Skip til primært indhold

Læringsstrategi

Læringsmetoder og deres anvendelse i hoveduddannelsesstillinger i afdelingen for Børn og Unge

Målbeskrivelsen beskriver følgende læringsmetoder:

Denne strategi omfatter specialespecifikke og generelle kurser. Deltagelse i kurser kræver egen indsats ud over tilstedeværelse. Det er en forudsætning for opnåelse af de nødvendige kompetencer, at den uddannelsessøgende læge møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder de anviste opgaver.

Generelle kurser

De overordnede rammer for de obligatoriske generelle kurser er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Kurserne sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, pædagogik, ledelse, administration og samarbejde.

De obligatoriske generelle kurser som indgår i hoveduddannelsen omfatter:

  • SOL 1 (Sundhedsvæsenets Organisation og Samarbejde) skal gennemføres inden for de første 12 måneder af hoveduddannelsen.
  • SOL 2 arrangeres og søges gennem Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk.SOL 3 placeres i den sidste del af hoveduddannelsen.

SOL 1 og SOL 3 afholdes af Region Syddanmark. Tilmelding sker via www.evaluer.dk.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsesforløbet indgår 15 obligatoriske specialespecifikke kurser, såkaldte HU-kurser, som tilrettelægges nationalt.

Der udpeges en hovedkursusleder samt for hvert fagområde to delkursusledere i henhold til Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinjer. Delkursusledere planlægger kurserne således, at de som minimum omhandler emner, som er omfattet af målbeskrivelsen. Kurset og kursisterne evalueres for hvert kursus.

Der er afsat max. 210 timer i alt til specialespecifikke kurser. En oversigt over kursernes indhold og datoer for kurserne findes på http://paediatri.dk/moder-kurser/hoveduddannelseskurser

Forskningstræning

Til forskningstræning er der afsat 20 dage, som afvikles inden for de først 2-3 år efter start på hoveduddannelsen.

Forskningstræningen består af et grundkursus incl. et e-læringsmodul på i alt 3 kursusdage, som varetages af Syddansk Universitet, efterfulgt af et specialespecifikt kursus på i alt 17 dage. Se hjemmesiden Lægelig videreuddannelse i Region Syddanmark.

Øvrige kurser og symposier

Én gang årligt afholder Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) Børnedage - se opslag på DPS' hjemmeside for dato og sted.

Der er årlige møder / symposier i flere af DPS' underselskaber, såsom:
DSPAP http://dspap.dk
DaSPGHaN https://daspghan.dk/
Neonatal symposium http://paediatri.dk
EPALS afholdes flere gange årligt, se https://genoplivning.dk/kurser/

Undervisning af andre kan omfatte læger, alle andre personalegrupper og patienter. Du skal undervise minimum én gang til vores morgenundervisning. Der vil være en god læring i at påtage sig undervisningsopgaver uden for afdelingen, f.eks. for sundhedsplejersker, alm. praksis læger eller lign.

Konferencerne er et godt sted at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng. Forvagten præsenterer dagligt "dagens case" til morgenkonferencen.

F.eks. at indgå i udarbejdelse af kliniske vejledninger eller patientinformationsmaterialer. Det er vigtigt, at du under din hoveduddannelse deltager i revision af instrukser eller forfatter nye. Vejleder eller uddannelsesansvarlig overlæge kan vejlede om, hvilke instrukser der er relevante. Ligeledes vil litteratursøgning i forbindelse med kliniske problemstillinger eller interessområder være relevant.

Det indebærer en tilgang til det kliniske arbejde, hvor lægen - som en naturlig del af arbejdet her og nu i forhold til en konkret patient eller fremadrettet i forhold til en patientpopulation eller -type - søger og anvender tilgængelig, relevant, opdateret viden fra opslagsværker, faglige og/eller administrative instanser, videnskabelige databaser etc.

Denne tilgang til arbejdet danner grund for, at patientbehandlingen løbende kan tilpasses ny viden og kliniske vejledninger, og at lægen vedvarende holder sin medicinske viden opdateret. Særligt uddannelse inden for rollerne som akademiker og medicinsk ekspert er afhængige af denne strategi.

