Skip til primært indhold

Det daglige lægearbejde

Oversigt over lægelige aktiviteter

Klik på + for at se oplysningerne

Vagt

Hverdage

Kl. 8.00-15.30 eller kl. 15.00-8.30

Vagtaflevering i konferencelokalet / Teamstation 1

Weekender / helligdage

Kl. 8.00-15.30 eller kl. 15.00-9.00

Vagtaflevering i personalekøkkenet / Teamstation 1

Ambulatorium

Alle funktioner er kl. 9.00-15.30 på hverdage

Morgenkonference 

med prioriteret rapport samt interaktiv fremlæggelse af dagens case.

Middagskonference 

med orientering om / drøftelse af indlagte patienter. Kliniske problemstillinger kan diskuteres.

Alle hverdage

Morgenkonference i konferencelokalet

Mandag, onsdag, torsdag kl. 8.00-8.20

Tirsdag, fredag kl. 8.15-8.35

Alle hverdage

Middagskonference
kl. 12.30-13.00 i konferencelokalet

Vagtoverlevering
kl. 15.00-15.30 i konferencelokalet

Weekender / helligdage Vagtoverlevering
kl. 8.30 i personalekøkkenet / kl. 15.00 i Teamstation 1
Tirsdag og fredag Røntgenkonference
kl. 8.00-8.10 i Røntgen og Skanning
Tirsdag Urologisk konference
kl. 14.00-15.00 i Børn og Unge Ambulatoriet
Onsdag Diabeteskonference
kl. 14.00-15.00 i Børn og Unge Ambulatoriet
Torsdag Allergikonference
kl. 14.00-15.00 i Børn og Unge Ambulatoriet
Torsdag ulige uger Børnepsykiatrisk konference
kl. 14.00-15.00 i Børne- og Ungdomspsykiatri Ambulatoriet
Torsdag lige uger Psykologkonference
kl. 14.00-15.00
Fredag Neurologikonference
kl. 14.00-15.00 i Børn og Unge Ambulatoriet
1. torsdag hver måned Neo/Gyn-obs konference
kl. 8.15 i konferencelokalet i Kvindesygdomme og Fødsler
1. fredag hver 2. måned Genetisk konference
kl. 14.00-15.00 i samtalerummet i Børn og Unge

Dagens case - dagligt

Fremlægges og drøftes til morgenkonferencen, undtagen onsdag, af det afgående vagthold eller medicinstuderende.

Mandagsinstruksen

Næsten alle mandage kl. 8.20-9.00.

En læge er sat på til at gennemgå en forudbestemt specialespecifik instruks. Formålet er, at afdelingens læger løbende er fagligt opdateret på både nye og gamle instrukser, samt erkende og rette evt. fejl.

Journal club

Enkelte mandage kl. 8.20-9.00.

Et tilbud målrettet uddannelseslæger, men alle er meget velkomne. Artiklen læses inden journal club og gennemgås kritisk på dagen. Formålet er træning i kritisk læsning.

Onsdagsundervisning

Alle onsdage kl. 8.20-9.00.

En læge er sat på til regelret undervisning, meget gerne teori krydret med cases og aktiv tilhørerdeltagelse. Kan også være praktisk, f.eks. anlæggelse af katetre mv. Formålet er generel læring og træning i undervisning.

Videnskabeligt morgenmøde

3-4 gange årligt.

En time med faglige oplæg relevante for ansatte i Familiehuset.

YL simulationstræning / proceduretræning

Hver anden torsdag (lige uger) kl. 8.20-9.00.

Et tilbud målrettet uddannelseslæger, men alle kan melde sig som interesserede. Formålet er træning og vedligeholdelse af færdigheder i akutte algoritmer og procedurer.

Tværfaglig simulationstræning i Børnemodtagelsen (med/uden anæstesien)

4 gange årligt.

Der trænes her primært modtagelse af det akut syge barn med vægt på det tværfaglige teamarbejde. Scenarietræning varetages af certificerede instruktører.

Tværfaglig simulationstræning i Neonatalafsnit

10 gange årligt.

Der trænes her primært modtagelse af det akut syge nyfødte barn med vægt på det tværfaglige teamarbejde. Scenarietræningen varetages af certificerede instruktører.

Undervisning for plejepersonalet i Neonatalafsnit

Hver anden onsdag kl. 14.00-15.00.

Afdelingens læger (fraset AP-læger og uklass. læger) underviser i relevante neonatale emner. Formålet er generel læring og træning i undervisning af andre personalegrupper.

Studenterundervisning

Som uddannelseslæge deltager du i undervisning af studerende i afdelingen, ligesom vi  forventer, at uddannelseslægen tager del i oplæring af yngre kolleger og andre. De medicinstuderende forbereder og fremlægger Dagens case.

Afrapportering fra videnskabelige møder

Alle læger, der har været på kursus / deltaget i konferencer, opfordres til at fremlægge hovedpointer fra kurset / konferencen ved morgenkonference.

SOL-kurset

Opgaven udarbejdet i forbindelse med SOL-kurset fremlægges ved morgenkonference i afdelingen.

Forskningstræning

Læger som deltager i forskningstræning, skal fremlægge deres projekter for kollegerne i afdelingen og ved Dansk Pædiatrisk Selskabs årsmøde.

YL-møde

Sidste mandag hver måned i foråret kl. 8.20-9.00.

Kun for afdelingens yngre læger, ledes af TR og/eller UKYL. Formålet er diskussion vedr. trivsel, overholdelse af overenskomst, optimering af uddannelse mm.

Tavlemøde i Afsnit for Børn og Unge

Hver anden torsdag kl. 8.30-9.00.

For alt personale i afsnittet. Der gøres status på igangværende initiativer, og nye initiativer / ideer fordeles. Desuden gøres status på FMK, indlæggelsestal mm.

Bagvagts- og vejledermøder

Sidste onsdag hver måned kl. 14.30-15.30.

For alle læger i bagvagtslaget. Et fast punt på dagsordenen er uddannelse i afdelingen, desuden kan andre aktuelle emner bringes op af alle læger.

Regionale subspecialemøder

Som HU-læge kan man ønske at deltage i regionale subspecialemøder, hvis man er tilknyttet subspecialet eller har en speciel interesse inden for det konkrete subspeciale.

Møderne afholdes typisk 4 gange årligt.

Afdelingen giver tjenestefrihed med løn til obligatoriske kurser, og det påhviler uddannelseslægen at give afdelingen (den ledende overlæge) besked om kursernes placering tidligst muligt.

Specielt for HU-læger:

Uddannelseslægen skal selv tilmelde sig forskningstræning og SOL-kurser. Vær opmærksom på, at der kan være lang venteliste til f.eks. SOL2-kurset.

Der er mulighed for i mindre omfang at deltage i øvrige kurser og kongresser.

Afdeling vil gerne understøtte større eller  mindre forskningsprojekter. Projekterne udføres som regel i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset ved Sygehus Sønderjylland.

APPFWU02V