Skip til primært indhold

Uddannelsesprogram

Information om indholdet af uddannelsesprogram for HU-lægers uddannelsesophold i Kirurgi

Sundhedsstyrelsen udgav i samarbejde med Dansk Kirurgisk Selskab en revideret målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Kirurgi i juni 2015. I revisionen indgår en række delmål i uddannelsen (EPA) ligesom der stille større krav til evaluering og dokumentation end tidligere. EPA’ernes opnåelse er beskrevet på en række kompetence-kort, hvor det i detaljer redgøres for hvad man skal opnå og hvordan kompetencen skal evalueres og dokumenteres. 
I hoveduddannelsen skal kompetencekort 7-12 opnås. En del af disse kompetencer opnås optimalt i hoveduddannelsens første eller sidste ansættelsesperiode, og andre opnås optimalt under ansættelsen på OUH. Der vil ofte være kompetencer der kan og vil blive opnået begge steder og vedlagt plan må derfor anses som vejledende.
I det følgende beskrives de kompetencer man med fordel kan opnå i forbindelse med ansættelsen på Afsnit for Kirurgi på Sygehus Sønderjylland.
Den første og tredje del af uddannelsen foregår på Sygehus Sønderjylland, mens den anden del foregår på kirurgisk afdeling A på OUH.

Der henvises til målbeskrivelsen i Kirurgi.

Der er for uddannelsen udfærdiget en særlig version af kompetence-kort, hvor det dels er angivet på hvilke matrikler denne kan opnås, samt hvordan kompetencen skal evalueres

Der henvises til kompetencekort.

Kirurgi fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg.

Kirurgi er placeret på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og har et optageområde på ca. 250.000 indbyggere og varetager diagnostik og behandling af sygdomme i mave-tarmkanalen hos børn (over 2 år) samt voksne.

 

Kirurgi udreder og behandler følgende patienter:

  • Traumepatienter med organkirurgiske læsioner
  • Akut indlagte gastrointestinale kirurgiske patienter (FAM)
  • Elektiv øvre gastrointestinal kirurgi
  • Elektiv nedre gastrointestinal kirurgi
  • Kræftpakkeforløb for gastrointestinal kirurgi 
  • Endoskopisk udredning af øvre og nedre gastrointestinale sygdomme inkl. ERCP og EMR
  • Ambulant udredning af alle ovenstående patientkategorier
     

Kirurgi råder over 3 operationslejer, hvor der foretages hhv. elektiv og akut kirurgi. På de to elektive stuer foretages kolorektal kirurgi inkl. proktologi (stue O7) samt galdevejs- og herniekirurgi (stue O8). Stue O4 er en døgnåben akut stue , hvor der varetages kirurgi og endoskopi for de akut indlagte patienter, hvor der er behov for akut intervention.

Afdelingen råder også over Skopi, hvor der dagligt er 6 stuer. Der udføres foruden basale endoskopiske undersøgelser mere avancerede procedurer såsom ERCP og EMR.

Sengeafsnittene er opdelt i A og B. Sengeafsnit A varetager pleje og behandling af patienter indlagte med sygdom i øvre gastrointestinal kanal. Sengeafsnit B behandler patienter med sygdom i nedre gastrointestinal kanal.  

Afdelingen uddanner læger i kirurgisk introduktions- samt hoveduddannelsesforløb, almen blok forløb, gynækologisk hoveduddannelse samt KBU forløb.

Endelig modtager afdelingen løbende medicinske studerende på kliniske ophold.

Følgende værktøjer anvendes til den løbende evaluering i henhold til dokumentationskravene i kompetencekort fra Dansk Kirurgisk Selskab. 

MINI-CEX
Mini-CEX er en metode til vurdering af uddannelsessøgende lægers kliniske kompetencer indenfor anamnese-optag, objektiv undersøgelse, klinisk beslutningstagen, patientvejledning- og information, organisation og samarbejde, empati og professionel adfærd samt generel klinisk kompetence. Forudsætter observatør (klinisk vejleder) og skal udføres ved både akut og ambulant patientkontakt.

360 graders evaluering
360 graders evaluering anvendes primært i forhold til mål, der handler om rollen som samarbejder. Metoden samler og anvender den viden, som kollegerne i praksis har om lægens evne til samarbejde. Systematisk indhentning af disse oplysninger fra alle, der arbejder med uddannelseslægen, giver et godt grund lag for feedback fra hovedvejleder. 

Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) / Vurdering af Operativ Teknik (VOT)
Anvendes til strukturet vurdering af uddannelseslægen tekniske færdigheder indenfor kirurgi ved observation fra supervisor og efterfølgende feedback. Skal udføres for alle diagnosespecifikke indgreb som beskrevet i kompetencekortenes dokumentationskrav.

Non-Technical Surgical Skills (NOTSS)
Anvendes til struktureret vurdering af af ikke-tekniske færdigheder på operationsstuen, hvilket indbefatter kommunikation, lederskab og samarbejde. Udføres som beskrevet i kompetencekortenes dokumentationskrav. 

APPFWU01V