Skip til primært indhold

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram for lægesekretærer i Kirurgi

Kirurgi varetager undersøgelser, behandling og pleje af akutte og kroniske lidelser i forbindelse med organkirurgiske problemstillinger.

Kirurgi er overordnet inddelt i tre specialer. Hvert afsnit har tilknyttet speciallæger, plejepersonale og sekretærer, der alle sikrer at patienten får en behandling på et højt fagligt niveau.

Kirurgiens afsnit
Kirurgien i Aabenraa er normeret til 36 sengepladser. Derudover ligger der et kirurgisk ambulatorium (organsygdomme), stomiambulatorie, et endoskopiafsnit og et plastikkirurgisk ambulatorium.

Øvre kirurgi, afsnit A, har 14 sengepladser og 4 sammedagspladser. Her ligger patienter til udredning, undersøgelse og behandling for lidelser i den øvre del af det gastrointestinale område. Det er især sygdomme relateret til øsofagus, ventrikel, lever- og galdeveje og pancreas. Patienterne indlægges elektivt til operation men også akut via FAM. Afsnittet har også ambulant funktion.

Nedre kirurgi, afsnit B, har 14 sengepladser. Her ligger patienter til udredning, undersøgelse og behandling for sygdomme i det kolorektale område. Det er primært patienter med lidelser relateret til nedre cancersygdomme, herunder coloncancer og rectumcancer. Derudover behandles bl.a ileus, abcesser, divertikulitis mv. Patienterne indlægges elektivt eller akut, overflyttet fra den fælles akut modtagelse, FAM. Dertil hører et stomiambulatorie.

Endoskopisk Afsnit
Her foretages forskellige endoskopiske undersøgelser: Gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi, samt EUS og ERCP.

Nøgletal
Antal sengepladser:                                 Der er i alt 36 sengepladser.
Antal ambulante besøg pr. dag:              120 ambulante konsultationer inkl. skopier

Kirurgi ledes af en afdelingsledelse bestående af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingsledelsen har ansvaret for den samlede drift af Kirurgi.

Afdelingsledelsen skal være med til at skabe fundamentet for, at medarbejderne kan se mening med, og har mulighed for at deltage i opfyldelse af sygehusets og afdelingens strategiske mål. Endvidere skal afdelingsledelsen sikre grundlaget for effektivitet og udvikling i driften, den faglige kvalitet samt service i forhold til patienterne.

Afsnitsledelsen består af tre afdelingssygeplejersker, der har ansvaret for driften af det enkelte afsnit.

Kirurgiens mål og kerneopgaver

At skabe en fælles faglighed og professionalisme til gavn for patient og pårørende.
At udvikle en dynamisk og kreativ afdeling, præget af et inspirerende tværfagligt uddannelsesmiljø.
Vi ønsker systematisk at udvikle og anvende evidensbaseret diagnostik, behandling og pleje af patienterne med fokus på skånsomme behandlingsmetoder.
At sikre optimering af accelererede patientforløb til gavn for patienten.

Vision og mission

Rammerne for Kirurgiens vision tager udgangspunkt i Sygehus Sønderjyllands vision og strategiplan: ”Din tilfredshed – Vores stolthed” og de fem strategier om ”trivsel og samarbejde, fremtidens Sygehus Sønderjylland, ledelse og kommunikation, faglighed og uddannelse, sammenhængende og sikre patientforløb”. Ligeledes inddrages Region Syddanmarks tre værdier i det daglige arbejde: ”Ordentlighed, faglig vækst, og plads til fornyelse og begejstring”. Derudover arbejdes der med Region Syddanmarks forbedringsproces.

Omdrejningspunktet for sekretærarbejdet er patienter, som er til udredning eller behandling for en kirurgisk sygdom i det øvre eller nedre gastroenterologiske område samt det plastkirurgiske område.


Mål for introduktionsmateriale

Målet med introduktionsmaterialet for nyansatte lægesekretærer i Kirurgi er, at tilrettelægge et introduktionsforløb, der medvirker til, at nyansatte lægesekretærer hurtigt bliver en del af det faglige og sociale fællesskab i afdelingen. Derudover skal introduktionsmaterialet give den nyansatte lægesekretær den nødvendige viden og skabe overblik over lægesekretærfaglige opgaver i Kirurgi.

Med udgangspunkt i introduktionsmaterialet forventes det, at den nyansatte lægesekretær inspireres til at arbejde engageret og opsøgende i forhold til lægesekretærfaglige opgaver og funktioner. Introduktionsmaterialet danner således også baggrund for den videre faglige og personlige kompetenceudvikling i Kirurgi.

