Skip til primært indhold

Introduktionsprogram

Her finder du information med vejledning og praktiske oplysninger.

Hvem er Kirurgi?

Kirurgi varetager undersøgelser, behandling og pleje af akutte og kroniske lidelser i forbindelse med organkirurgiske problemstillinger.
Kirurgi er overordnet inddelt i 3 specialer. Hvert afsnit har tilknyttet speciallæger, plejepersonale og sekretærer, der alle sikrer at patienten får en behandling på et højt fagligt niveau.

Kirurgiens afsnit

Kirurgi i Aabenraa er normeret til 36 sengepladser. Derudover ligger der et kirurgisk ambulatorium (organsygdomme), stomiambulatorium, et skopiafsnit og et bryst- og plastikkirurgisk ambulatorium.

Øvre kirurgi, afsnit A, har 14 sengepladser og 4 sammedagspladser. Her ligger patienter til udredning, undersøgelse og behandling for lidelser i den øvre del af det gastrointestinale område. Det er især sygdomme relateret til øsofagus, ventrikel, lever- og galdeveje og pancreas. Patienterne indlægges elektivt til operation, men også akut via FAM.

Nedre kirurgi, afsnit B, har 14 sengepladser, Her ligger patienter til udredning, undersøgelse og behandling for sygdomme i det kolorektaleområde. Det er primært patienter med lidelser relateret til nedre cancersygdomme, herunder coloncancer og rektumcancer. Derudover behandles bl.a. ileus, abcesser, divertikulitis mv. Patienterne indlægges elektivt eller akut, overflyttet fra den fælles akutmodtagelse, FAM. Dertil hører et stomiambulatorium.

Begge afsnit varetager også ambulant funktion.


Afsnit for brystkirurgi
Afsnit C har 4 sengepladser, og en stor ambulant virksomhed. Afsnittet modtager både plastikkirurgiske patienter og patienter med sygdomme i mammae, især mammacancer.

Skopi
Her foretages forskellige endoskopiske undersøgelser: Gastro-, sigmo-, koloskopier, samt EUS og ERCP.

Nøgletal
Antal sengepladser:                                 Der er i alt 36 sengepladser.

Antal ambulante besøg pr. dag:              120 ambulante konsultationer inkl. skopier

Organisering i Kirurgi

Kirurgi ledes af en afdelingsledelse bestående af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingsledelsen har ansvaret for den samlede drift af Kirurgi.
Afdelingsledelsen skal være med til at skabe fundamentet for, at medarbejderne kan se mening med, og har mulighed for at deltage i opfyldelse af sygehusets og afdelingens strategiske mål. Endvidere skal afdelingsledelsen sikre grundlaget for effektivitet og udvikling i driften, den faglige kvalitet samt service i forhold til patienterne.

Afsnitsledelsen består af 3 afdelingssygeplejersker, der har ansvaret for driften af det enkelte afsnit.

Kirurgiens mål og kerneopgaver

 • At skabe en fælles faglighed og professionalisme til gavn for patient og pårørende.
 • At udvikle en dynamisk og kreativ afdeling, præget af et inspirerende tværfagligt uddannelsesmiljø.
 • Vi ønsker systematisk at udvikle og anvende evidensbaseret diagnostik, behandling og pleje af patienterne med fokus på skånsomme behandlingsmetoder.
 • At sikre optimering af accelererede patientforløb til gavn for patienten.


Vision og mission

Rammerne for Kirurgiens vision tager udgangspunkt i Sygehus Sønderjyllands vision og strategiplan: ”Din tilfredshed – Vores stolthed” og de fem strategier om ”trivsel og samarbejde, fremtidens Sygehus Sønderjylland, ledelse og kommunikation, faglighed og uddannelse, sammenhængende og sikre patientforløb”. Ligeledes inddrages Region Syddanmarks tre værdier i det daglige arbejde: ”Ordentlighed, faglig vækst, og plads til fornyelse og begejstring”. Derudover arbejdes der med Region Syddanmarks forbedringsproces.

Sygeplejen i Kirurgi

Omdrejningspunktet for sygeplejen er patienter, som er til udredning eller behandling for en kirurgisk sygdom i det øvre eller nedre gastroenterologiske område samt det bryst- og plastkirurgiske område.
Sygeplejen retter sig i høj grad mod den specialiserede kirurgi, men vi arbejder også med en bred vifte af opgaver i forbindelse med de almenmedicinske problemstillinger og de psykiske aspekter hos patienter og pårørende.


