Skip til primært indhold

Patientidentifikation

Sådan skal prøver til Patologi mærkes ift. patientidentifikation

Mærkning af prøver

  • Alt prøvemateriale til Patologi skal være mærket med navn og cpr.nr.
  • Objektglas til cytologien påføres cpr.nr. (skrevet med blyant) og emballagen mærkes med navn og cpr.nr.
  • Dette gælder også for prøver mærket med elektronisk stregkode (WEBREQ og PATOWEB) af sikkerhedsmæssige hensyn, samt af hensyn til sammenkobling af flere prøver på samme patient.
  • Patientidentifikation skal påføres i forbindelse med prøvetagningen, og der kontrolleres, at det er den rette patient.
  • Mærkning af diagnostisk materiale og udfyldelse af medfølgende oplysninger skal, så vidt det er muligt, ske på stedet hvor proceduren udføres.
  • Patientidentifikation og elektronisk stregkode skal sættes vertikalt på bøtte/emballage indeholdende prøvemateriale.

Hvem er patienten? 

Det skal entydigt fremgå, hvilken patient oplysningen vedrører, hvilken sundhedsperson der er ansvarlig for oplysningen, og hvornår oplysningen er dateret.
Hensigten hermed er bl.a. at muliggøre efterprøvning ved tvivl.

Stregkoder og manuelle rekvisitioner

Diagnostisk materiale skal mærkes således, at hvert enkelt fysisk adskilt element er mærket entydigt. Hvis diagnostisk materiale af procesmæssige grunde kun mærkes med kode (fx stregkode), skal det være muligt ubesværet at koble koden til oplysninger, der opfylder kriterierne for entydig mærkning og koden skal tillige fremgå af øvrige oplysninger vedrørende det diagnostiske materiale.

Mærkning af prøvemateriale sker normalt ved angivelse af patientens navn, personnummer og datering. Der kan anvendes kode i form af entydigt identifikationsnummer. Mærkning skal foregå direkte på objektglas eller på reagensglas, som indeholder præparat eller prøve og skal udføres, inden prøven tages.

Jf. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

 

Emballage  

Skal være brudsikker og låget skal slutte helt tæt
Skal omvikles et absorberende materiale f.eks. cellestof, og lægges i en plasticpose, som lukkes tæt
Formaldehyddampe ødelægger udstrygningspræparater, derfor skal alt udstrøget cytologisk materiale incl. blod/marvudstrygninger, sendes i en anden pose end prøver indeholdende formaldehyd.
Plasticposen må gerne indeholde præparatbøtter fra flere patienter.
 

Forsendelse

Forsendelsen skal ske i en kuvert eller kasse og skal være mærket ”DIAGNOSEPRØVE” samt mærkat UN3373.


WebReq 

Rekvireringsbilledet består af:
• Patientoplysninger, rekvirentoplysninger, undersøgelse, materiale

Præparat mærkes med
• WEBREQ-stregkode, indeholder patientidentifikation (navn og cpr.nr.)
• Fikseringstidspunkt, hvis forskellig fra rekvireringstidspunkt
• For histologiske prøver: "Neutral Buffered Formalin 10%" etikette

Rekvirering
Rekvireres via https://www.webreq.dk/account/login
Indtastning af patientoplysninger og valg af laboratorium (pkt.1 og 2) afhænger af opsætning af WEBREQ
lokalt.

WebReq brugermanual
WebReq_brugermanual.pdf (smds.dk)
Brugermanual: https://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webreq

Histologi og anden cytologi:
• Kapitel 10.12 Laboratoriemedicin - Histologi, anden Cytologi og Histologi øjne
Cervixcytologi og Histologi:
• 10.13 Laboratoriemedicin - Cervixcytologi & Nålebiopsi
 

Bestilling af Formalin, SurePath, kuverter og labels

Emballage rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet, Patologi. 

-

Sekretariatet

Patologi


79 97 48 00
APPFWU01V