 

Forventninger til kontaktperson og den nyansatte lægesekretær  

Alle nyansatte lægesekretærer får tilknyttet en kontaktperson de første tre måneder af ansættelsen. Den lægesekretær, der fungerer som kontaktperson, er en af klinikkens erfarne lægesekretærer.
Mentorens opgave er bl.a. at støtte den nyansatte lægesekretær og følge lægesekretærens faglige udvikling. Den nyansatte lægesekretær følger så vidt muligt kontaktpersonens arbejde og arbejdsplan den første måned af ansættelsen. Ligeledes vil der være fokus på, at den nyansatte bliver fortrolig med de primære arbejdsopgaver. 
Der vil være en evalueringssamtale efter den første måneds ansættelse sammen med kontaktpersonen og den ledende lægesekretær.
Efter den første måned er funktionen overvejende vejledende, idet kontaktpersonen ikke har det daglige ansvar i oplæringen. Kontaktpersonen skal også være med til at sikre, at den nyansatte medarbejder falder til på arbejdspladsen og kommer til at indgå i det sociale fællesskab.
Det forventes, at den nyansatte lægesekretær på eget initiativ arbejder målrettet og opsøgende med udfyldelse af introduktionsmaterialet igennem hele introduktionsperioden.

Vi lægger stor vægt på ansvar og medansvar for egen samt ens kollegers trivsel. Det betyder, at vi åbent kan tale sammen og drøfte både positive og negative oplevelser. Det er vigtigt for trivslen, at vi alle kan ”komme af med spørgsmål”, både faglige og personlige. Der forventes altså, at sekretærerne indbyrdes lytter til hinanden samt giver konstruktiv feedback.

Vi ønsker at yde en service af højeste faglige kvalitet, derfor står vi alle klar til at hjælpe i de situationer, hvor det er nødvendigt. Står man med tvivlsspørgsmål forventes det, at man ”spørger frem for at gøre”. 

Der lægges stor vægt på, at vi i det daglige arbejde tilbyder hinanden vores hjælp, er opsøgende og tager ansvar i det hele taget. Det betyder, at alle har ansvar for, at både de lægesekretærmæssige opgaver, men også praktiske opgaver, som oprydning i frokostrummet og på kontorer bliver udført.

Ved sygdom
Sygemelding skal ske i det øjeblik, man bliver klar over, at det ikke er muligt at gå på arbejde.
Sygemelding gives til den ledende lægesekretær.
Raskmelding skal ske hurtigst muligt og gerne dagen før kl. 12.00, hvor man forventer at komme på arbejde igen.
På Sygehus Sønderjylland er målsætningen at sikre den rette omsorg og hjælp til alle medarbejdere, derfor vil man blive kontaktet af nærmeste leder på sin 1., 5. og 15. sygedag. Se i øvrigt retningslinjen ”Trivsel og sygefraværspolitik”.

Intern og ekstern kommunikation i Kirurgi
Det mailprogram som anvendes på Sygehus Sønderjylland er Outlook. Alle ansatte har en e-mail. Det er vigtigt, du jævnligt tjekker dine mails, da meget information gives på mail. Her modtager du information fra afdelingsledelsen og afdelingssygeplejerskerne samt andre relevante informationer. Det forventes at du på hver arbejdsdag åbner og læser dine e-mails.

Outlook Web Access er tilgængelig her. 

Form og struktur
 

  • Man hjælper alle også på tværs af afsnittene
  • Høj grad af tværfagligt samarbejde internt i gruppen men også eksternt
  • Sekretærgruppen er bredt sammensat ift. alder og erfaring
  • Uddannelsessted for SOSA- og sygeplejestuderende samt læger
  • Elever og studerende tilknyttes ét team så vidt muligt.

 

På den første dag møder alt nyansat personale i Sygehus Sønderjylland (som ikke tidligere har været ansat ved Sygehus Sønderjylland), som udgangspunkt, til fælles introduktion. Der vil blive tilsendt en invitation fra HR afdelingen. Her vil der bl.a. blive gennemgået brandinstruks og hygiejne, ligesom der bliver udleveret koder til EPJ SYD og Outlook samt fotografering til ID kort.

Husk der er mødepligt til fælles introduktionsdagen.

På anden dag møder man på afdelingen som aftalt med lederen. Herefter vil man følge særskilt introduktionsprogram afhængig af hvilket afsnit, man skal arbejde i. 

APPFWU02V