Mål for introduktionsmateriale

Målet med introduktionsmaterialet for nyansatte sygeplejersker i Kirurgisk sengeafsnit, er at tilrettelægge et introduktionsforløb, der medvirker til, at nyansatte sygeplejersker hurtigt bliver en del af det faglige og sociale fællesskab i afdelingen. Derudover skal introduktionsmaterialet give den nyansatte sygeplejerske den nødvendige viden og skabe overblik over sygeplejefaglige opgaver i den øvre og nedre kirurgi.
Med udgangspunkt i introduktionsmaterialet forventes det, at den nyansatte sygeplejerske inspireres til at arbejde engageret og opsøgende i forhold til sygeplejefaglige opgaver og funktioner. Introduktionsmaterialet danner således også baggrund for den videre faglige og personlige kompetenceudvikling i den øvre og nedre kirurgi.

Forventninger til kontaktperson og den nyansatte sygeplejerske
Alle nyansatte sygeplejersker får tilknyttet en kontaktperson de første 3 måneder af ansættelsen. Den sygeplejerske, der fungerer som kontaktperson, er en af klinikkens erfarne sygeplejersker.

Kontaktpersonens opgave er bl.a. at støtte den nyansatte sygeplejerske og følge sygeplejerskens faglige udvikling. Den nyansatte sygeplejerske følger så vidt muligt kontaktpersonens arbejde og arbejdsplan den første måned af ansættelsen. Ligeledes vil der være fokus på at den nyansatte bliver fortrolig med de primære sygdomskategorier.

Der vil være løbende evalueringssamtaler efter den første måneds ansættelse sammen med kontaktperson og afdelingssygeplejersken.

Efter introduktionsperioden er funktionen overvejende vejledende, idet kontaktpersonen ikke har det daglige ansvar i oplæringen. Her vil den daglige oplæring foregå sammen med en sygeplejerske i den gruppe den nyansatte sygeplejerske er tilknyttet gennem sin ansættelse.

Kontaktpersonen skal også være med til at sikre, at den nyansatte medarbejder falder til på arbejdspladsen og kommer til at indgå i det sociale fællesskab.

Det forventes, at den nyansatte sygeplejerske på eget initiativ arbejder målrettet og opsøgende med udfyldelse af introduktionsmaterialet igennem hele introduktionsperioden.

Kulturen i Øvre og Nedre kirurgi

Vi lægger stor vægt på ansvar og medansvar for egen samt ens kollegaers trivsel. Det betyder, at vi åbent kan tale sammen og drøfte både positive og negative oplevelser. Det er vigtigt for trivslen, at vi alle kan ”komme af med spørgsmål”, både faglige og personlige. Der forventes altså, at plejepersonalet indbyrdes lytter til hinanden samt giver konstruktiv feedback. Vi ønsker, at yde en sygepleje af højeste faglige kvalitet, derfor står vi alle klar til at hjælpe i de situationer, hvor det er nødvendigt. Står man med tvivlsspørgsmål forventes det, at man ”spørger frem for at gøre”.

Der lægges stor vægt på, at vi i det daglige arbejde tilbyder hinanden vores hjælp, er opsøgende og tager ansvar for døgnets gang i klinikkerne i det hele taget. Det betyder, at alle har ansvar for, at både de sygeplejemæssige opgaver, men også praktiske opgaver, som oprydning på f.eks. sengestuer, skyllerum og kontorer bliver udført.

Generelt for Øvre og Nedre kirurgi

Ved sygdom

Sygemelding skal ske i det øjeblik, man bliver klar over, at det ikke er muligt at gå på arbejde.
Sygemelding ringes ind til det afsnit den nyansatte sygeplejerske er tilknyttet.

Raskmelding skal ske hurtigst muligt, og gerne dagen før.

På Sygehus Sønderjylland er målsætningen at sikre den rette omsorg og hjælp til alle medarbejdere, derfor vil man blive kontaktet af nærmeste leder på sin 1., 5. og 15. sygedag. Se i øvrigt retningslinjen ”Trivsel og sygefraværspolitik”. 

Intern og ekstern kommunikation i Kirurgi
På Sygehus Sønderjylland anvender vi Outlook mailprogram. Alle ansatte har en e-mail. Det er vigtigt, du jævnligt tjekker dine mails, da meget information gives på mail. Her modtager du information fra afdelingsledelsen og afdelingssygeplejerskerne samt andre relevante informationer. Det forventes at du på hver arbejdsdag åbner og læser dine e-mails.

Outlook Web Access kan tilgås uden for sygehusets adresse.

