Skip til primært indhold

Læringsstrategier

Læringsstrategier og deres anvendelse i introduktionsstillinger i pædiatri

Målbeskrivelsen beskriver nedenstående læringsstrategier, som også bliver brugt i det daglige arbejde i afdelingen for Børn og Unge:

Videreuddannelsesudvalget i Region Syd udbyder 5 obligatoriske specialespecifikke kurser for introduktionslæger i pædiatri.

Kurserne holdes én gang om året.

Du kan finde datoer og emner for undervisningen på hjemmesiden for Lægelig videreuddannelse i RSD.

Sideløbende med den kliniske ansættelse gennemføres 2 dages obligatorisk vejlederkursus.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig, husk at informere din afdeling om, at du deltager.

Du kan finde information om vejlederkursus på www.evaluer.dk  eller på hjemmesiden for Lægelig videreuddannelse i Region Syddanmark.

Én gang årligt holder Dansk Pædiatrisk selskab (DPS) "Børnedage" - se opslag på dato og sted: https://paediatri.dk

Der er årlige møder/symposier i flere af DPS' underselskaber:

DSPAP https://www.dspap.dk

DaSPGHaN http://daspghan.dk/

Neonatal Symposium - find dato på https://paediatri.dk

European Paediatric Advanced Life Support - EPALS

 

Undervisning af andre kan omfatte læger, alle andre personalegrupper og patienter. Du skal undervise minimum én gang på vores morgenundervisning. Der vil være en god læring i at påtage sig undervisningsopgaver uden for afdelingen - f.eks. for sundhedsplejersker, alm. praksis læger eller lign. 

Konferencerne er et godt sted at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng. Forvagten præsenterer dagligt "Dagens case" til morgenkonferencen.

Det indebærer en tilgang til det kliniske arbejde, hvor lægen - som en naturlig del af arbejdet her og nu i forhold til en konkret patient eller fremadrettet i forhold til en patientpopulation eller -type - søger og anvender tilgængelig, relevant, opdateret viden fra opslagsværker, faglige og/eller administrative instanser, videnskabelige databaser etc.

Denne tilgang til arbejdet danner baggrund for, at patientbehandlingen løbende kan tilpasses ny viden og kliniske vejledninger, og at lægen vedvarende holder sin medicinske viden opdateret. Særligt uddannelse inden for rollerne som akademiker og medicinsk ekspert er afhængige af denne strategi.

En metode til at opnå feedback om lægerollerne professionel, samarbejder og kommunikator. 360-graders evaluering kan opnås fra mange kilder. Det tilstræbes, at alle læger i introduktionsstilling får lavet en 360-graders evaluering. Evalueringen følges op ved en feedback-samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Selvstyret læring, hvor den lærende identificerer sine læringsbehov, sætter læringsmål, udnytter læringsmetoder og evaluerer resultatet.

En form for reflekterende læring, der ikke bygger på en adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Den foregår gennem deltagelse i et praksisfællesskab: I afdelingen, på skadestuen, operationsgangen, i ambulatoriet mv. Den medfører gensidige forpligtelser for mester og lærling og foregår i en længere periode. Mesterlære er således mere end imitation af en mere erfaren kollegas adfærd.

Lægen udfører det kliniske arbejde superviseret af en mere erfaren læge. Det er afgørende, at såvel den uddannelsessøgende læge og den superviserende læge har afsat tid til supervisionen.

En case-præsentation er en læringsstrategi for forskellige kliniske problemstillinger eller sjældne tilfælde. Case-præsentationen kan dreje sig en aktuel patient. Præsentationen er relateret til evidens fra litteraturen. Casen præsenteres for afdelingens øvrige læger, og der gives feedback fra speciallæge.

Et autentisk patientfoto er et billede af en patient. En autentisk patientvideocase er en kortvarig videooptagelse af en patient i spontan eller instrueret motorisk aktivitet. De uddannelsessøgende læger kan øve opmærksomheden over for objektive fund, som kan være vanskelige at opdage, fordi de er kortvarige (f.eks. anfald) eller ændrer sig med tiden (f.eks. unormal vejrtrækning eller tegn på cerebral parese).

Autentiske patientfoto eller videocases er værdifulde som grundlag for øvelse af klinisk ræsonnering og kan fremme diagnostisk præcision. En erfaren læge kan facilitere drøftelserne, gerne i form af "summe-grupper", hvor 2-3 læger med forskellig erfaring drøfter fund og deres betydning. En afsluttende drøftelse, hvor en erfaren læge tænker højt, er meget værdifuld.

Visse færdigheder kan trænes på fantomer eller biologisk materiale, før de udføres på patienter. Ved fantomøvelser er der ikke fastlagt et særligt scenarie (se scenarietræning). Vi har fantomer til proceduretræning i bl.a. PVK-anlæggelse, lumbalpunktur, neonatal resuscitation mm.

Indlæring af en klinisk behandlingssituation ved hjælp af et fantom, behandlingsudstyr og samarbejdspartnere. Scenarietræningen bør være så virkelighedstro som muligt og kan finde sted i et færdighedslaboratorium eller på en klinisk afdeling. Ved scenarietræning indøves foruden håndgreb evnen til at tage kliniske beslutninger, ledelse og samarbejde. Scenarietræningen ledes af en vejleder uddannet i scenarietræning og følges af debriefing, hvor vejleder og den uddannelsessøgende læge gennemgår forløbet. Se afsnittet "Det daglige lægearbejde" for mere information om scenarietræning i afdelingen.

Omfatter specialespecifikke og generelle kurser. Deltagelse i kurser kræver egen indsats ud over tilstedeværelse. Det er en forudsætning for opnåelse af de nødvendige kompetencer, at den uddannelsessøgende læge møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder de anviste opgaver. Det forventes, at der regionalt etableres teoretisk fagspecifik undervisning i introduktionsuddannelsen (se under Specialespecifikke I-kurser).

APPFWU01V