Skip til primært indhold

Uddannelse

Information om uddannelsesmulighederne og det at være studerende på Apoteket

Sygehus apoteket har farmaceut studerende fra SDU i praktik 2 uger forår og efterår. Derudover har vi enkelte farmaceutstuderende fra KU, der under deres ophold på privat apotek besøger sygehus apoteket et par dage. Vi tjekker med de studerende hvilket formål de har med opholdet – generel intro til sygehusapoteket, lægemiddelproduktion og GMP, ekspedition og GDP, klinisk farmaci eller andet

På sygehus apoteket får vi rigtig god feedback fra vores studerende. Det skyldes at SHS er et lille sygehusapotek, hvor medarbejderne, for at kunne nå alle arbejdsopgaver, har en bred berøringsflade med mange områder på sygehuset. Under praktik forløbet bestræber vi os på at vise et bredt udsnit af vores arbejdsopgaver.

De studerende følger lægemiddel flowet fra varerne ankommer i varemodtagelse og sættes på plads. I ekspeditionen modtages bestillinger fra afdelingerne, varerne plukkes og tjekkes ud af skyen inden de pakkes i forseglede kasser til afdelingerne. Korrekt håndtering af kølevarer er et helt kapitel for sig i denne proces. I ekspeditionsafdelingen håndteres lægemiddelsreklamationer og der laves løbende budgettering af sygehusets lægemiddelforbrug, samt opfølgning og opdatering af GDP instrukser. 

De studerende følger også med farmakonomerne ud på afdelingerne for at lave medicinservice. Dette foregår 2-3 gange ugentlig, hvor der bestilles medicin tilpasset afdelingsbehov, tjekkes udløb, besvares faglige spørgsmål omkring medicinhåndtering. Medicinservice har en farmaceut i baghånden til besvarelse af faglige spørgsmål, håndtering af kontrakter, medicintilsyn, generelle aftale med afdelingen, samt information om lægemidler udefra der skal ud til afdelingerne.

På sygehus apoteket har vi færdigblanding af cytostatika i vores sterile cytostika-laboratorium til patienter på blodsygdomme og kræftambulatoriet. Hvis dette passer ind i praktik forløbets indhold planlægges at de studerende kommer med ind i produktionslaboratoriet. Dette kræver dog at alle instruktioner for adfærd i sluseområde og laboratorie er læst igennem. Farmaceuterne færdigkontrollerer kemo-kuren efter endt produktion, udarbejder produktdossier og holder styr på hele GMP-delen i produktionen.

Klinisk farmaci er et område i vækst på sygehus apoteket: Apotekets farmaceuter arbejder med at udvikle og optimere området på SHS, samt superviserer og rådgiver farmakonomerne, når der laves medicinanamnese på patienter i akut modtagelsen i Aabenraa og Sønderborg. På flere afdelinger dispenserer apoteket peroral og i.v. medicin til de indlagte patienter på sengeafdelingerne – herudover kikkes på optimering af doseringstidspunkter, fremskaffelse af medicin, interaktionskontrol og hensigtsmæssighed af medicinen. Periodevis laves medicingennemgang efter aftale med den enkelte afdeling.

Sygehusapoteksfarmaceuterne arbejder med og informerer om utilsigtede hændelser og undgåelse heraf, samt bedst håndtering af risikosituationslægemidler. Vi laver standard ordinationer og standardordinationspakker, som gør det let og sikkert for vores læger at ordinere i EPJ. Vi har fokus på lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelse i sektorovergangen.

Sygehus apoteket tilbyder praktik forløb for farmakonomelever fra privat apotek af 1 uges varighed. Vi har som regel 2 elever i forårsperioden og 2 elever i efterårsperioden. Vi har også enkelte farmakonomelever som udstationeres i samlet 2 uger som led valgfag i klinisk farmaci.

På sygehus apoteket får vi rigtig god feedback fra vores praktikanter. Det skyldes at SHS er et lille sygehusapotek, hvor medarbejderne, for at kunne nå alle arbejdsopgaver, har en bred berøringsflade med mange områder på sygehuset. Under praktik forløbet bestræber vi os på at vise et bredt udsnit af vores arbejdsopgaver.

Farmakonomeleverne følger lægemiddel flowet fra varerne ankommer i varemodtagelse og sættes på plads. I ekspeditionen modtages bestillinger fra afdelingerne, varene plukkes og tjekkes ud af skyen inden de pakkes i forseglede kasser til afdelingerne. Korrekt håndtering af kølevarer er et helt kapitel for sig i denne proces.

Eleverne følger også med farmakonomerne ud på afdelingerne for at lave medicinservice. Dette foregår 2-3 gange ugentlig, hvor der bestilles medicin tilpasset afdelingsbehov, tjekkes udløb, besvares faglige spørgsmål omkring medicinhåndtering, håndteres reklamationer etc. Eleverne får som regel også mulighed for at komme med vores portør rundt i hele sygehuset, når medicinbestillingerne leveres på afdelingen.

På sygehus apoteket har vi færdigblanding af cytostatika i vores sterile cytostika-laboratorium til patienter på blodsygdomme og kræftambulatoriet. Hvis dette passer ind i praktik forløbets indhold planlægges også at eleverne kommer med ind i produktionslaboratoriet. Dette kræver dog at alle instruktioner for adfærd i sluseområde og laboratorie er læst igennem.

Klinisk farmaci er et område i vækst på sygehus apoteket: Apotekets farmakonomer laver medicinanamnese på patienter i akut modtagelsen i Aabenraa og Sønderborg. Medicinlisten udskrives og tjekkes op mod køb i FMK, der tales med patienten og aktuel medicin overføres fra FMK til sygehusets Elektroniske patientjournal (EPJ) og sluttelig laves et notat over patientens medicin her og nu. På flere sengeafdelinger dispenserer apoteket peroral og i.v. medicin til de indlagte patienter – herudover kikkes på optimering af doseringstidspunkter, fremskaffelse af medicin, interaktionskontrol og hensigtsmæssighed af medicinen.

Fra 2021 har sygehusapoteket haft en farmaceutisk forskningsleder tilknyttet, som har bistået med at udvikle især den klinisk farmaci. Der rige muligheder for at lave speciale- eller bachelor-projekter via sygehus apoteket, dette kan være på patient-, afdelings- eller sygehusniveau. Tøv ikke med at kontakte os, hvis en god idé haves.

Læs mere på Hospital Pharmacy Research Unit (HoPRU)

APPFWU01V