Skip til primært indhold

Her findes svartiden for de forskellige prøver og info om UTH

Her findes svartiden for de forskellige prøver og info om UTH

Svartider angives i hele arbejdsdage. Prøverne modtages på dag 0 og registreres. Svartider afhænger af prøvemateriale og prioritering.

 

Prøvesvar, svarafgivelse og svartider


Se mere her: LINK

Utilsigtede hændelse (UTH)

Ved uoverensstemmelser i mærkning, patientidentifikation eller prøvemateriale returneres prøven til rekvirent.

Prøver modtaget i ethanol, analyseres med anmærkning i makroskopien.  

Ovenstående uoverenssemmelser rapporteres som en utilsigtede hændelse i afdelingens interne rapporteringssystem. 

Afhængig af omfang og hyppighed indberetter kvalitetsnøglepersonen hændelserne til DanskPatientSikkerhedsDatabase (DPSD) http://www.dpsd.dk


Utilsigtede hændelse (UTH)

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på sygehus, og som ikke skyldes patientens sygdom, og som samtidig enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. Utilsigtede hændelser omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl.

 En sundhedsperson, som bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, skal rapportere denne hændelse

 jvnf:  Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=134520

APPFWU02V