Skip til primært indhold

Kære social- og sundhedsassistentelev!

Alle medarbejdere i afsnit for Fødsler har et medansvar for, at du som elev lærer det fornødne og får et godt praktikforløb. Derfor kan du med rette have forventning om at kunne spørge kollegaer og søge vejledning hos dem, når du får behov for det.

I vores afsnit værdsætter vi læring - derfor er INGEN spørgsmål dumme, og vi undrer os gerne højlydt.

Vi har alle et medansvar for, at dit praktikforløb bliver godt og at den enkelte elevs læring er i fokus. 

Praktivejleder, social- og sundhedsassistent
Catarina Sørensen

Vi sætter din læring i fokus

Studietid og vejledertid

Du har en samlet planlagt arbejdstid på 37 timer ugentligt, incl. vejledning, fordybelse og refleksion. Der skal være tid til fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte opgaver.

Der afsættes 2 timer til elev og vejleder til gennemgang af hver af de Erhvervsfaglige Kompetencer.

Samtaler

Vejleder deltager sammen med dig i følgende samtaler:

 • Forventningssamtale
 • Midtvejssamtale
 • Slutevaluering

Samtalerne afholdes som regel før en aftenvagt eller efter en dagvagt, hvis det ikke kan lade sig gøre i vagten, og vi forsøger at planlægge dem, hvor det er praktisk muligt. Dagens vagt tilrettelægges således, at samtalerne indgår i normen. De vil fremgå af vagtplanen senest 14 dage forinden.

Vejlederen skal møde velforberedt, med skriftlige noter og skal være bekendt med de kliniske målsætninger for perioden.

Refleksionssamtale

Den daglige vejleder skal afholde en daglig refleksionssamtale med dig i løbet af vagten. Der skal i den forbindelse udfyldes et reflektionsark.

I særlige tilfælde, f.eks. ved travlhed, traumatisk forløb og lignende, udløser refleksionssamtalen overarbejde, såfremt refleksionssamtalen finder sted efter vagtens afslutning.  Dette skal begrundes i opkaldsbogen.

Som social- og sundhedsassistentelev har du ansvar for egen uddannelse - det betyder også, at du har medansvar for, at læring finder sted under praktikopholdet.

Vi forventer, at du:

 • Skriver lidt om dine forudsætninger for at søge ind på uddannelsen.
 • Beskriver dine personlige forventninger.
 • Beskriver dine faglige forventninger.
 • Indgår i de daglige vagter, som består af både dag- , aften- og nattevagter.
 • Gør dig overvejelser om, hvordan du lærer bedst (læringsstil).
 • Vil arbejde ud fra organisationens vision og værdigrundlag.
 • Tager ansvar for egen læring - ved at udvise åbenhed over for at modtage vejledning og løbende evaluering, og ved at vise interesse for at indgå i arbejdsfællesskabet.
 • Viser medansvar for samarbejdet på praktikstedet - ved at være åben og imødekommende over for stedets kultur, og ved at give saglig respons til praktikvejleder og praktikstedet.
 • Overholder eget ansvars- og kompetenceområde.
 • Er opmærksom på både at sig til og fra over for opgaver.
 • I samarbejde med vejleder udvikler evnen til at reflektere, være opsøgende, sige til og fra.
 • Udarbejder 5 Erhvervsfaglige kompetencer iht. det aftalte tidsrum og deltager forberedt til den mundtlige gennemgang af disse.
 • Skriver referater fra samtaler, som både du og vejlederen efterfølgende underskriver.
 • Udarbejder skriftlige selvevalueringer op mod læringsudbyttet og printer en kopi til vejleder.

