Skip til primært indhold

Om afdelingen

Information om Apoteket

Apoteket er en integreret klinisk serviceafdeling på Sygehus Sønderjylland og refererer til sygehusledelsen på Sygehus Sønderjylland.

Apotekets kerneopgave

Sygehusapoteket forsyner Sygehus Sønderjylland med lægemidler og ydelser inden for klinisk farmaci af høj kvalitet til gavn for den enkelte patient. Vi understøtter korrekt og rettidig lægemiddelbehandling, der giver mest sundhed for pengene.

Apoteket beskæftiger 40 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper, f.eks farmaceuter, farmakonomer, bioanalytiker, portør, ufaglærte ovs.

Apotekets arbejdsopgaver omfatter indkøb og distribution af lægemidler til sygehusets afdelinger, rådgivning og information om lægemidler, klinisk farmaci, samt produktion af patientspecifikke lægemidler (kure til kræft patienter).

Apoteket leverer lægemidler og andre apoteksrelaterede produkter til sygehusets afdelinger i Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Apoteket leverer også til eksterne institutioner, som Gigthospitalet, Hospice og de lokale Psykiatrier.

Apoteket samarbejder med de kliniske afdelinger m.h.p. at medvirke til en optimal, økonomisk og sikker behandling af patienter gennem rådgivning, en række forskellige servicetilbud, samt produktion af lægemidler.

Funktioner på Apoteket

Definition: Færdigtilberedning af patientspecifikke lægemidler.

Formål: At sikre en høj kvalitet i de patientspecifikke behandlinger der gives til kræft patienter på Sygehus Sønderjylland

Målgruppe: Kræftsygdomme amb. og Blodsygdomme amb.

Beskrivelse af ydelsen:

Cytostatika produktion laver færdigtilberedninger af cytostatika og antineoplastisk antistoffer til sygehusets kræft patienter. Færdigtilberedningen foregår i sikkerhedskabinetter(LAF bænke) i GMP klassificerede lokaler.  Der sættes stor fokus på kvaliteten og arbejdsmiljøet i arbejdet med cytostatika. 

Fagperson: Færdigtilberedning laves af farmakonomer og bioanalytiker med farmaceut kontrol

Sygehus Sønderjylland Apotekets hovedlager ligger i Sønderborg.

Vi har leverancer til Sønderborg Sygehus, Aabenraa Sygehus, Tønder Sygehus, Hospice Sønderjylland, Dansk Gigthospital, Lokalpsykiatrien i Sønderborg, Aabenraa, Tønder samt Haderslev, Psykiatrien i Aabenraa.

Ca 95 % af leverancerne går igennem hér.

Distributionen samler rigtigt mange tråde.

Bestillingerne kommer ind via Online II, som er et web-baseret bestillingssystem, via mail, fax og pr tlf.

Vi har mange telefonopkald dagen igennem på mange forskelligartede opklarende spørgsmål, såsom leveringstid, om infusioner er forligelige, infusionshastighed, substitutioner mm.

Lageret overvåges løbende herunder kontrol af udløb.

Nationalt er der lavet udbud på lægemidler, hvor der året igennem skal bruges de varer, som har vundet udbuddet. Ved evt. restordre skal budgettet ændres og standardsortimenter og rekommandationer skal flyttes.

Både lagervarer og varer, som er i bestilling til afdelinger, ajourføres løbende om varer leveres, som forventet.

Alle leverancer af Covid19 vaccination går igennem Sygehusapoteket i Sønderborg til såvel vaccinationscentre, som til læger og pop-up steder.

Dialysepatienter, som er i behandling i hjemmet, kontrollerer vi forsendelserne og varetager opgaven med at kontere disse leverancer til de respektive afdelinger.

Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling videredistribueres til afdeling på matriklen i Aabenraa og afdelingen i Sønderborg.

Tilbagekalder fra Lægemiddelstyrelsen håndteres og sendes retur til leverandøren.

Ved reklamationer på varer tages kontakt til producenten. Vi følger op på disse, og afdelingen orienteres om resultatet.

Medicin til destruktion tager vi imod og får det afhentet af Sønderborg Kemi til forbrænding.

Vores IT system varetages af vores lokale IT-gruppe.

Året igennem har vi både farmakonom elever og farmaceuter, som er i udstationering

Alle lægemidler sikres via IT system, at disse ikke er er forfalskede.

Utilsigtede hændelser registreres

Definition: En medicinafstemning er en struktureret proces, hvor medicinanamnesen og ændringer i lægemiddelordinationer ved ambulatoriebesøg, indlæggelse, overflytninger og udskrivelse afstemmes med patientens aktuelle lægemiddelordinationer. Medicinafstemning er en form for medicinbogføring, og omfatter således ikke en kritisk stillingtagen til, hvilke lægemidler patienter bør have.

Formål: At sikre, medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Målgruppe: FAM/AMVA og sengeafsnit

Beskrivelse af opgaven:

 • Den aktuelle, ordinerede medicin i FMK-online afstemmes med ordinationer i EPJ for al relevant medicin.
 • Aktuel medicin overføres som udgangspunkt med måltidsrelaterede administrationstider (kl. 8, kl. 12., kl. 17 & kl. 22). Administrationstidspunkt og administrationsinterval angives med særlig omhyggelighed og ved brug af skabelon for risikolægemidler
 • Ifølge skriftlig aftale med afdelingen foretages synonym substitution, analog substitution, pausering og seponering
 • Synonym og analog substitution foretages ud fra afdelingens standardsortiment.
 • Ikke-aktuel medicin i EPJ fra tidligere indlæggelser seponeres.
 • Ændringer foretaget i lægemiddelbehandlingen dokumenteres i EPJ.
 • Nye ordinationer og nye overførsler fra FMK online lægges ”Klar til signering” i EPJ.
 • Gennemførelse af medicinafstemningen dokumenteres i EPJ.

