. En medicingennemgang, som involverer den motiverende samtale, er vist at kunne reducere antallet af genindlæggelser, og generelt er effekten af medicingennemgang størst, hvis den indgår som del af en kompleks intervention.

I dag får patienter en samtale med en læge inden udskrivelse fra sygehus, og desuden har patienter mulighed for at tilgå deres elektroniske epikrise. Til trods for disse muligheder giver patienterne og pårørende udtryk for, at de mangler information om det videre behandlingsforløb efter udskrivelse. En dansk undersøgelse fra 2016 angav, at 58 % af de adspurgte havde oplevet utilstrækkelig kommunikation og koor-dination på tværs af sektorer.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge både feasibility samt effekt af en medicinkoordinator for indlagte patienter målt ved antallet af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandlinger før og efter indlæggelse ved at tage udgangspunkt i patientens individuelle lægemiddelbehandling samt -behov med fokus på overgangen fra hospital til eget hjem. Medicinkoordinatorens rolle er at fungere som patientens og/eller pårørendes samarbejdspartner i forbindelse med optimering og formidling af lægemiddelbehandling. Til formålet udvikles hæftet Min medicinplan.

Metode

Ph.d.-projektet består af tre delstudier

  1. Udvikling af hæftet Min medicinplan, hvor patienterne inddrages i udviklingen af Min Medicinplan. Her bruges metoden ”Designtænkning”.
  2. Evaluering af interventionens feasibility. Delstudie 2 er en evaluering af interventionens feasibility, som omfatter anvendelsen af Min medicinplan samt koordineringen i forbindelse med sektorovergangen efter medicingennemgangen. Evalueringen foretages ved at vurdere de udvalgte procesmål i forbindelse med medicingennemgangen samt ved at dokumentere de aftalte aktiviteter og implementeringen heraf. Ydermere udføres patientinterview med et udvalg af de inkluderede patienter for at opnå patienternes perspektiv på feasibility af Min medicinplan samt medicinkoordinator-intervention.
  3. Randomiseret, kontrolleret studie af medicingennemgang med medicinkoordinator. Det primære effektmål er at reducere antallet af potentielt uhensigtsmæssige lægemidler 6 måneder efter udskrivelse. Ydermere undersøges patientens livskvalitet samt oplevet medicinbyrde.

Perspektivering

Projektet har til hensigt at sætte patienten i fokus, og ud fra rationel farmakoterapi at reducere antallet af potentielt uhensigtsmæssige lægemidler og derved understøtte at patienterne i Region Syddanmark får korrekt lægemiddelbehandling. Ydermere skal Min medicinplan optimere sektorovergangen og øge empowerment, således at patienten er bedre rustet til deres fremtidig lægemiddelbehandling.

Finansiering

  • Syddansk Universitet
  • Sygehus Sønderjylland

Projektperiode

01. februar 2023 – 1.februar 2026

Vejledere

Hovedvejleder

Lene Juel Kjeldsen, cand. Pharm. PhD. Forskningsleder for HoPRU, Aabenraa, Danmark
Sygehusapoteker, Sygehus Sønderjylland, Danmark.

Medvejledere

  • Trine Graabæk Hansen, cand. Pharm. PhD. Post.doc. Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Odense og Forskningsenheden Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital, Odense

Yderligere information

Læs mere på:

  • Profil på SDU - publikationslister, aktiviteter mv.

Mere information:

APPFWU02V