Skip til primært indhold

Din funktion som HU-læge

HU-lægers funktioner i afdelingen for Børn og Unge

Funktioner og aktiviteter

Du vil som regel være tilknyttet forvagtslaget de første måneder af din ansættelse i Aabenraa. Dette for at du kan lære huset og rutinerne at kende. Herefter vil du blive tilknyttet bagvagtslaget i resten af din ansættelse.

Pædiatrisk forvagt

Hverdage                             Kl. 08.00-15.30
                                             eller kl. 15.00-08.30
Weekender og helligdage    Kl. 08.30-15.30
                                             eller kl. 15.00-09.00

 • Du modtager de akutte pædiatriske patienter til vurdering i BVA (akut børn- og ungemodtagelse) eller til indlæggelse i afdelingen.
 • Du optager anamnese og foretager objektiv undersøgelse.
 • Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling
 • Du tolker resultater af de initiale undersøgelser og foreslår supplerende undersøgelse og behandling.
 • Du konfererer de akutte patienter  med bagvagt (ved behov).
 • Du vurderer selv eller sammen med din bagvagt, om patienten skal udskrives, eller om det er nødvendigt med indlæggelse i afdelingen. De hyppigste akutte henvendelser er pga. astmatisk bronchitis, pseudocroup, dedydratio, gastroenteritis og feber.
 • Ud over de akutte henvendelser i BVA vil du blive kaldt til fødsler på fødegangen eller sectiostuen, hvor din opgave er primær vurdering og behandling af nyfødte børn.
 • Når du ikke ser akutte patienter, skal du kvittere for prøvesvar, følge op på egne ambulante patienter eller hjælpe til med stuegang.

Du har forvagtskalder tlf. 72416.

Hverdage                                Kl. 08.00-15.30
                                                eller kl. 15.00-08.30
Weekender og helligdage       Kl. 08.30-15.30
                                                eller kl. 15.00-09.00


Bagvagten er tilstedeværelsesvagt.

 • Du superviserer og hjælper forvagten med de akutte patienter til vurdering i BVA.
 • Du optager anamnese og foretager objektiv undersøgelse.
 • Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.
 • Du tolker resultater af de initiale undersøgelser og planlægger supplerende undersøgelse og behandling eller udskrivelse.
 • Du superviserer forvagten i arbejdet på fødegangen / sectiostuen og ved tilsyn på barselsgangen.
 • Hvis der er behov for at konferere med læge fra et andet speciale, eller børnelæge på OUH, tager du kontakt - bagvagt til bagvagt. Du har mulighed for at konferere patienter og administrative problemstillinger med beredskabsvagten, som varetages af en af afdelingens speciallæger.
 • Når du ikke ser akutte patienter, skal du kvittere for prøvesvar, følge op på egne ambulante patienter eller hjælpe til med stuegang.

Du har bagvagtskalder tlf. 72415 (Afsnit for Børn og Unge) eller 72417 (Neonatalafsnit + aften/nat)

Hverdage                                    Kl. 9.00-15.00

 • På henviste patienter optager du anamnese, foretager objektiv undersøgelse.
 • Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling og plan.
 • Du tolker resultatet af de initiale undersøgelser og foreslår supplerende undersøgelser og behandling.
 • Du ser også patienter med kroniske lidelser, som kommer til kontrol. Der er tilknyttet sygeplejersker til ambulatorierne. De assisterer til og udfører selv diverse undersøgelser som lungefunktionsundersøgelse, priktest, vejledning i at tage afføringsprøver osv.
 • I ambulatoriet superviseres du af en speciallæge i parallel-ambulatorium, den ambulante bagvagt eller ved subspecialespecifikke konferencer.
 • Om morgenen, inden du begynder i ambulatoriet kl. 9, kan dagens patienter kort gennemgås med den daglige vejleder.

Som bagvagt vil du have dage, hvor du går stuegang i Afsnit for Børn og Unge eller Neonatalafsnit.

Vi stiler imod, at dine stuegangsdage samles (stuegangsuger) for kontinuitet. Ved forstuegang diskuteres de enkelte patienter, stuegangen tilrettelægges, og patienter fordeles mellem de stuegangsgående læger efter kompetencer og efter, hvilke patientkategorier den enkelte uddannelseslæge har særlig fokus på - jfr. den individuelle uddannelsesplan.

I forbindelse med arbejdet i både BVA, sengeafsnit og ambulatoriet skal der sættes koder - dels aktionskoder og dels procedurekoder. Kodeark med de mest brugte pædiatriske koder er at finde på alle ambulante stuer eller på en af hylderne i BVA samt i teamstationerne. Du kan også bruge SKS-browseren til at finde de korrekte koder.

Det forventes, at du deltager aktivt i udarbejdelse / revision af instrukser, vejledning af AP- og I-læger, undervisning af afdelingens øvrige læger samt andre faggrupper, har evt. funktion som TR, UKYL eller anden administrativ post.

Som HU-læge vil du være hovedvejleder for én eller flere læger i uddannelsesforløb. Vejlederfunktionen superviseres af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Afdelingen giver tjenestefrihed med løn til obligatoriske kurser, og det påhviler uddannelseslægen at give afdelingen (den ledende overlæge) besked om kursernes placering tidligst muligt.

Uddannelseslægen skal selv tilmelde sig forskningstræning og SOL-kurser. Vær opmærksom på, at der kan være lang venteliste til f.eks. SOL2-kurset.

Der er mulighed for i mindre omfang at deltage i øvrige kurser og kongresser.

Afdelingen vil gerne understøtte større eller mindre forskningsprojekter. Projekterne udføres som regel i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset ved Sygehus Sønderjylland.

I forhold til plan for kompetenceudvikling henvises til det tværregionale uddannelsesprogram.

Se mere på hjemmesiden Lægelig videreuddannelse i Region Syddanmark

APPFWU01V