Skip til primært indhold

Behandling og genoptræning

Informationer om de forskellige tilbud om behandling og genoptræning fra Ergo- og Fysioterapien .

Behandling og genoptræning

Der er i Sygehus Sønderjylland tilbud om fysioterapi til dig der er opereret for brystkræft.

Du vil blive tilset af en fysioterapeut inden operationen på afdelingen med henblik på instruktion i øvelser og information om behandlingsplanen. Efter operationen skal du selv træne efter træningsprogrammet.. 

På udskrivelsesdagen tilbydes du en ambulant opfølgningstid hos fysioterapeuten, som er i forbindelse med lægekontrollen ca. 14 dage efter operationen. Herefter vurderes der, om du har behov for yderligere tiltag.

Børneterapeuterne på Sygehus Sønderjylland vurderer, behandler og genoptræner dit barn under indlæggelsen eller ambulant i:

 • Afsnit for børn og unge
 • Børn- og ungeambulatorie
 • Neonatal og barsel

Dette sker i et nært samarbejde med dig som forældre samt i et tæt tværfagligt samarbejde med andre relevante faggrupper i sygehus- og kommunalt regi.

Eksempler på opgaver:

 • Vurdering af funktionsevne, mobilisering, instruktion og vejledning efter brud i underekstremitet og længerevarende sygdom
 • Vurdering af behov for genoptræning og behandlingsredskaber
 • Respirationsfysioterapi
 • Vurdering af dit barn’s sansemotoriske udvikling
 • Vurdering af dit barn's sutte- og synkefunktion
 • Vurdering samt råd og vejledning i forhold til hypermobilitet, asymmetrisk kranie, torticollis, ansigtsparese
 • Vurdering af obstetrisk plexus brachialis læsion
 • Er en del af det tværfaglige team i Smerte- og funktioneltteam, trivselsteamet og t-teamet
 • Er koordinerende terapeuter på Sygehus Sønderjylland i forhold til Cerebral Parese Opfølgnings Program

Der er hver dag terapeuter på afdelingen i tidsrummet mellem kl. 8.00 til 16.00. Ergo- og/eller fysioterapeuten vurderer sammen med det øvrige personale dit behov for terapeutisk intervention. Hvis der er behov for terapi, får du dette tilbudt. Det kan f.eks. være:

 • vurdere din funktionsevne og/eller spisefunktion
 • vurdere om du har behov for behandlingsredskaber som f.eks. stok eller rollator.
 • instruktion i øvelser, der kan bedre din situation
 • vejledning om hvordan du klarer dig derhjemme

Desuden vurderes din hjemmesituationen i forhold til dine ressourcer, funktionsevne samt kognitive formåen. Det vurderes, om du har behov for øget hjemmehjælp, behandlingsredskaber eller andre tiltag i hjemmet som f.eks. hverdagsrehabilitering. Dette til støtte for den gode udskrivelse.

Terapeuten kan lægge bandager på, give respirationsfysioterapi og vurdere dit behov for genoptræning efter udskrivelse.

Terapeuten er en del af det tværfaglige team, som varetager planlægning af dit videre forløb til eget hjem, korttidscenter, aflastning eller videre på anden afdeling.

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme er en afdeling for patienter, der er under udredning for eller diagnosticeret med apopleksi eller anden neurologisk sygdom. I afsnittet vil ergo- og fysioterapeuten inden for de første to indlæggelsesdøgn vurdere i hvilket omfang der er behov for træning.

Hvis der er behov for indlæggelse med genoptræning forbliver patienten i sengeafdelingen. Her vægtes det tværfaglige samarbejde mellem plejepersonale, talepædagog, læge, neuropsykolog, ergoterapeuten og fysioterapeuten højt.

Den ergoterapeutiske træning

Formålet med den ergoterapeutiske træning er, at du genvinder dine muligheder for at deltage hverdagens aktiviteter og i samfundet. Derfor retter træningen sig mod de konkrete problemer, som du oplever.

Hverdagens og andre aktiviteter bruges i træningen, og kan rette sig mod såvel fysiske som kognitive vanskeligheder. De fysiske problemer kan komme til udtryk ved, at du har svært ved at løfte et glas vand med din arm eller synke, når du drikker. Kognitive vanskeligheder kan komme til udtryk ved manglende koncentration og opmærksomhed i forbindelse med du spiser et måltid mad.

Træningen er individuel og kan bestå af: 

 • Dagligdagsaktiviteter som at lære at tage bad og tage tøj på, spise og lave mad
 • Kognitiv træning: Spil og computer, planlægning af dagligdagen.
 • Funktionstræning: Ledbevægelighed, sensibilitet, kraft og håndfunktion.