Fagperson: Farmakonom (support fra farmaceut)

Definition: ”Medicinanamnese er en proces, hvor der indhentes oplysninger om patientens lægemiddelbehandling med henblik på at udarbejde en aktuel medicinliste på baggrund af kildeafstemning”.

Formål: At sikre, patientens medicinliste er aktuel.

Målgruppe: Alle afdelinger.

Beskrivelse af opgaven:

 • Medicinanamnesen omfatter al lægemiddelbehandling inkl. håndkøbslægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, stærke vitaminer og mineraler.
 • Patientens aktuelle medicinliste dannes på baggrund af det ”Fælles Medicinkort”, FMK Online, Patientens medicinliste eller medicin, journalopslag og interview med patienten hvis muligt. (Evt. suppleres med at adspørge pårørende, praktiserende læge eller hjemmesygeplejen/plejehjem).
 • Afklaring om patientens medicin dosisdispenseres.
 • For hvert lægemiddel angives compliance (fast medicin), købt mængde af PN medicin, om lægemidlet er startet inden for de seneste par måneder.
 • Den aktuelle medicinliste suppleres med oplysninger om pauserede eller nyligt seponerede ordinationer.
 • Uaktuel medicin noteres med opfordring til sletning i FMK Online.
 • Supplerende oplysninger om patientens håndtering af medicinen i hjemmet.
 • Evt. patientinformation om fx inhalationsteknik, afhængighedsskabende medicin, compliance mv.
 • Medicinanamnesen dokumenteres i EPJ

Fagperson: Farmakonom (evt. farmaceut)

Definition: En systematisk og kritisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling med det formål at optimere denne ud fra en patientorienteret og rationel farmakoterapeutisk vurdering

Formål: At maksimere fordelene ved den individuelle patients medicinering og forebygge lægemiddelrelaterede problemer gennem en teamtilgang, der involverer læger, kliniske farmaceuter, patienter (hvis muligt) m.fl.

Målgruppe: Alle afdelinger

Beskrivelse af opgaven:

 • Ved medicingennemgangen identificeres lægemiddelrelaterede problemer, og tilhørende interventionsforslag angives.
 • Den individuelle patients medicinering vurderes ud fra journal- og ordinationsoplysninger, herunder indikation/kontraindikation, varighed, dosis og dosisinterval, interaktioner og manglende præparater samt parakliniske data.
 • Der bliver lagt vægt på efterlevelse af lægemiddelrekommandationer.
 • Der er fokus på interaktioner og afdelingsspecifikke ønsker som fx seponering ifølge Seponeringslisten, identifikation af fald-relaterede lægemidler, lægemidler med bidrag til anticholinerg byrde mv.
 • CAVE registrering vurderes mht. om den er kodet med ATC-kode, og om der er tale om en allergi og ikke en bivirkning.
 • Patientorienteret tilgang indikerer, at patientens aktuelle situation tages i betragtning.
 • Interventionsforslagene dokumenteres i EPJ.

Fagperson: Farmaceut

Definition: Medicinservice omfatter en lagerstyring af den enkelte afdelings medicinrum ud fra et standardsortiment baseret på afdelingens medicinforbrug, ordinationsmønstre, rekommanderede lægemidler og økonomi.

Formål: At sikre, de nødvendige lægemidler er til rådighed på afdelingen, bidrage til korrekt opbevaring og håndtering af lægemidler samt medvirke til rationel lægemiddelanvendelse.

Målgruppe: Afdelinger med medicinrum.

Beskrivelse af opgaven: Afklaring af standardsortiment i samarbejde med afdelingsledelsen, inklusive den lægefaglige kontaktperson eller den medicinansvarlige overlæge

 • Bestilling af lægemidler inden for afdelingens standardsortiment.
 • Sikring af, at de tilgængelige lægemidler kan anvendes ved at foretage udløbskontrol af medicin, vejlede i holdbarhed fx efter anbrud, samt bidrage til korrekt opbevaring.
 • Ordinationsgennemgang af indlagte patienter med fokus på medicin, der ikke er i standardsortiment.
 • Fremskaffelse af medicin uden for standardsortiment: vejledning i substitution (synonym eller analog) til standardsortiment, fremskaffelse af medicin (patientmedicin, puljemedicin eller lån fra andre afdelinger) eller udskrivelse af engangsordination.
 • Farmakonomfaglig rådgivning, der medvirker til kvalitetssikring af lægemiddelanvendelsen på afdelingen, fx rådgive om dispenseringsformer ved ”ej per os”, depotformuleringer, knusning af tabletter, medicinrumskultur mv. Rådgivningen kan foregå som undervisning af plejepersonalet.

Fagperson: Farmakonom (support fra farmaceut)

Fra 2021 har sygehusapoteket haft en farmaceutisk forskningsleder tilknyttet, som har bistået med at udvikle især den klinisk farmaci. Der rige muligheder for at lave speciale- eller bachelor-projekter via sygehus apoteket, dette kan være på patient-, afdelings- eller sygehusniveau. Tøv ikke med at kontakte os, hvis en god idé haves.

Læs mere på Hospital Pharmacy Research Unit (HoPRU)

Afdelingsledelsen

Lene Juel Kjeldsen

Apoteker, Afdelingsleder

Apoteket


Eva Lund

Souschef

Apoteket


APPFWU02V