Det er en metode til at opnå feedback om lægerollerne professionel, samarbejder og kommunikator. 360-graders evaluering kan opnås fra mange kilder. Det tilstræbes, at alle læger i hoveuddannelsesstilling får lavet en 360-graders evaluering i løbet af ansættelsen. Evalueringen følges op ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Selvstudium er selvstyret læring, hvor den lærende identificerer sine læringsbehov, sætter læringsmål, udnytter læringsmetoder og evaluerer resultatet.

Det er en form for reflekterende læring, der ikke bygger på en adskillelse mellem læring og anvendelsen af det lærte. Den foregår gennem deltagelse i et praksisfællesskab - i afdelingen, i ambulatoriet mv. Den medfører gensidige forpligtelser for mester og lærling og foregår i en længere periode. Mesterlære er således mere end imitation af en mere erfaren kollegas adfærd.

Lægen udfører det kliniske arbejde superviseret af en mere erfaren læge. Det er afgørende, at såvel den uddannelsessøgende læge og den superviserende læge har afsat tid til supervisionen.

En case-præsentation er en læringsstrategi for forskellige kliniske problemstillinger eller sjældne tilfælde. Case-præsentationen kan dreje sig om en aktuel patient. Præsentationen er relateret til evidens fra litteraturen. Casen præsenteres for afdelingens øvrige læger, og der gives feedback fra speciallæge.

Et autentisk patientfoto er et billede af en patient. En autentisk videocase er en kortvarig videooptagelse af en patient i spontan eller instrueret motorisk aktivitet. De uddannelsessøgende læger kan øve opmærksomheden over for objektive fund, som kan være vanskelige at opdage, fordi de er kortvarige (f.eks. anfald) eller ændrer sig med tiden (f.eks. unormal vejrtrædning eller tegn på cerebral parese).

Autentiske foto eller videocases er værdifulde som grundlag for øvelse af klinisk ræsonnering og kan fremme diagnostisk præcision. En erfaren læge kan facilitere drøftelserne, gerne i form af summe-grupper, hvor 2-3 læger med forskellig erfaring drøfter fund og deres betydning. En afsluttende drøftelse, hvor en erfaren læge tænker højt, er meget værdifuld.

Visse færdigheder kan trænes på fantomer eller biologisk materiale, før de udføres på patienter. Ved fantomøvelser er der ikke fastlagt et særligt scenarie (se scenarietræning).

Vi har fantomer til proceduretræning i bl.a. PVK-anlæggelse, lumbalpunktur, neonatal resuscitation mm.

Scenarietræning er indlæring af en klinisk behandlingssituation ved hjælp af et fantom, behandlingsudstyr og samarbejdspartnere. Scenarietræningen bør være så virkelighedstro som muligt og kan finde sted i et færdighedslaboratorium eller på en klinisk afdeling. Ved scenarietræning indøves foruden håndgreb evnen til at tage kliniske beslutninger, ledelse og samarbejde.

Scenarietræningen ledes af en vejleder uddannet i scenarietræning og følges af debriefing, hvor vejleder og den uddannelsessøgende læge gennemgår forløbet. Se afsnit Det daglige lægearbejde for mere information om scenarietræning i afdelingen.

For at sikre, at alle kompetencer dækkes, er der i hoveduddannelsen indlagt fokuserede korterevarende ophold, f.eks. 14 dage, på ansættelsessteder, der dækker arbejdsfelter, som den uddannelsessøgende læge ellers ikke opnår erfaring med gennem ansættelse i introduktions- eller hoveduddannelsen.

Den uddannelsessøgende læge indgår under sådanne ophold i det daglige arbejde i institutionen uden eget behandlingsansvar, og under fortsat ansættelse på stamafdelingen. Det forudsættes, at de ansættelsessteder, der påtager sig at tilbyde fokuserede ophold, udarbejder et program for opholdet incl. anbefalet litteratur. I målbeskrivelsen er der angivet krav om konkrete dokumenterede kompetencer, som kan opnås under disse fokuserede ophold. De konkrete aftaler om fokuserede ophold indgås mellem hovedvejleder og den enkelte uddannelsessøgende læge samt stedet for opholdet.

APPFWU02V