Den fysioterapeutiske træning

Det primære formål med fysioterapi er at genskabe mest mulig funktion ved gang og forflytning mellem seng og kørestol.

Den fysioterapeutiske træning retter sig derfor imod at skabe mest mulig styr på kroppen. Det vil sige, at hjælpe dig med at genvinde dine færdigheder for at kunne udføre helt almindelige dagligdags gøremål. Fysioterapeuten vil eksempelvis forsøge at give dig gode vaner såsom at støtte på den syge fod, hver gang du rejser dig. En del af træningen kan også bestå i at vi hjælper dig til at ligge afslappet under hvil og vurderer, hvilket behandlingsredskab der vil understøtte din træning bedst.

Som en del af det tværfaglige team på afdelingen, består fysioterapeuternes og ergoterapeuternes arbejde også i at undervise dine pårørende og personale i lejringer, forflytninger, kognition og ansigt, mund- og svælgproblematikker.   

Den fysiske træning er en del af din ambulante opfølgning efter din hjertebehandling. 

Det er som udgangspunkt et 6-ugers forløb med en indledende samtale, hvor der afklares spørgsmål, udføres en kort fysisk test og forløbet planlægges sammen med dig.

Ved afslutningen af dit forløb afklares spørgsmål og drøftes muligheder for fremadrettet fysisk aktivitet/træning. 

Formålet med træningen er:

 • At du kommer i gang med at træne dit kredsløb
 • At forbedre din kondition
 • At kende dine egne begrænsninger og formåen
 • At møde andre i samme situation

Målgruppe:

Du kan få tilbudt hjerterehabilitering hvis du for nyligt enten er blevet opereret i hjertet eller har nyopdaget eller forværret hjertesvigt.

Om træningen

Træningen foregår 2 gange om ugen á 1 times varighed med fokus på kredsløbstræning og styrke.

Træningen foregår på hold og der tages hensyn til individuelle behov, så du får optimal udbytte i et trygt og sikkert miljø. 

Du bliver i forløbet guidet og vejledt af fysioterapeut, sygeplejerske og diætist med specialviden indenfor hjertebehandling. 

I Håndterapien på Sygehus Sønderjylland er der ansat 3 ergoterapeuter, der har specialiseret sig i skader i hånd og underarm. Vi modtager henvisninger fra Hånd- og Traumesektoren

Det er lægen der henviser dig/dit barn til genoptræning i Håndterapien. Skaderne der typisk genoptrænes her er ledbåndsskader, seneskader, nerveskader, brud, medfødte lidelser samt træning efter isættelse af kunstige led.

Træningen foregår individuel og foregår i tæt samarbejde med håndkirurger og ortopædkirurger. 

Genoptræningen kan bestå af vejledning i forhold til den enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse i de daglige aktiviteter. Desuden kan behandlingen bestå af bl.a. bevægelighed, kraft, følesans og hævelse samt skinnebehandling.

Det er desuden vigtigt at du/dit barn er flittig med hjemmetræning. 

Træningstilbud til dig, der er i kemo-terapi:

Målgruppe:

Patienter der er i et behandlingsforløb for deres kræftsygdom og får kemo-terapi og opfylder inklusionskriterierne

Tilbuddets indhold:

Du vil blive indkaldt til en individuel samtale samt konditions- og styrketest ved en fysioterapeut, før du starter på holdet.

Ud fra resultaterne, laves der en samlet træningsvejledning, som er individuelt tilpasset til dig.

Træningens formål:

 • Mindske træthed under kemoterapi.
 • Øge kondition og muskelstyrke.
 • Fremme trivsel og velbefindende.
 • Gavne generel sundhed, f.eks. hjerte, kredsløb og blodtryk.
 • Være en hjælp til at komme tilbage til en normal hverdag

Træningen foregår på hold 3x ugentligt i 6 uger. 

I nogle kommuner er der mulighed for at fortsætte træningen i kommunalt regi.

Under træningen vil du løbende blive vejledt og instrueret af en fysioterapeut og en sygeplejerske.

Du testes igen i den sidste uge.

Ambulatorie

Der er fysioterapeutisk ambulatorie for underlivslidelser:

 • Gynækologi
 • Urologi
 • Analfysiurgi/kirurgi
 • Sexologi.

Fysioterapeuten varetager, undersøgelse, vurdering og behandling til dig med problemer relateret til underliv/bækkenbund.

F.eks.:

 • Inkontinent for urin og/eller afføring
 • Nedsynkning/prolaps af livmoder, blære eller tarm
 • Smerter i underliv f.eks.  i forbindelse med samleje
 • Opfølgning ca. 6 uger efter større fødselsbristninger
 • Opfølgning på hold ca. 4 uger efter operation for prolaps, hysterektomi, TVT
 • Vurdering af behov for hjælpemidler ved udtalt bækkenløsning under graviditet.
 • Tilknyttet tværfagligt Bækkenbundscenter, for dig med flere forskellige problemstillinger.
 • Tilknyttet Sexologisk Ambulatorium – med fokus på smerteproblematikker og f.eks. rejsningsproblematik.

