Skip til primært indhold

Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed arbejder for at sætte fokus på og øge brugerinddragelse og for at imødekomme patienter og pårørendes ønsker og krav om involvering i udviklingen af sygehusets ydelser.

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed arbejder for at fremme brugerinddragelse og fælles beslutningstagning i Sygehus Sønderjylland. Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver set, hørt og respekteret samt inddraget i beslutningen om udredning, behandling og opfølgning. 

Har du lyst til at gøre en forskel for brugerne af Sygehus Sønderjylland?

Har du lyst til at bidrage med din viden og dine perspektiver på udvikling af sygehusvæsnet lokalt i Sønderjylland?

Så skal du måske være medlem af vores Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed.

I Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed har man som brugermedlem mulighed for at få et kig ind i Sygehus Sønderjyllands maskinrum. Her kan du i dialog med repræsentanter fra sygehuset og andre brugermedlemmer drøfte emner, hvor du kan bidrage med brugerperspektivet ud fra egne erfaringer som patient eller pårørende. 

Vi ønsker en bred sammensætning af brugermedlemmer i udvalget, da disse så vidt muligt skal repræsentere alle patienter og pårørende, også dem med andre sygdomme, erfaringer og baggrund end en selv.

I udvalget behandler vi ikke person-/enkeltsager. 

Udvalget mødes ca. 6 gange årligt og møderne afholdes på sygehusmatriklerne i tidsrummet kl. 15-17. 
Har man lyst til at deltage i for eksempel forbedringsworkshops, planlægning og deltagelse i temadage m.m., så er der også mulighed for det.

Deltagelse i udvalget er frivilligt, men der ydes kørselsgodtgørelse fra hjemmet og til sygehuset. 

Skriv til os, hvis det er noget for dig

Er det noget for dig så send en mail, hvor du beskriver lidt om dig selv, og hvad der motiverer dig til at tilbyde din viden og tid til Sygehus Sønderjylland. Så vil vi efterfølgende kontakte dig med henblik på en snak og forventningsafstemning.

Skriv til Brugerraadet.SHS@rsyd.dk (grundet ferie i uge 29, 30 og 31 vil mails modtaget i dette tidsrum først blive besvaret herefter). 

Baggrund

Et udvalg på Sygehus Sønderjylland defineres ud fra, at det er permanent og der vil være et varigt behov for at placere og løse opgaver i et udvalg.

Udvalgene skal tage udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsnet. Udvalgene skal herudover hvile på Sygehus Sønderjyllands vision ”Din tilfredshed – vores stolthed”, hvor strategiens 5 indsatsområder skal fungere som pejlemærker for udvalgenes opgaveportefølje.

En forudsætning for en dynamisk og velfungerende udvalgsstruktur er, at man sikrer konstant fokus og samspil med de til en hver tid planlagte indsatser på sygehusniveau og de igangværende opgaver på udvalgsniveau.

Nationalt og lokalt arbejdes med et styrket fokus på systematisk patientinddragelse og indsamling af patientens egne oplevelser i et behandlingsforløb. Et af de nationale mål for sundhedsvæsnet knytter sig til øget patientinddragelse.

Ligeledes pointeres det i Region Syddanmarks pejlemærker, at Region Syddanmark er borgernes og patienternes region samt at vi stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter samt prioriterer samarbejdet med frivillige kræfter.

Sygehus Sønderjylland forener disse fokusområder i visionen ”Din tilfredshed – vores stolthed”, med særlig forankring i indsatserne Sammenhængende og sikre patientforløb, Fremtidens Sygehus Sønderjylland og Trivsel og samarbejde.

Formål og opgaver

Udvalget tager udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsnet og Sygehus Sønderjyllands vision ”Din tilfredshed – vores stolthed” inkluderende de 5 indsatsområder

 • Sammenhængende og sikre patientforløb
 • Faglighed og uddannelse
 • Trivsel og samarbejde
 • Ledelse og kommunikation
 • Fremtidens Sygehus Sønderjylland

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed skal arbejde for at fremme brugerinddragelse og fælles beslutningstagning i Sygehus Sønderjylland. Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver set, hørt og respekteret samt inddraget i beslutningen om udredning, behandling og opfølgning.

Region Syddanmark har valgt at følge det nationale Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsnet (ViBIS) i forhold til definition af begrebet inddragelse. Definitionen af inddragelse er opdelt i tre aspekter – individuel patientinddragelse, inddragelse af pårørende og organisatorisk inddragelse.

Brugere defineres som patienter og pårørende (VIBIS).

Det er videnskabeligt dokumenteret, at systematisk inddragelse af patienter og pårørende blandt andet skaber en bedre indretning af sundhedsvæsenet, større patientsikkerhed og mere tilfredshed samt livskvalitet hos patienterne.

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed skal i opgaveløsningen have fokus på de tre aspekter.

 • Individuel patientinddragelse som betyder, at patienten har indflydelse på beslutninger og planlægning af eget forløb, det være sig diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering.

 • Inddragelse af pårørende som dels betyder, at pårørende støtter patienten i sygdomsforløbet, dels at pårørende kan have behov for at blive styrket i rollen som pårørende. Hvis pårørende skal være en støtte for patienten, er det helt afgørende, at de magter det, og at de føler sig klædt på til opgaven både fysisk og psykisk.

