Skip til primært indhold

Uddannelsesprogram

Information om indholdet af uddannelsesprogram for en KBU-læges uddannelsesophold i Kirurgi

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er beskrevet i målbeskrivelsen fra 2016, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. KBU uddannelsen understøttes ved anvendelse af et uddannelsesprogram for både første halvår og et program for andet halvår.

Udover at du skal have dette herværende uddannelsesprogram i hånden, så kan det være en fordel at få set den nationale målbeskrivelse for KBU uddannelsen igennem, når du starter på din KBU, hvor du f.eks. kan læse om formålet med KBU uddannelsen og f.eks. også kan se noget om kurser under KBU ansættelsen. 

Endvidere skal du downloade (og udskrive) de tilhørende 16 hjælpeskemaer kaldet kompetencevurderingsskemaer som du skal bruge sammen med uddannelsesprogrammet – hvis ikke du ikke har fået kompetencevurderingsskemaerne udleveret i papirformat af den uddannelsesansvarlige overlæge ifm. med din tiltrædelse i KBU-stillingen. Kompentencevurderingsskemaerne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Hvilke kompetencekort (med tilsvarende kompetencegodkendelser i logbog) der skal bruges i henholdsvis første og i anden KBU ansættelse (½ år), er aftalt regionalt her i Region Syd og fremgår af afsnit 3 nedenfor.

Specielle regionale forhold

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark har efter indstilling fra Det Regionale Uddannelsesudvalg for Den Kliniske Basisuddannelse vedtaget følgende:

Uddannelsen påbegyndes altid med en ansættelse på en sygehusafdeling. Det kan være en fælles akut modtagelse, en intern medicinsk afdeling, en kirurgisk afdeling eller en ortopædkirurgisk afdeling.

Der findes følgende kombinationsmuligheder:

1. ansættelse 2. ansættelse

FAM/evt. stam afdeling

FAM/evt. stam afdeling

FAM/evt. stam afdeling

Intern medicin

Intern medicin

Intern medicin

Kirurgi

Ortopædkirurgi

 

Almen praksis

Psykiatri

Onkologi

Almen praksis

Psykiatri

Onkologi

Almen praksis

Almen praksis

 

Der afholdes fem temadage i anden ansættelse. Temadagene omhandler brede og tværgående problemstillinger relevante for alle læger uanset senere specialevalg indenfor almen medicin, psykiatri og onkologi samt opfølgende karrierevejledning (dette er introduceret på læringskurset).

 

Yderligere praktiske oplysninger/hjælp kan fås via Den Regionale Lægelige Videreuddannelse i Vejle

Telefon: 76 63 14 57
Mail: videreuddannelsen@rsyd.dk 
Hjemmeside: videreuddannelsen-syd.

 

Dette uddannelsesprogram vedrører KBU stilling ved Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

2.1 Tilrettelæggelse og varighed af KBU uddannelsen Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det herværende uddannelsesforløb dvs. 6 måneders KBU ansættelse ved Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

 

2.2 Præsentation og beskrivelse af Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne

Ansættelsesstedet generelt:

Kirurgi fungerer på to matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland.

Kirurgi har et optageområde på ca. 250.000 indbyggere og varetager diagnostik og behandling af sygdomme i mave-tarmkanalen hos børn (over 2 år) samt voksne.

Kirurgi udreder og behandler følgende patienter:

  • Traumepatienter med organkirurgiske læsioner
  • Akut indlagte gastrointestinale kirurgiske patienter (FAM)
  • Elektiv øvre gastrointestinal kirurgi
  • Elektiv nedre gastrointestinal kirurgi
  • Kræftpakkeforløb for gastrointestinal kirurgi 
  • Endoskopisk udredning af øvre og nedre gastrointestinale sygdomme inkl. ERCP, endoskopisk ultralydsscanning (EUS), samt EMR (endoskopisk mucosa resektion).
  • Ambulant udredning af alle overstående patientkategorier.

Sengeafdelingerne er opdelt i KIR-A og KIR-B. 

KIR-A varetager pleje og behandling af patienter indlagt med sygdomme i øvre gastrointestinal kanal. KIR-B behandler patienter med sygdom i nedre gastrointestinal kanal. Begge afsnit modtager akutte patienter.

På Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er der alene dagkirurgisk funktion, som er fordelt mellem operationsgang, endoskopi samt ambulatorium. De funktioner varetages af speciallæger samt yngre læger, der skal oplæres i funktionerne.

KBU-læger starter med et to ugers introduktionsforløb, hvor der vil være undervisning i EPJ-programmet Cosmic og andre IT-systemer, akut medicin, ambulancetransport og hjertestopundervisning. Der er afsat tid til følgevagter ved dagvagter og aftenvagter i introforløbet.

KBU-læger vil blive præsenteret for vores afdeling og dennes funktioner og opgaver, deltage i forundersøgelsesambulatorium, stuegangsfunktion, journalskrivning/operationsforberedelse, operationsassistance til både akutte og elektive operationer samt vagtarbejde i fælles akutmodtagelse (FAM) samt på sengeafsnittene.

KBU-læger er indplaceret i forvagtslaget.

Under dit ophold i Kirurgi vil der være mulighed for fokuseret ophold på andre afdelinger (som regel op til fire dage). Dette efter aftale.

 

 

Organisation af specialer samt faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) for KBU læger:

Art Omfang Supervision Kommentar
Stuegang Cirka 1/3 af KBU-lægens arbejdstid foregår som dagarbejdstid med stuegang og/eller operationer. Forberedelse af stuegang via tavlegennemgang. Der vil være en mulighed for at diskutere patienterne med speciallæge/mere erfaren kollega på afdelingen. Endvidere tilgang til løbende supervision i løbet af dagen, når der er behov for det. Der forventes en vis grad af selvstændighed under stuegang, herunder at læse op på tilstande og instrukser.
Ambulatorium   

Der er en reservelæge i ambulatoriet hver dag.

Der vil være mulighed for selvstændigt at modtage ambulante patienter med adgang til hurtig supervision fra erfaren kollega. Der er en bred vifte af patienter. Alt fra lyskebrok til mindre ventrale hernier, sårkontrol, abscesser, hæmorroider, galdesten samt udredning for mavesmerter.
Akutarbejde / vagtarbejde  Cirka 1-2 gange i ugen, har KBU-lægen forvagt (enten dagvagt eller aften/nattevagt). I hverdagene betyder det, at man sammen med bagvagt passer FAM i dagtiden, og derudover passer sengeafdelingen i vagten. Ifm. modtagelse af nye patienter i FAM forventes KBU-lægen efterhånden selv at tage imod og iværksætte umiddelbar behandling og udredning, og diskutere patienten med bagvagten.

Kirurgisk bagvagt i FAM står for den daglige kliniske vejledning. Ifm. vagtoverdragelse morgen og eftermiddag, vil der være rig mulighed for at spørge erfaren kollega om konkret case

KBU-lægens hovedvejleder forventes løbende at følge KBU-lægens udvikling, f.eks. ved journalgennemgang og superviseret patientmodtagelse.

Forudsætning for udvikling er på eget initiativ at læse op på instrukser, samt at følge op på patientforløb hos de patienter KBU-lægen selv har indlagt.
Operationsgang Typisk en dag i ugen forventes KBU-lægen at assistere til operationer. Supervision i form af mesterlære. Man kan ofte som KBU-læge få knivtid til simple procedurer herunder hudsuturer.
Knivtid bliver ikke bare givet. Du skal være opsøgende og forberedt, have sat dig ind i patienten, kunne anatomien og (del-) proceduren.
Simple kliniske procedurer

A-Gas analyse

KAD

PVK

Ventrikel-sonde

De enkelte afdelingers læger/personale står for supervisionen. Procedurerne kommer ikke af sig selv. Vær opsøgende og forbered dig ved at læse instrukser.

 

Undervisning/konferencer

Tidspunkt Tema Supervision

Hverdage 08.00 - ca. 08.25
Morgenkonference med deltagelse af alle læger fra Kirurgi
Kirurgisk konference afholdes i lokale S2013.