Sengeafsnit for Kvindesygdomme

Når du er indlagt på sengeafsnittet for Kvindesygdomme, kan du forvente at fysioterapeuten: 

 • laver et kort tilsyn inden din operation for prolaps.
 • laver tilsyn hos dig med større fødselsbristninger.

Lymfødem behandling

Lymfesystemet er et transportsystem, der samarbejder med kredsløbet i kroppen. Lymfesystemet adskiller sig fra kredsløbet ved at være et envejssystem. Systemet begynder som små lymfekar og har opgaven at opsamle overskud af væske i vævet og transportere den bort. Derfor kan skader i lymfesystemet føre til at hævelser kan opstå. Årsager til nedsat funktion i lymfesystemet kan være:

 • et medfødt svagt lymfesystem (primært lymfødem)
 • påvirket af en udefra kommende skade (sekundært lymfødem)
 • efter en operation (sekundært lymfødem)

Et lymfødem er i de fleste tilfælde en kronisk tilstand.

Lymfødem 

Målgruppe: ambulante patienter med lymfødem i let eller moderat til svær grad

Overordnet fremgangsmåde

Du henvises via din tilknyttede hospitalsafdeling eksempelvis brystkirurgisk ambulatorium eller onkologisk ambulatorium.

Hvis du ikke længere er tilknyttet en afdeling skal du igennem din egen læge der kan henvise til ambulatoriet til vurdering og videre behandling.

Når henvisningen er modtaget, vil du blive indkaldt til en fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering. På baggrund af denne vil terapeuten i samråd med dig beslutte, hvilken behandling, der er den rette.

Det er ikke alle behandlinger eller tilbud, som vil være aktuelle for lige netop dig. Behandlingen afhænger af dine gener, lymfødemets omfang og dine ønsker og ressourcer. 

Behandling

Lymfødem behandles med komplet lymfødembehandling, som består af 4 elementer:

 1. Manuel lymfedrænage – en blid massage med formålet at stimulere sammentrækninger i lymfekarrene og øge lymfeflowet, udført af specialuddannede terapeuter
 2. Bandagering med kompressionsstrømpe eller forbinding
 3. Hudpleje
 4. Øvelser

Desuden instrueres der i selvdrænage, øvelser, vejledning om leveregler.

Ved behov tages der mål til kompressionsærmer/-handsker/-strømpe

Hvis du tidligere er behandlet med komplet fysioterapeutisk lymfødembehandling, men har fået omfangsforøgelse i en grad, der hæmmer din daglig livsførelse, kan der tilbydes vedligeholdende behandling i en kortere periode.

Du skal være i stand til at kunne klare transport mellem hjem og sygehus.

Når du er blevet mave-/tarmopereret, kan du dagene efter operationen have behov for fysioterapi.  

Om muligt ses du dagen før operation til individuel instruktion, hvor det fysioterapeutiske behandlingsforløb gennemgås. Terapeuten har fokus på:

 • vejrtrækningen
 • hosteteknik
 • gennemgang af albueteknik til at komme ind/ud af seng
 • hjælpe dig med hurtigt at komme op at gå efter operationen
 • instruktion i bevægeøvelser
 • vurdering af om du har behov for behandlingsredskaber
 • vurdering af om du har behov for genoptræning efter udskrivelsen

Målet er, at du får den bedst mulige behandling og information gennem hele forløbet.

For at opnå dette arbejder vi tæt sammen med lægerne og plejepersonalet på kirurgisk afdeling

Når du er indlagt på en af sygehusets medicinske afdelinger, er det vigtigt at komme ud af sengen, når det er muligt. Sygeplejersken og terapeuten planlægger sammen med dig, hvorledes dette bedst kan ske.

Fysioterapeuten kan hjælpe dig med:

 • Vejledning i og træning af at forflytte dig fra seng til stol
 • Komme op at sidde, stå eller gå
 • Vurdere dit behov for behandlingsredskaber til at gå med
 • Hjælp til vejrtrækning eller hosteteknik
 • Øvelser til træning af bevægelighed og muskelstyrke for at genvinde din funktion
 • Vurdere dit behov for genoptræning efter indlæggelse

Ergoterapeuten kan hjælpe dig med:

 • At observere og vurdere din funktionsevne i almindelige dagligdagsaktiviteter, som f.eks. påklædning
 • At vurdere om du har synkevanskeligheder, årsagen til det og træne det
 • At vurdere dit behov for hjælpemidler i aktiviteter, fx i bad eller ved spisning
 • At undersøge og vurdere din kognition ift. hukommelse, koncentration, opmærksomhed og de mange andre funktioner hjernen indeholder
 • Funktionstræning af hænder, kraft, sensibilitet og ledbevægelighed
 • At vurdere dit behov for træning efter indlæggelse

Når du kommer til kontrol i ambulatoriet, efter du har været i kontakt med skadestuen eller indlagt på ortopædkirurgisk afdeling på Aabenraa Sygehus, er der mulighed for at blive set af en fysioterapeut. 