 • Organisatorisk inddragelse som betyder, at patienter og pårørendes viden anvendes i udviklingen af sygehusvæsnet, f.eks. i politikudformning, kvalitets- og organisationsudvikling, samt uddannelse og forskning.

Center for Fælles Beslutningstagning er i Region Syddanmark banebrydende indenfor området fælles beslutningstagning. Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem patient og kliniker, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning.

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed skal

 • medvirke til at Sygehus Sønderjylland inddrager de 3 aspekter i alle sammenhænge
 • medvirke til implementeringen af nationale, regionale og lokale strategier på området
 • medvirke til at omsætte sygehusets vision til brugerorienterede initiativer
 • udarbejde forslag til mål på sygehusniveau for indsatsen Øget patientinddragelsen hørende under Sygehus Sønderjyllands strategiske indsatsområde Sammenhængende og sikre patientforløb 
 • medvirke til at udbrede kendskabet til fælles beslutningstagen i relevante patientforløb
 • bidrage med viden og forslag til metoder, som understøtter patient- og pårørendeinddragelse
 • medvirke til at understøtte indsatser udpeget i Region Syddanmarks frivillighedsstrategi
 • fungere rådgivende for direktionen og afdelinger i Sygehus Sønderjylland
 • anvende og koble relevante datakilder f.eks. viden fra klager, patient- og pårørende rapporterede utilsigtede hændelser, LUP m.m.
 • samarbejde med Sygehus Sønderjyllands øvrige udvalg og særligt med Udvalg for patient-sikkerhed og kvalitet, Patientforløbsudvalget og Klinisk etisk komité

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed skal fungere som overordnet organ for Frivilligrådet.
Deriblandt revidering af kommissorium, sikre rådets funktion og virke, godkende medlemssammensætning og fungere som bindeled mellem rådet og Sygehus Sønderjylland.

Sammenhængen sikres ved, at formand og næstformand er repræsenteret i Frivilligrådet samt at rådet sekretariatsbetjenes af Kvalitet.

Sammensætning

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed er sammensat af brugerrepræsentanter og tværfagligt af medarbejdere og ledere med fokuseret interesse for brugerinddragelse og frivillighed. Der skal tages højde for en sammensætning, som afspejler sygehusets matrikelopdeling samt sygdomsfaglige specialer.

Formand og næstformand udpeges af direktionen.

Sekretariatsbetjeningen varetages af afdelingen for Kvalitet.

Inviterede relevante ressourcepersoner deltager ad hoc.

Udvalget består af:

 • Formand og næstformand
 • Sygehusdirektør
 • Brugerrepræsentanter
 • Mindst 2 læger
 • Mindst 2 sygeplejersker
 • 1 sekretær
 • 2 repræsentant for en serviceafdeling (eks. røntgen, laboratorium, service, terapi)
 • 1 frivillighedskoordinator
 • 1 sekretariatsbetjening fra Kvalitet

Arbejdsform og rammer

Udvalgets indsatsområder fremgår af en strategi- og forbedringstavle, som ajourføres løbende ved udvalgsmøderne.

Udvalgets igangværende opgaver fremgår af en opgaveporteføljeoversigt.

Der afholdes 6 møder årligt skiftevis i Sønderborg og Aabenraa. Det skal bestræbes at holde ét årligt møde i Tønder. Mødedatoer skal være kendt i god tid.

Dagsorden skal foreligger 1 uge før udvalgsmøde.

Udarbejdelse af årshjul, som afstemmes med sygehusets strategi og indsatsområder.

Opfølgning

Det er formandsskabets ansvar i samarbejde med konsulenten, at holde sig orienteret i forhold til sygehusets indsatsområder samt de øvrige udvalgs opgaveporteføljer.

Udvalget skal sørge for at strategi- og forbedringstavlen og opgaveporteføljeoversigten ajourføres ved hvert udvalgsmøde.

Udvalg for Brugerinddragelse og frivillighed har særligt opgavefællesskab med Udvalg for patientsikkerhed- og kvalitet, Patientforløbsudvalget og Klinisk etisk komité.

Godkendt i Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed den 1. februar 2021.

 • Anette Brink, oversygeplejerske og formand
 • Næstformand Erik Fuglsang, brugermedlem
 • Pia Clemmensen, brugermedlem
 • Helen Hansen, brugermedlem
 • Thue Boye Hvorslev, administrerende direktør
 • Harald Floer, ledende overlæge
 • Theresa From-Eriksen, afdelingssygeplejerske
 • Birgit Rasborg, sygeplejerske og kvalitetskoordinator
 • Connie L. Hansen, afdelingssygeplejerske
 • Susanne Lund Hansen, lægesekretær
 • Henrik Wittenkamp Struckmann, ledende overlæge
 • Susan Cording, ledende bioanalytiker
 • Rikke Schmidt, frivillighedskoordinator

Sekretariatsbetjening af udvalget:

 • Inge Stokholm, Kvalitet

 

Har du input til emner til udvalget eller har du lyst til at være en del af udvalget, så send en mail på adressen nedenfor:

Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed


APPFWU02V