Samarbejdspartnere

Ud over dine nye kolleger inden for plejegruppen får du en række monofaglige og tværfaglige samarbejdspartnere. Nedenstående er eksempler på flere samarbejdspartnere:

 • Læger
 • Afsnittets sekretærer
 • Kvalitets- og udviklingssygeplejerske
 • Fysioterapeuterne kommer dagligt. De varetager lungefysioterapi og deltager i mobilisering samt genoptræning af patienterne
 • Klinisk diætist
 • Hospitalspræst
 • Det Palliative Team bruges i de terminale forløb
 • Portører

Møder i Øvre og Nedre kirurgi

 • 15 faglige minutter om onsdagen kl. 13
 • Personalemøde fra kl. 14-16 afholdes 4 gange årligt. Det er vigtigt, at du deltager, fordi der på disse møder bliver drøftet mange ting omkring afsnittet, som man som personale også har indflydelse på. Deltager du ikke i mødet, er du forpligtet til at læse referatet hurtigst muligt derefter
 • Efter behov arrangeres eftermiddagsundervisning med relevante faglige emner
 • Der bliver arrangeret casearbejde for nye medarbejdere med udgangspunkt i typiske patientforløb

Plejeform og struktur

 • Der arbejdes både med gruppepleje samt tildelt patientpleje. Man hjælper alle også på tværs af grupperne
 • Høj grad af tværfagligt samarbejde internt i gruppen men også eksternt
 • Plejepersonalet er bredt sammensat ift. alder og erfaring (kirurgisk, medicinsk, onkologisk)
 • Uddannelsessted for SOSA- og sygeplejestuderende, samt reservelæger
 • Elever og studerende tilknyttes ét team så vidt muligt

Cetrea
I øvre og nedre kirurgi anvendes Cetrea, som er en IT-teknologi, der gør det muligt for os, at skabe overblik over arbejdsprocesser og patientforløb. Gennem Cetrea får vi det samlede overblik over afsnittets sengepladser og giver status på den enkelte patients indlæggelse. Cetrea anvendes tværfagligt, f.eks. til bestilling af PVK, anæstesitilsyn, blodprøver mv.
Det er af stor betydning for næste vagt at Cetrea holdes ajourført.
Der er udarbejdet en standard for Cetrea opdatering.

Der skal bl.a. udfyldes:

 • ”Kontaktårsag”: Arbejdsdiagnose og relevante tidligere diagnoser f.eks. hjertesygdom
 • ”Note”: Hvor der står lægefaglige undersøgelser og datoer. F.eks. ERCP d. 17/3
 • ”Behandlingsnote”: Oplysninger relevant for plejepersonalet. F.eks. forbindingsskift d. 17/3 eller sondeernæring x 3 per dag

Måling af værdier, TOKS
Alle værdier måles på baggrund af TOKS. Formålet hermed er, at der sker en behovsstyret observation af de indlagte patienter, hvor hurtig indgriben er med til at sikre, at alvorlige komplikationer og forværringer forebygges, bl.a. hjertestop og sepsis.

Sygdomme i Øvre, Nedre og brystkirurgi

 

Afsnit A Øvre kirurgi Afsnit B Nedre kirurgi Afsnit C Bryst- og plastikkirurgi
 • Ulcus
 • Øsofaguscancer
 • Ventrikelcancer
 • Pancreascancer
 • Galdevejscancer
 • Appendicitis
 • Pankreatit
 • Pneumothorax
 • Cholecystit
 • Cholecystolithiasis/
  Choledocholithiasis
 • Blødning fra øvre GI kanal
 • Diverticulit
 • Ileus
 • Coloncancer
 • Rektumcancer
 • Patienter med stomier
 • Blødning fra nedre GI kanal
 • Abscesser
 • Hæmorider
 • Udtømning til koloskopi

 

 

 • Mammacancer
 • Abdomen pendens
 • Hudcancer
 • Mammerekonstruktion
 • Vurdering/fjernelse af nævus
 • Aterom/cyster/tumor/lipom
 • Svar på biopsier

 

 

 

 

Operationer/undersøgelser

 • Cholecystektomi
 • Herniotomi
 • Lever- og miltbiopsier
 • ERCP
 • Gastroskopi
 • PEG-sondeanlæggelse
 • Appendektomier

Operationer/undersøgelser

 • Koloskopier
 • Kolorektalkirurgi
 • Anlæggelse og tilbagelægning af stomier
 • THD
 • Fisteloperation

 

Operationer/undersøgelser

 • Plastikkirurgi
 • Mammakirurgi
 • Seromtømning

 

 

 

 

Der kan med fordel læses op på respektive sygdomme og undersøgelser

Generel introduktion

Her møder alt nyansat personale i Sygehus Sønderjylland, som udgangspunkt, til fælles introduktion. Du vil få tilsendt en invitation fra HR-afdelingen.
Der vil bl.a. blive gennemgået brandinstruks og hygiejne, ligesom du vil få udleveret koder til EPJ SYD og Outlook samt blive fotograferet til dit ID-kort.

Husk der er mødepligt til fælles introduktionsdagen.

Du vil af oversygeplejersken få udleveret særskilt, tilrettelagt introduktionsprogram til din første tid i afdelingen.

APPFWU02V