Det er den behandlende læge der vurderer om du har behov for fysioterapi og vil i tilfælde af dette kontakte fysioterapeuten.

Det fysioterapeutiske behandlingstilbud kan indeholde:

 • gangtræning herunder instruktion i at tage støtte på benet
 • øvelsesterapi (bevægeøvelser i bandagerings- og afbandageringsperioden)
 • instruktion i naturlige bevægemønstre
 • en generel vejledning i forhold til træning og diagnose

Desuden tages der stilling til om du har behov for behandlingsredskaber, evt. ændre behandlingsredskab til et andet samt en vurdering af dit behov for videre genoptræning. 

Der er alle hverdage fysioterapeuter, og i weekenden 1 fysioterapeut, på afdelingen. 

Fysioterapeuten vurderer både ud fra journalen og sammen med det øvrige personale dit behov for terapeutisk intervention. Terapeuten kommer gerne 1. dag efter ankomst på afdelingen, hvis dette vurderes relevant. 

Den terapeutiske intervention består af:

 • en vurdering din funktionsevne
 • mobilisering ud af seng
 • instruktion i øvelser
 • om du har behov for behandlingsredskaber/hjælpemiddel som f.eks. stok eller rollator

Desuden vurderes din hjemmesituationen i forhold til dine ressourcer, funktionsevne samt kognitive formåen. Ud fra det vurderes der, om der er behov for øget hjemmehjælp, behandlingsredskaber/hjælpemidler eller andre tiltag i hjemmet som f.eks. hverdagsrehabilitering. 

Terapeuten er en del af det tværfaglige team, som varetager planlægning af dit videre forløb til eget hjem, korttidscenter, aflastning eller videre på anden afdeling.

På ortopædkirurgisk afdeling på Sønderborg Sygehus er der tilknyttet fysioterapeuter, fysioterapeutstuderende samt portør, som befinder sig på afdelingen alle hverdage i dagtimerne. Lørdage er der tilknyttet en fysioterapeut.

Inden operationen vil du typisk blive indkaldt til hofte- eller knæseminar, hvor en læge, sygeplejerske, fysioterapeut og en portør vil holde et oplæg omkring forløbet før, under og efter din hofte- eller knæoperation.

Når du er retur i afdelingen efter operationen, vil du blive hjulpet ud af sengen den første gang af en sygeplejerske, portør eller fysioterapeut. Du vil komme op og stå / gå ved en høj gangvogn, hvis du har det godt.

Dagen efter operationen vil portøren gangtræne med dig, hvor du vil blive instrueret i stokke- og trappegang.

Fysioterapeuterne vil komme og instruere dig i øvelserne fra den udleverede pjece. Fysioterapeuten vil vurdere om der er behov for ekstra træning ved kommunen. Det er oftest helt tilstrækkeligt at træne selvstændigt i hjemmet efter pjecen.
Sammen med fysioterapeuten vil der blive vurderet, om du har behov for behandlingsredskaber.

Hvis du har det godt, kan du forvente at blive udskrevet dagen efter operationen.

Kontrolforløb: 

 • 2 uger efter operationen vil du blive indkaldt til fjernelse af agrafferne (sårklemmer) i ortopædkirurgisk ambulatorium.
 • 6 uger efter operationen skal du til den afsluttende kontrol ved en fysioterapeut, hvor der vil blive talt om, hvordan det går med hoften eller knæet og vurderet om genoptræningen går som forventet. 

Navigate Projekt

Fra 1. marts 2022 deltager Ergo- og Fysioterapien i Sønderborg i et videnskabeligt lodtrækningsundersøgelse, som er forankret i Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, COMPAS, der arbejder for at mindske den sociale ulighed, der ses hos danske kræftpatienter.

Navigate projektet er et individuelt tilpasset forløb, der tilbydes sårbare lungekræftpatienter med begrænsede individuelle og sociale ressourcer, som er i særlig risiko for ikke at kunne gennemføre den planlagte behandling.

Projektet indeholder ud over en gennemgående kontaktsygeplejerske, der løbende støtter op med samtaler om motivation, symptomer m.m., et 12-ugers program for fysisk træning, der ledes af en fysioterapeut.

APPFWU02V