Skip til primært indhold

Kompetencevurderings- og evalueringsmetoder

Metoder til kompetencevurdering og evaluering og deres anvendelse i hoveduddannelsesforløb

Af målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet fremgår det, hvilke metoder der kan/skal benyttes til lærings- og evalueringsstrategi.

Logbogen er digital og findes på www.evaluer.dk og som app logbog.net. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sørge for, at du bliver oprettet. I din logbog skal du have signeret for alle opnåede kompetencer, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet. Du kan få signeret opnåede kompetencer af både daglig klinisk vejleder og hovedvejleder. Hele uddannelsesforløbet signeres endeligt af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Vejlederen evaluerer løbende lægens kliniske arbejde ved gennemgang af udvalgte journaler og ved fælles stuegang eller superviseret ambulatorium.

Du skal sammen med hovedvejleder planlægge og afholde vejledersamtaler med passende mellemrum i løbet af hoveduddannelsen.

Der afholdes som minimum:

  • Introduktionssamtale
  • Midtvejssamtale
  • Slutevalueringssamtale
    med deltagelse af uddannelsessøgende, hovedvejleder og ved behov den uddannelsesansvarlige overlæge.

Ud over de 3 hovedsamtaler er der mulighed for at planlægge samtaler i løbet af arbejdsugen, enten efter morgenkonference eller ved behov kan der på ambulatoriedage blokeres tid (30 min) til samtale med vejleder. Ved hver samtale udarbejdes uddannelsesplan for den kommende periode, med kopi til uddannelsesansvarlig overlæge.

I samtalerne kan indgå vurdering af case-præsentationer, feedback på observationer, gennemgang af logbog, drøftelse af refleksioner mm.

Link til uddannelsesplan:
http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/portefoelje/kap11_udd_plan.pdf

Ansvarlig vejleder for det fokuserede ophold godkender opholdet ved vejledersamtale ved afslutning af opholdet.

En umiddelbar vurdering af en færdighed, som den uddannelsessøgende læge har demonstreret under udførelsen af arbejdsopgaver. Det er en forudsætning for feedback, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at vejleder og kolleger kan observere den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver.

Der er ved den umiddelbare feedback tale om en formativ (løbende) evaluering beregnet på at korrigere og vejlede den uddannelsessøgende læge, mens den summative (endelige) evaluering finder sted i de strukturerede vejledersamtaler.

For at gøre vurderingen konkret og ensartet er der i logbogen inkluderet 25 kort, som skal benyttes ved bedømmelsen. Kompetencerne på ét kort skal ikke nødvendigvis evalueres på én gang, men kan udfyldes løbende. Kompetencekortene er hjælpeskemaer, der anvendes til evaluering, og de skal ikke indsendes for at erhverve speciallægeanerkendelse, men udelukkende godkendes af uddannelsesstedet.

Struktureret kollegial bedømmelse og vejledninger ligger på specialets hjemmeside under uddannelsesudvalg, http://paediatri.dk/hoveduddannelse.

Godkendt kursus er en evalueringsstrategi, når et kursus er en del af erhvervelse af en kompetence. Kursuslederen vælger evalueringsmetoder, der skal bruges, samt kriterierne for godkendelse.

Sundhedsstyrelsen stiller stigende krav om, at alle uddannelseslæger evalueres og kompetencevurderes løbende under uddannelsesforløbet. Kvaliteten af evalueringerne ønskes også højnet. Der findes mange måder at gøre dette på, men der synes at være tiltagende enighed om, at 360-graders evaluering er en effektiv metode, der -  som navnet antyder - giver uddannelseslægen en evaluering set fra mange sider.

Uddannelseslægerne oplever også, at metoden giver bedre feedback og fornemmelse af eget standpunkt, samt de udtrykker større tilfredshed med at få tilbagemeldinger fra mange forskellige sider. Ligeledes giver metoden mulighed for, at uhensigtsmæssige uddannelsesforløb fanges tidligere og korrigeres, inden de bliver problematiske,  og 360-graders evaluering kan bruges til senere at følge op.

360-graders evaluering afdækker især kompetencerne: Kommunikator, samarbejder, leder og professionel.

Man kan ikke bestå eller dumpe ved en 360-graders evaluering, og der følges op med en feedbacksamtale mellem den uddannelsessøgende og den uddannelsesansvarlige overlæge. Uddannelseslægen vælger selv de respondenter (min. 15 stk.), der skal evaluere lægen.

Den uddannelsessøgende læge giver ved afslutning af ansættelsen en evaluering af afdelingen, som indføres i www.evaluer.dk.

Der opfordres til løbende mundtlig feedback til UKYL og UAO omkring uddannelsen i afdelingen.

"Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse" findes i logbogen. Det attesteres af den uddannelsesansvarlige overlæge.

APPFWU01V