Skip til primært indhold

Din funktion som reservelæge

Om en uddannelsesøgende læges funktioner i afdelingen for Børn og Unge

Pædiatrisk forvagt - tilstedeværelsesvagt

Hverdage                               Kl. 08.00-15.30
                                               eller kl. 15.00-08.30
Weekender og helligdage    Kl. 08.30-15.30
                                               eller kl. 15.00-09.00

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultater af de initiale undersøgelser, følge op på primær behandling og foreslå supplerende undersøgelser og behandling.

De akutte patienter konfereres med bagvagt.

De patienter, som ikke skal indlægges i afdelingen, udskriver du, og i samarbejde med bagvagten lægger du en plan for evt. opfølgning.

I samarbejde med bagvagten følger du op på de patienter, som indlægges i afdelingen i løbet af vagten.

De hyppigste akutte henvendelser er på grund af astmatisk bronkitis, pseudocroup, dehydratio, gastroenteritis og feber.

Ud over de akutte henvendelser i BVA vil du blive kaldt til fødsler på fødegangen eller sectiostuen, hvor din opgave er primær vurdering og behandling af den nyfødte. Du vil også blive kaldt til fødegangen og barselsafsnittet mhp. tilsyn af nyfødte børn.

Du vil modtage opkald fra praktiserende læger, der ønsker drøftelse af en patient, og opkald fra patienter med åben indlæggelse i afdelingen eller med et ambulant forløb, som har spørgsmål om deres sygdom/forløb eller ønsker receptfornyelse. Disse opkald skal ved travlhed i BVA viderestilles til bagvagten.

Du har mulighed for at deltage i visitation af ambulante patienter alle hverdage - det er som regel AmbBV, der varetager denne opgave.

Når du ikke ser akutte patienter, skal du kvittere for BVA prøvesvar, følge op på egne ambulante patienter eller hjælpe med stuegang, lave administrativt arbejde eller forberede undervisning. På stille dage er der mulighed for at være "føl" i ambulatoriet, i afdelingen eller på neonatalafsnittet.

Når der er medicinstuderende i afdelingen, forventes det, at du deltager i undervisningen af dem.

Du forbereder og præsenterer "Dagens case" ved morgenkonferencen alle hverdage undtagen onsdage,  hvor der er undervisning.

Du har forvagtskalder tlf. 72416.

Ambulatoriet

Hverdage              Kl. 9.00-15.00

På henviste patienter optager du anamnese, foretager objektiv undersøgelse. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling og plan.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultater af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling.

Du ser også patienter med kroniske lidelser, som kommer til kontrol.

Der er tilknyttet sygeplejersker til ambulatorierne. De assisterer til og udfører selv diverse undersøgelser, f.eks. lungefunktionsundersøgelse, priktest, vejledning i at tage afføringsprøver osv.

I ambulatoriet superviseres du af en speciallæge/nær-speciallæge eller af bagvagten. Om morgenen, inden du begynder i ambulatoriet kl. 9, kan dagens patienter kort gennemgås.

Vi stiler mod, at der på hverdage er en speciallæge/nær-speciallæge med ambulant bagvagtsfunktion (AmbBV). AmbBV skal supervisere forvagten og de yngre læger som ser ambulante patienter. Supervisionen kan være i form af direkte supervision evt. med MiniCEX, gennemgang af journaler før/efter patientkontakt, hjælp til prioritering i Børnemodtagelsen osv. AmbBV forventes at være opsøgende i vejledning/supervision af yngre læger.

Som HU-læge vil du være tilknyttet 1-2 teams (forløb bliver tildelt ved HU-start på OUH). Formålet med teamtilknytning er at give mulighed for at følge patienter over længere tid og dermed opnå en dyb læring, som kan anvendes i det kliniske arbejde. HU-lægens ambulatorier superviseres ved erfaren kollega i parallel ambulatorium og ved ugentlige specialespecifikke konferencer.

Tværfaglige / specialespecifikke konferencer - ved konferencerne er der mulighed for at fremlægge patientforløb mhp. supervision fra mere erfaren kollega.

Stuegang - Afsnit for Børn og Unge / Neonatalafsnit

Som forvagt vil du have dage, hvor du sammen med en erfaren kollega går stuegang i Afsnit for Børn og Unge. I-læger og H-læger har desuden stuegangsdage i Neonatalafsnittet.

Vi stiler mod, at dine stuegangsdage samles (stuegangsuger) for kontinuitet. Ved forstuegang diskuteres de enkelte patienter, stuegangen tilrettelægges, og patienter fordeles mellem de stuegangsgående læger efter kompetencer og efter hvilke patientkategorier den enkelte uddannelseslæge har særlig fokus på - jfr. den individuelle uddannelsesplan.

DRG-kodning

I forbindelse med arbejdet i både BVA, sengeafsnittet og ambulatoriet skal der sættes koder - dels for aktionsdiagnoser og dels for procedurer. Kodeark med de mest brugte pædiatriske koder ligger i patientjournalen eller findes på en af hylderne i BVA samt i teamstationerne. Du kan også bruge SKS-browseren til at finde de korrekte koder.

APPFWU02V