Skip til primært indhold

Anne Heltborg

Præsentation og kontaktinformation

Anne Heltborg

Ph.d.-studerende og læge

Medicinske Sygdomme og Forskningsenhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


Præsentation af Anne Heltborg Kastberg og hendes forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Improved Diagnostics of Acute Pyelonephritis in the Emergency Department.

Dansk titel

Forbedret diagnostik af akut pyelonefritis i akutmodtagelsen)

Projektet er en del af et større projekt: Infectious Diseases in Emergency Departments (INDEED). Formålet med INDEED-projektet er at opnå mere målrettet antibiotisk behandling af patienter, der indlægges akut med infektion på akutmodtagelserne. Dette skal ske gennem hurtigere og mere præcis diagnostik. INDEED fokuserer i særlig grad på pneumoni og urinvejsinfektion (UVI).

Baggrund

Udvikling af antibiotikaresistens er en stor trussel mod folkesundheden. For at begrænse udviklingen er vi nødt til at nedbringe forbruget af bredspektret antibiotika og i højere grad bruge mere målrettet antibiotisk behandling. Dette kræver hurtigere og mere præcis diagnostik af infektionerne.

UVI’er er blandt de hyppigste infektioner, der behandles på Fælles Akutmodtagelsen (FAM). Man skelner bl.a. mellem øvre og nedre UVI. Øvre UVI, også kaldet nyrebækkenbetændelse/akut pyelonefritis (APN), afficerer urinvejene over blæreniveau, dvs. urinleder, nyrebækken og nyre. APN kan ubehandlet føre til sepsis, nyresvigt og død og er således en akut behandlingskrævende tilstand, hvor det er vigtigt at initiere antibiotisk behandling uden forsinkelser. Diagnosen APN stilles i dag primært klinisk understøttet af blodprøvesvar og urin-stix, samt verificeres af positiv urindyrkning. Diagnostikken udfordres af ofte svage og atypiske symptomer, usikre diagnostiske metoder og ventetid på prøvesvar. Derfor iværksættes ofte på sparsomt grundlag empirisk antibiotisk behandling.

Der bruges aktuelt ingen billeddiagnostik for at diagnosticere APN. Ultralydsscanning har mange fordele idet det kan udføres bedside og med minimale gener og ricici for patienterne. Studier har vist, at kontrastoptimeret ultralydsscanning (CEUS) kan påvise nyreforandringer forenelige med APN, men anvendelsen heraf på en akutmedicinsk afdeling er ikke klarlagt.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge:

  • Om CEUS kan anvendes til at be- eller afkræfte nyreinvolvering hos patienter indlagt med mistanke om acenderende UVI.
  • Om bedside ultralydsscanning af nyrerne udført af undersøger med basale ultralydsfærdigheder kan bruges til at vurdere forekomst af hydronefrose hos patienter med mistanke om acenderende UVI.
  • Kliniske og parakliniske karakteristika hos patienter indlagt med verificeret APN, samt prognostiske faktorer for ugunstigt forløb.

Metode

Studiet er et diagnostisk multicenterstudie, der inkluderer patienter fra FAM på hhv. Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital.

Patienter der indlægges akut med mistanke om ascenderende urinvejsinfektion på FAM inkluderes i projektet og gennemgår yderligere diagnostiske undersøgelser i form af blodprøver, urinundersøgelse, bedside ultralydsscanning af nyrerne, CEUS foretaget af radiolog samt MR af nyrerne (guldstandard).

Perspektivering

Resultater fra dette studie samt de øvrige studier i INDEED-projektet skal danne grundlag for en ny algoritme til vurdering og diagnosticering af akutte infektioner på FAM. Målet er efterfølgende at teste denne algoritme på flere FAM landet over, og forhåbentlig opnås på sigt national nedbringelse af brugen af bredspektret antibiotika på hospitalerne.

Finansiering

  • Syddansk Universitet
  • Sygehus Sønderjylland

Projektperiode

1. januar 2021 – 24. juni 2024

Vejledere

Hovedvejleder

Professor, overlæge, Ph.d. Christian Backer Mogensen, Specialeansvarlig overlæge, Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland og koordinerende forskningsleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Medvejledere

  • Klinisk lektor, overlæge, Ph.d. Ole Grauman
  • Klinisk lektor, M.Sc.Pharm., Ph.d. Helene Skjøt-Arkil
  • Klinisk lektor, overlæge, Ph.d. Stefan Posth

Yderligere information

Læs mere om Anne og hendes forskning på:

  • Profil på SDU - publikationslister, aktiviteter mv.

Mere information:

APPFWU02V