Skip til primært indhold

Læringsstrategi

Læringsmetoder og deres anvendelse i hoveduddannelsesstillinger i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Målbeskrivelsen beskriver følgende læringsmetoder:

 • 9 obligatoriske teoretiske kurser af 2-4 dages varighed samt et færdighedskursus i operativ gynækologi  på 5 dage.
 • Kurserne afholdes for kursister fra hele landet og foregår derfor rundt omkring i landet. Du skal søge ledelsen om tjenestefri med løn, ophold og transport. Kursusdatoer udmeldes centralt fra. Du skal give planlæggeren besked i god tid.
 • Forskningstræningsmoduler

Sideløbende med den kliniske ansættelse gennemføres SOL kurser (Sundhed Organisation Ledelse).

SOL 1+2 arrangeres af den lægelige videreuddannelse. Tilmelding foregår via evaluer.dk

 • SOL 1
  er 2-dages eksternatkursus, som skal gennemføres i begyndelsen af hoveduddannelsen.
 • SOL 2
  arrangeres af Sundhedsstyrelsen - vær opmærksom på, at kurset ofte er hurtigt overtegnet.
 • SOL 3
  skal gennemføres i den sidste halvdel af hoveduddannelsen, dvs. i løbet af de sidste 2 år. SOL 3 forudsætter ikke, at SOL 2 er gennemført, men normalt bør kurserne tages i rækkefølge.
  Kurset er et 2 dages eksternatkursus med en opfølgningsdag.

En stor del af læringen som yngre læge foregår gennem superviseret deltagelse i det praktiske arbejde i afdelingen - på operationsstuen, på fødestuen eller i ambulatoriet.

I ambulatoriet er der afsat en erfaren tutorlæge, der kan tilkaldes til supervision. I H4 deltager du i tutorfunktionen. På operationsgangen superviseres du, indtil du har opnået niveau D på indgrebet.

I Aabenraa tilbyder vi følgende færdighedsudviklende perioder (ud over de 6 måneders færdighedsudviklende periode i kirurgi):

H2

Færdighedsudviklende periode i:

 • Obstetrisk ultralyd  - 1-2 uger
 • Operativ gynækologi - 4 uger i alt

H4

Færdighedsudviklende periode i:  

 • Operativ gynækologi - 2 uger i alt samt oplæring i ambulante hysteroskopiske indgreb
 • Urogynækologi - følge med urogynækologisk sygeplejerske, have superviseret urogyn. amb. og superviserede operationer
 • Obstetrisk ultralyd - 1 uge
   

Færdighedsudviklende periode i obstetrisk ultralyd

Formålet er, at du skal:

 • Blive i stand til at udføre vaginal og abdominal ultralydsundersøgelse af det lille bækken med en identifikation af genitalia interna, herunder at kunne identificere/diagnosticere forskellige gynækologiske tumorer/cyster.
 • Blive i stand til at bestemme gestationsalder, vægtestimere og foretage flowundersøgelser på fostre.

Færdighedsudviklende periode i operativ gynækologi

Formålet er, at du skal:

 • Få kendskab til arbejdsgangene på en operationsgang og opnå rutine i basal kirurgisk teknik.
 • Få dybere kendskab til de gynækologiske operationer, der udføres ved åben kirurgi, vaginalkirurgi, laparoskopi og hysteroskopi. Før laparoskopisk kirurgi skal Lap-sim kursus vær bestået.
 • Opnå fortrolighed med at udføre operationerne under supervision af speciallæge, samt formulere operationsbeskrivelser og dermed danne grundlag for at opnå den nødvendige operative rutine i det videre forløb af hoveduddannelsen.

Færdighedsudviklende periode i urogynækologi

 • For at opnå de urogynækologiske kompetencer er du i urogynækologisk ambulatorium med supervision. Ved urogynækologiske indgreb superviseres du af urogynækologisk speciallæge. 

Obstetrisk ambulatorium

H4 - I obstetrisk ambulatorium ser du gravide med medicinske sygdomme, tidligere komplicerede graviditeter, fødselsangst, fostre med vægtretardering og familieambulatoriepatienter.

Aabenraa har et særligt jordemoderbetjent fødeplanambulatorium, som tilbydes kvinder med fødselsangst. Obstetrisk ambulatorium har et tæt samarbejde med fødeplanambulatoriet med henblik på bedst mulige tilbud for de kvinder der ellers ønsker kejsersnit. Alle beslutninger om kejsersnit tages op til lægekonference.

En række af de obstetriske håndgreb foreslås trænet på fødefantomer, som er på fødegangen. Benyt muligheder i vagterne til at træne med en kollega, jordemoder eller bagvagt. Derudover er der tilbud om kursus i obstetrisk færdighedstræning som specialespecifikt kursus.

Laparoskopi skal du træne på Lap-sim, som er tilgængelig i simulationsrummet. Der ligger en vejledning i brug og oprettelse som bruger. Du skal have gennemført første del af øvelserne, før du får mulighed for selv at laparoskopere.

Der er mulighed for CTG e-learning - tilmelding via Plan2Learn

Derudover tilbydes CTG-undervisning og STAN-certificering i afdelingen 3-4 gange årligt.

Selvstudium vil sige, at den enkelte, med eller uden hjælp fra andre, tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer ressourcer og læringsstrategier hertil, og selv vurderer resultaterne.

Læste artikler, litteratursøgninger, arbejde med PC-programmer registreres i porteføljen.

Undervisning af andre kan omfatte læger og alle andre personalegrupper og patienter. Du skal undervise min. 1 gang på vores onsdagsmorgenmøde, og vi forventer, at du fremlægger dit forskningstræningsprojekt i afdelingen, evt som øvelse før den endelige fremlæggelse, der foregår på OUH sidst i hoveduddannelsen.

Undervisningsopgaver registreres i porteføljen.

Fremlæggelse ved konferencer er et godt sted at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng.

Fremlæggelser registreres i porteføljen.

Under hoveduddannelsen udføres et forskningstræningsprojekt. Det er vigtigt allerede fra første forløb at gøre sig tanker om et evt. emne. Vejledning kan foregå som et samarbejde mellem Aabenraa og OUH. Det tilstræbes, at alle kursister kommer til fremlæggelse af tidligere kursisters forskningstræning, så du på et tidligt tidspunkt kan lægge planer for eget forskningsprojekt.

Vi forventer, at du indgår i udarbejdelse og revision af kliniske vejledninger og  patientinformationsmaterialer. Det er vigtigt under hoveduddannelsen at have revideret mindst én instruks og forfattet en ny. Vejleder, klinikleder og uddannelsesansvarlig overlæge kan vejlede om, hvilke instrukser der er relevante.

Ligeledes vil litteratursøgning i forbindelse med kliniske problemstillinger eller interesseområder være relevant og resume fremlægges fortløbende på morgenkonferencen.

Gennemførte opgaver registreres i porteføljen.

I Aabenraa har vi en aftale med fagbiblioteket om, at alle gynækologisk og obstetriske læger får tilsendt en mail med alle udgivne gynækologisk-obstetriske fagtidsskrifter. På den måde er det let at holde sig opdateret.

Alle indgreb føres ind på operationslisten i porteføljen og bevares gennem hele speciallægeuddannelsen.

Alle relevante UL-billeder gemmes med beskrivelse. De udgør også en del af porteføljen.

APPFWU02V