Skip til primært indhold

Kære sygeplejestuderende

Alle medarbejdere i afsnit for Kvindesygdomme har et medansvar, så du får mulighed for at opnå dine mål for den pågældende periode, og får et godt praktikforløb.

Vi finder det vigtigt, at du som studerende får gode rammer og vilkår for læring.

Det forudsætter,

Omvendt skal du som studerende være i stand til at tage et læringsansvar, være aktiv deltagende, og være bevidst og ærlig omkring egen læringsproces.

Klinisk vejleder, sygeplejerske
Laila Bødker Rotbøll

Vi sætter din læring i fokus

Afsnit for Kvindesygdomme består af et sengeafsnit med 4 sengepladser og gynækologisk/obstetrisk ambulatorium - til både gynækologiske og svangre patienter.

Desuden har vi et kontinensambulatorium og et sexologisk ambulatorium.

Vi har patienter indlagt til operationer på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og patienter til mindre operationer, som foregår i dagkirurgisk regi på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Vi modtager:

 • Sygeplejestuderende i 1. semester, i 2. semester (10 uger) og 6. semester (20 uger)
 • Jordemoderstuderende i 4. semester (2 uger)
 • Radiografstuderende i studiepraktik nogle dage
 • Social- og sundhedsassistentelever i studiepraktik nogle dage
 • Sygeplejestuderende i 1. semester
  Du er i observationspraktik i 3 dage, både i ambulatoriet og i sengeafsnittet.
 • Sygeplejestuderende i 2. semester:
  Din deltagelsespligt i den kliniske praktik er gennemsnitlig på 32 timer/uge, hvor du primært vil være i sengeafsnittet og kan deltage i både dag - og aftenvagter. Der planlægges også med studiedage i gynækologisk ambulatorium.
 • Sygeplejestuderende i 6. semester:
  Din deltagelsespligt i den kliniske praktik er gennemsnitlig på 32 timer/uge, - hvor du primært vil være i gynækologisk ambulatorium, men med studiedage i sengeafsnittet med mulighed for både dag - og aftenvagter.

Når du starter i den kliniske praktik, vil der den første dag være introduktion ved den kliniske vejleder, og der planlægges forventningssamtale og gennemgang af din læringsplan.

Inden for de første 14 dage afholdes der målsætningssamtale, hvor læringsplanen skal være klar og bliver gennemgået.

Der vil være refleksion undervejs med daglige vejledere og den kliniske vejleder.

Vi forventer, at du:

 • Er interesseret og engageret
 • Kender målene for perioden
 • Er bevidst om hvordan du lærer bedst (læringsstil)
 • Tager ansvar for egen læring
 • Skriver lidt om dig selv og dine forventninger
 • Deltager aktivt i de arbejdsopgaver der er ift til at opnå dine mål
 • Kan give og modtage konstruktiv vejledning
 • Bidrager til et positivt samarbejde og arbejdsmiljø
 • Deltager aktivt i faglige drøftelser i afsnittet
 • Kender til og kan overholde eget ansvar – og kompetenceområde

Den kliniske vejleder har det overordnede ansvar for, at undervisningen i de kliniske perioder tilrettelægges på en sådan måde, at den tilgodeser kravene i studieordningen, samt de love og bekendtgørelser denne er udarbejdet ud fra.

Den kliniske vejleders opgaver er at:

 • Sende velkomstbrev
 • Planlægge mødetider
 • Tilrettelægge den daglige læring ift den enkelte studerendes læringsplan
 • Koordinere og planlægge uddannelsesforløbet for den studerende i klinikken og varetage bedømmelse af den enkelte studerende  ift læringsplanen
 • Planlægge og synliggøre, hvem du skal følges med, når vejleder ikke er til stede
 • Planlægge og afholde forventningssamtale, løbende evalueringer og slutevaluering
 • Sørge for teorigennemgang ift læringsplanen
 • Planlægge og afholde obligatorisk refleksion med studerende på tværs af afdelingen
 • Forberede den studerende ift. eksamen både praktisk og teoretisk
 • Varetage eksamen i afsnit for Kvindesygdomme for sygeplejestuderende i både 2. semester og 6. semester
 • Være sparringspartner med de daglige vejledere

Daglige vejledere:

Alle sygeplejersker i afsnit for Kvindesygdomme kan varetage opgaven som daglig vejleder og:

 • Vejleder den enkelte studerende i forhold til de opgaver, der er både i sengeafsnittet og på de forskellige ambulatoriestuer,
 • Reflekterer med den studerende og kan gennemgå teori i forhold til målene for deres semester.

Der vil være samtaler undervejs mellem dig og den kliniske vejleder, som har til formål at samle op, så du og den kliniske vejleder kan arbejde målrettet for at nå målene.

Til forventningssamtalen taler vi om gensidige forventninger og muligheder for læringsudbytte.
Vi taler om, hvordan du lærer bedst. Vi taler om, hvad vi kan tilbyde, så du kan nå dine mål ved hjælp af din læringsplan.

Til slutevaluering afleverer vejlederen en skriftlig evaluering til dig, som bliver gennemgået, og vi forventer, at du også har udarbejdet en skriftlig evaluering om dit praktikforløb.

Afsnit for Kvindesygdomme omfatter sengeafsnittet, hvor kvinder indlægges fortrinsvis til forskellige gynækologiske operationer og til medicinsk abort. Enkelte indlægges med problemer efter operation.
Gynækologisk ambulatorium modtager kvinder til ambulant undersøgelse, kontrol og samtaler.

De sundhedsproblemer kvinderne har, er bl.a. blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, prolaps, inkontinensudredning, fertilitetsproblemer, cancerudredning, infektioner og uønsket graviditet.

Obstetrisk ambulatorium modtager kvinder til scanning i graviditeten og til samtale med læge i forhold til forskellige problemstillinger. 

Studerende i 2. semester:

 • Præ – og postoperativ sygepleje
 • Observation af værdier
 • Personlig hygiejne
 • Modtagelse af patienter
 • Hygiejne
 • Forberedelse af patienter til operation
 • Pleje af patienter ifm. medicinsk abort
 • Deltage i stuegang
 • Ernæring
 • Udskrivelse af patienter
 • Studiedage i gynækologisk ambulatorium
 • Patientforløb i forhold til OP og opvågning
 • Studiebesøg i kontinensambulatoriet

Studerende i 6. semester

 • Assistere lægen ved diverse undersøgelser, behandlinger og indgreb i gynækologisk ambulatorium
 • Klargøring af ambulatoriestue
 • Kende til de forskellige prøver og forsendelse af disse
 • Klargøre den ambulante pt til operation - booke tid til operation via booking, gennemgå pjecer, bestille blodprøver, sende pt til anæstesi, dokumentere i EPJ
 • Booking af kontroltider
 • Koordinering af patientforløb
 • Skabe en tillidsfuld relation til patienter i ambulatoriet (korttidskontakt)
 • Kommunikation med patienten og pårørende
 • Medicingivning
 • Studiedag på OP og se relevante operationer
 • Studiedag ved kontinenssygeplejerske
 • Studiedage i sengeafsnit

Uddannelsesansvarlig

Laila Bødker Rotbøll

Sygeplejerske, klinisk vejleder


Klinisk uddannelsessted

Kvindesygdomme og Fødsler

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 20 00

Afsnit for Kvindesygdomme

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 21 00

Mere information:

Find vej:
Afsnit for Kvindesygdomme ligger i område 105.
Nærmeste indgang er Indgang A.

APPFWU01V