Fælles morgenkonference for alle de kirurgiske læger. Her er der gennemgang af 2-4 spændende cases fra vagten, der har uddannelsesmæssig værdi og fordeling af arbejdsfunktioner. Der er altid tilstedeværelse af kirurgiske speciallæger fra alle afsnit og fra de forskellige specialer, samt uddannelseslæger i intro- og HU-stillinger.
Røntgenkonference holdes umiddelbart sammen med morgenkonference. Gennemgang af de 2-4 spændende skanninger fra vagten der har uddannelsesmæssig værdi samt ambulante skanninger efter ønske. KBU-lægen opfordres til at spørge undervejs, hvis der ønskes uddybning.

Hver tirsdag og torsdag fra 14:15 – ca. 14:45.
Kolorektal MDT-konference.

Gennemgang af nydiagnosticerede kolorektalcancer patienter med plan om behandling/videre udredning. Deltagelse giver indblik i udredning og behandling af patienter i pakkeforløb for kolorektalcancer. 

 

Formaliseret undervisning:

Onsdagsundervisning
Hver onsdag mellem 08.00-08.45 – speciallæge, læger i uddannelsesstillinger og andre relevante samarbejdspartnere

CASE-baseret undervisning
Mandag – 5 min. case ved forvagten
Fredag – 5 min. case ved akutvagtlæge

Kurser
Der indgår i KBU-uddannelsen en del obligatoriske kurser, som man selvfølgelig deltager i. Derudover vil der være op til 4 dages fokuseret ophold på en anden afdeling efter egne ønsker i forhold til karriereovervejelser (planlægges i samarbejde med skemalæggeren).

Forskning
Afdelingen er behjælpelig med forskningsaktiviteter, hvis man har interesse herfor.
Kontakt ledende overlæge Per Helligsø eller afsnitsansvarlig overlæge Jan Krzak.
Der er ved Sygehus Sønderjylland et Lærings- og Forskningshus som ligger tæt på Aabenraa-matriklen. 

Her kan der skabes et netværk med en række Ph.D. studerende, og der er mulighed for at høre om forskning/karriereønsker. 

3.1 I Skemaet nedenfor er oplistet alle kompetencerne fra den nationale KBU målbeskrivelse (fra oktober 2016)

Det fremgår, hvordan der kan læres og skal evalueres, og hvornår det foreslås at foregå. Om kompetencen skal godkendes i første eller andet halvår er aftalt regionalt i Det Regionale Uddannelsesudvalg for KBU i Syd. Godkendelse af den enkelte kompetence i logbog tager afsæt i brug af det tilsvarende af de 16 KBU kompetencevurderingsskemaer, som du kan finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se i øvrigt beskrivelse vedrørende kompetence progression under "Læringsmetoder" i afsnit 3.2 nedenfor

3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes ved Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Læringsmetoder

Der vælges blandt de i ”Den nationale målbeskrivelse for KBU fra SST oktober 2016” givne forslag til mulige læringsmetoder, hvad angår KBU stillingen ved Kirurgi. Du har derfor som KBU-læge et eget ansvar for at opsøge læringssituationer både i vagten og i din dagtidsfunktion. Det er hovedvejleders opgave og daglig vejleders opgave (på vegne af den uddannelsesansvarlige overlæge) efter behov at anvise andre mulige lærings-metoder.

Kompetencevurderingsmetoder

De i ”Den nationale målbeskrivelse for KBU fra SST oktober 2016” foreskrevne obligatoriske kompetencevurderingsmetoder følges, hvad angår KBU stillingen ved Kirurgi. Mht. godkendelse i logbog, se venligst afsnittet ovenfor om læringsmetoder.

Vi har besluttet, at alle KBU-læger skal have foretaget et elektronisk 360-graders evaluering, hvor de ikke lægefaglige kompetencer bliver vurderet (Samarbejder, Kommunikator, Professionel, Leder/Administrator og Akademiker).

 

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning ved Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

 

Specialespecifikke kurser og generelle kurser

De kurser der er beskrevet som obligatorisk i ”Den nationale målbeskrivelse for KBU fra SST oktober 2016” skal gennemføres. Se venligst målbeskrivelsen på www.sst.dk.

Forskningstræning

Den obligatoriske forskningstræning finder først sted i hoveduddannelsen.