I din praktikperiode skal du aktivt arbejde med / deltage i følgende områder:

 • Få viden om og forståelse for den normale og komplicerede graviditet og fødsel.
 • Modtage gravide og fødende.
 • Arbejde sundhedsfremmende og forebyggende, herunder overholde hygiejniske principper.
 • Vurdere behovet for, planlægge og gennemføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.
 • Medvirke til kvindens personlige pleje.
 • Vise tilrette med mad og drikkevarer.
 • Assistere jordemoderen ved fødslen.
 • Observere og handle hensigtsmæssigt på symptomer ved almindeligt forekommende somatiske og psykiske lidelser.
 • Medvirke ved udskrivningssamtaler i forbindelse med ambulant fødsel.
 • Medvirke ved varetagelse af kontakt til sundhedsplejerske.
 • Vejlede kvinden/pårørende mhp. sundhedsfremme og mestring af den nye situation med udgangspunkt i kvindens/familiens ressourcer.
 • Efter ordination medvirke ved seponering af venflon og epiduralkateter.
 • Medvirke til, at amning etableres, så snart mor og barn er klar til dette (jfr. vores ammepolitik).
 • Medvirke ved blodsukkermåling og early-feeding af det nyfødte barn, når der er behov for dette.
 • Medvirke ved overflytning af mor og barn fra fødselsafsnit til Neonatal og Barsel.
 • Assistere lægen ved blodprøvetagning til skalp-PH samt ved prøveanalysen.
 • Medvirke ved at analysere navlesnors-PH.
 • Assistere ved komplicerede fødsler.
 • Medvirke ved forberedelse af den fødende til OP.
 • Varetage omsorg for faderen/pårørende i akutte situationer.
 • Medvirke ved medicingivning efter gældende regler.
 • Bestille/modtage depot- og sterilvarer.
 • Deltage i klargøring/opfyldning af fødestuer.
 • Registrere det nyfødte barn i patientregistreringssystemet.
 • Bestille blodprøver i EPJ.
 • Dokumentere egne handlinger og relevante oplysninger i EPJ.
 • Være opsøgende og deltage i "udenomsopgaver" i afsnittet.
 • Være medansvarlig for et godt samarbejde og et godt lærings-/arbejdsmiljø til gavn for patienter og pårørende.

Vejlederen har det overordnede ansvar for, at du kan arbejde med og dermed nå målene for praktikperioden.

Vejlederens opgaver

 • Sende velkomstmateriale og arbejdsplan til dig senest 4 uger før praktikstart.
 • Sikre din introduktion med udgangspunkt i introduktionsskema og dine behov/ønsker.
 • Planlægge og synliggøre, hvem du skal følges med, også når vejlederen ikke er til stede.
 • Planlægge og i samarbejde med dig afholde forventnings- og midtvejssamtale samt slutevaluering.
 • Gennemføre vejledersamtale i forbindelse med refleksion og Erhvervsfaglige kompetencer.
 • Støtte dig i at arbejde med uddannelsesplan, refleksion og Erhvervsfaglige kompetencer.
 • Med udgangspunkt i dine forudsætninger finde metoder til, at du kan tilegne dig viden og dermed opnå læring.
 • Ved afslutning af praktikperioden udfylde en praktikerklæring, som sendes til skolen.

Alle samtaler bliver planlagt i samarbejde mellem dig og vejlederen. Du skal forberede dig skriftligt efter aftale med vejlederen. Ved disse samtaler gennemgås mål og læringsmål, og der drøftes gensidige forventninger.

Til forventningssamtalen bliver du opfordret til at fortælle om dig selv og din baggrund samt om dine grunde til at have valgt social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Du skal overveje, hvordan vi bedst lærer hinanden at kende, så du kan få bedst mulig støtte under din uddannelse.

Du skal overveje, hvordan du lærer bedst. Har du brug for at få opgaverne vist, talt igennem før, under og efter opgaveløsningen? Er du vant til at selv at opsøge ny viden, f.eks. på internettet? Har du brug for ekstra støtte?

Midtvejssamtalen har til formål at samle op, så du og vejleder kan arbejde målrettet for at nå målene.

Hvis du får specielle problemer i forhold til at nå målene, skal det drøftes her, og der skal laves en handlingsplan.

Det er din opgave at skrive referat fra alle samtaler.

Praktikvejleder

Catarina Sørensen

Social- og sundhedsassistent, praktikvejleder


Klinisk uddannelsessted

Kvindesygdomme og Fødsler

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 20 00

Afsnit for Fødsler


79 97 22 10
APPFWU02V