Skip til primært indhold

Her findes svartiden for de forskellige prøver og info om UTH

Her findes svartiden for de forskellige prøver og info om UTH

Svartider angives i hele arbejdsdage. Prøverne modtages på dag 0 og registreres. Svartider afhænger af prøvemateriale og prioritering.

Svartider - Patologi


Histologi         Pakkeforløb Haste Rutine Antal besvarede prøver i %
Små biopsier 3* 3 10 90%
Større biopsier og operationspræparater 6* 6 10 90%
Folkeundersøgelse for tarmkræftscreening - - 5*** 90%
Cytologi 3 2 10 90%
Folkeundersøgelse for livmoderhalskræftscreening - - 10**

95%


Eksempel på svartidsforløb:

Dag 0 Dag 1-10 Dag 11

Præparat modtages og registreres

Fiksering

Udskæring

Makroskopi

Vævspræparering

Indstøbning

Skæring

HE-farvning, Specialfarvning

Mikroskopi

Evt. svarafgivelse

eller

Supplerende undersøgelse bestilles

Supplerende undersøgelse udføres

Svarafgivelse

Patient

kan sættes til svar

Til prøver der efter lægefaglig vurdering kræver hurtigt svar med henblik på behandling.

Svartid 3-6 arbejdsdage (afhængig af materialets størrelse). 

Patienten indgår i et planlagt diagnostisk forløb (pakkeforløb), hvor kriterierne for begrundet mistanke om en bestemt kræftsygdom er opfyldt.

Svartid 3-6 arbejdsdage (afhængig af materialets størrelse). 

Øvrige prøver.

Svartid 10 arbejdsdage.
(Se eksempel under punktet: Hvornår kan jeg forvente svar?)

Livmoderhalskræftscreening og tarmkræftscreening

Svartid 5 arbejdsdage. 
(Se eksempel under punktet: Hvornår kan jeg forvente svar?)

Utilsigtede hændelse (UTH)

Ved uoverensstemmelser i mærkning, patientidentifikation eller prøvemateriale returneres prøven til rekvirent.

Prøver modtaget i ethanol, analyseres med anmærkning i makroskopien.  

Ovenstående uoverenssemmelser rapporteres som en utilsigtede hændelse i afdelingens interne rapporteringssystem. 

Afhængig af omfang og hyppighed indberetter kvalitetsnøglepersonen hændelserne til DanskPatientSikkerhedsDatabase (DPSD) http://www.dpsd.dk


Utilsigtede hændelse (UTH)

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på sygehus, og som ikke skyldes patientens sygdom, og som samtidig enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. Utilsigtede hændelser omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl.

 En sundhedsperson, som bliver opmærksom på en utilsigtet hændelse i forbindelse med en patients behandling eller ophold på sygehus, skal rapportere denne hændelse

 jvnf:  Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=134520

APPFWU01V