4. Uddannelsesvejledning ved Kirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

 

Organisering af den lægelige videreuddannelse

Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for, at den uddannelsessøgende læge får tildelt en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Afdelingen har også en Uddannelses Koordinerende Yngre Læge (UKYL) og en valgt tillidsrepræsentant for Yngre Læger. Den individuelle uddannelsesorienterede tilrettelæggelse af vagttidsarbejde/dagtidsarbejde finder sted med afsæt i den enkelte uddannelsessøgendes behov efter aftale mellem UAO og skemalægger. Der forsøges tilgodeset introduktion til nye funktioner afhængig af den uddannelsessøgendes kompetencer. Alle læger med højere charge forventes at fungere som daglige kliniske vejledere.

Du bliver introduceret til Sygehus Sønderjylland og Kirurgi i forbindelse med 14-dages introduktionsprogram, som udarbejdes i samarbejde mellem UAO og Lærings- og Forskningshuset, som står for bl.a. kursusplanlægning i introperioden.

Der henvises i øvrigt venligst til beskrivelsen ovenfor under afsnit 2.2.

 

Rammer for uddannelsesvejledning

Løbende vejleder
Den uddannelsessøgende aftaler med hovedvejleder tidspunkt for introduktionssamtale (indenfor de første 2-3 uger), og der skal aftales løbende samtaler, typisk med 1 måneds intervaller. Det forventes, at der afsættes en time til introduktionssamtale og 15–30 minutter til de løbende samtaler under ansættelsen og slutevalueringssamtale. Antal og hyppighed af samtaler justeres ved behov. Den uddannelsesansvarlige overlæge deltager i møderne ved behov.

Udarbejdelse af uddannelsesplan
Uddannelsesplanen udarbejdes i forbindelse med introduktionssamtalen og koordineres i relevant omfang med uddannelsesansvarlig overlæge og skemalægger. Uddannelsesplanen skal anvendes som redskab til at sikre progressionen i det tillærte og til godkendelse af de enkelte kompetencer.

Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde
Alle læger med højere ”charge” er daglige kliniske vejledere, og kan godkende opnåede kompetencemål. Det er forventet, at den uddannelsessøgende læge selv er opmærksom på, når kompetencer opnås i den kliniske hverdag, at der aftales med hovedvejleder eller evt. daglig klinisk vejleder mht. tidspunkt for evaluering. Det tilstræbes, at der gives feedback enten i eller efter en given læringssituation/evaluering, samt ved de krydspunkter/konferencer m.m. der er arrangeret som beskrevet under afsnittene 2.2 ovenfor.

KBU-læge vil desuden få feedback i forbindelse med planlagt elektronisk 360-graders evaluering.

5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Alle ansættelsesforløb, som den uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det elektroniske web-baserede system evaluer.dk.

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form ligeledes sker på evaluer.dk.

Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gemmes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen.

Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og e-mailadresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge og ledende overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen.

6. Nyttige kontakter

Uddannelsesansvarlig overlæge

Konst. overlæge Anna-Christina Kobbelgaard Beuke, Speciallæge i kirurgi

E-mail: Anna-Christina.Kobbelgaard.Beuke@rsyd.dk

Telefonnummer: 79 97 35 44

 

Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

1. reservelæge Jakob Grimm 

E-mail: Jakob.Ravn.Grimm2@rsyd.dk

Telefonnummer: 79 97 62 93

 

Cheflæge

Per Helligsø, MPM

E-mail: per.helligso@rsyd.dk

Telefonnummer: 79 97 35 10 

 

Sundhedsstyrelsen 

 

Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse

Videreuddannelsesregion Nord

Videreuddannelsesregion Syd

Videreuddannelsesregion Øst

7. Kompetencevurderingsskemaer

Hvis ikke du har fået udleveret kompetencevurderingsskemaerne fra den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med uddannelsesprogrammet, kan du finde dem på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Kompetencekortene er hjælpeskemaer, som er den uddannelsessøgende ejendom, og de er ment som en hjælp til at lære og bruges ifb. med godkendelse af de pågældende kompetencer logbog.

Som KBU-læge skal du anvende den elektroniske logbog.

Ved spørgsmål ifm. brugen af logbogen, kontakt den uddannelsesansvarlige overlæge, eller Videreuddannelsen i Region Syd fx via telefonnummer 76 63 18 14 eller se pkt. 6 Nyttige links. 

APPFWU02V