Skip til primært indhold

Uddannelsesprogram

Information om indholdet af uddannelsesprogram for almen medicinske bloklægers uddannelsesophold i Kirurgi

Kirurgisk Afdeling er delt på tre sengeafsnit:

Sengeafsnit A for patienter med sygdomme i øvre GI-kanal.
Sengeafsnit B for patienter med sygdomme i nedre GI-kanal.
Sengeafsnit C for mammakirurgiske og plastikkirurgiske patienter.

Efter to ugers introduktion, hvor uddannelsessøgende læger vil blive præsenteret for vores afdeling og dennes funktioner og opgaver, vil de deltage i forundersøgelsesambulatorium, stuegangsfunktion, journalskrivning/operationsforberedelse, operationsassistance til både akutte og elektive operationer samt vagtarbejde i Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Uddannelsessøgende læger i almen medicinsk hoveduddannelse er indplaceret i forvagtslaget.

Alle akutte patienter indlægges i FAM. Akutte kirurgiske patienter under 18 år indlægges på Børne- og Ungemodtagelsen.

Læger i almen medicinsk hoveduddannelse vil fungere som forvagt. Man vil komme til at modtage en bred vifte af akutte kirurgiske patienter, hyppigst med mavesmerter, gastrointestinal blødning, abscesser og andre sygdomme men også modtage traumapatienter og patienter med spontan pneumothorax, hvor man vil være en del af teamet sammen med bagvagten. Vi vurderer også patienter med evt. komplikationer efter mammaoperationer.

Opgaven består i undersøgelse og skrivning af primærjournal samt behandlingsplan i samråd med bagvagten. Der er rig mulighed for at blive superviseret. Man skal også deltage i fremlægning af de akutte indlagte patienter ved vagtskiftemøder samt ved morgenkonference.

Kirurgisk Ambulatorium består af både overlæge- samt reservelægeambulatorium alle ugens dage.

Mandag, onsdag og fredag er der nedre overlægeambulatorium; tirsdag og torsdag øvre overlægeambulatorium. 

Som uddannelsessøgende læge i almen medicin kommer man til at varetage reservelægeambulatorium på lige fod med KBU-læger, introduktionslæger samt læger i kirurgisk hoveduddannelse.

Der er en bred vifte af patienter med alt fra lyskebrok til mindre ventralhernier, sårkontrol, abscesser, hæmorroider, galdesten samt udredning for mavesmerter.

Du vil få introduktion i anoskopi og sårskift samt under supervision komme til at udføre disse inklusive elastikbehandling af hæmorroider.

Det er vigtigt at alle indikationer til operationer godkendes af en speciallæge.

Man vil blive oplært i at skrive en kort men præcis og fyldestgørende kirurgisk journal, hvor diagnosen og operationsindikation samt det planlagte indgreb og anæstesitype altid er tydeliggjort.

Man introduceres i stuegangsarbejde, afdelingsrutiner og præsenteres for EPJ-relaterede standardprocedurer i forhold til bestilling af undersøgelser, signering af blodprøver samt svar på bestilte undersøgelser.

Med tiden vil man opnå rutiner og være i stand til selv at gå stuegang på de ukomplicerede patienter. En vigtig del af arbejdet er altid at opdatere patientens medicin, både ved indlæggelse og udskrivelse, samt at lave behandlingsplan inklusiv kontrol og evt. pleje i kommunalt regi.

Man vil deltage og selv varetage information af patienter og pårørende både ved benigne og maligne sygdomme.

Stuegang gøres i fællesskab med afdelingens overlæger og speciallæger, hvor det altid vil være muligt at få hjælp og supervision efter behov.

Hver uddannelsessøgende læge vil få tildelt en hovedvejleder af højere charge end lægen selv. Formålet er dels gennemgang af formaliserede samtaler og kontrol af opnåede kompetencer, dels sparring i den kliniske hverdag.

Navnet på hovedvejlederen vil blive udleveret på første arbejdsdag. I løbet af de første to uger på afdelingen, skal der afholdes en introduktionssamtale med hovedvejlederen, typisk af en times varighed, hvor der skal gennemgås målbeskrivelser og udarbejdes individuelle uddannelsesplaner som skal dokumenteres ved udfyldelse af relevante skemaer som ligger i mappen som udleveres.

En anden, justeringssamtale, skal afholdes typisk efter tre måneder, hvor man vil evaluere, hvordan det går med opholdet i afdeling, herunder om kompetencerne ser ud til at blive erhvervet, eller om der er specielle indsatsområder.

Umiddelbart før afslutningen på opholdet skal der arrangeres en slutsamtale/slutevaluering, hvor det samlede forløb skal vurderes, herunder specielt om de opstillede kompetencer i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt og hvilke der mangler. Opfyldte kompetencer vil blive underskrevet online på Logbog.

Afdelingen afholder hver onsdag morgen, udenfor ferieperioder, 45 min. undervisning, som først og fremmest er forbeholdt uddannelsessøgende læger, som selv skal undervise i selvvalgte emner. Det er også en fast del af evaluering af uddannelsessøgende læge.

Fredag morgen er der undervisning som på aftalte datoer og i aftalte emner foregår ved en speciallæge. Der arrangeres løbende kurser i sutur- og anastomoseteknik og halvårligt kurser på grise i dyrelaboratoriet.

To gange årligt arrangerer afdelingen en temaeftermiddag med specifikke faglige emner, som man også har mulighed for at bidrage til.

Man opfordres til at deltage i administrative opgaver, som kan være epikriseskrivning og kodning, opdatering af instruks, specielle opgaver i forhold til opfyldelse af afdelingens kvalitetsmål etc. Ligeledes kan man også indgå i teamarbejde omkring afdelingens kvalitetsprojekter og procesforbedringer.

Det er muligt at deltage i kvalitetssikring ved mindre eller større projekter. Man opfordres til at drøfte mulighederne med vejlederen og uddannelsesansvarlige yngre læge og overlæge.

Det forventes, at man under opholdet vedligeholder og udbygger sin teoretiske viden. Herunder forventes det, at man læser afdelingens instrukser på Infonet samt de relevante afsnit i eks. Kirurgisk Kompendium eller søger viden andetsteds, f.eks. PubMed eller UpToDate.

  • Den enkelte læge er forpligtet til at have fungerende koder, herunder straks at melde bagud i systemet, hvis alle koder ikke er modtaget ved ansættelsesstart
  • Dagligt at tømme bakken på kontoret
  • Dagligt at åbne og besvare opgaver i EPJ SYD
  • Dagligt at åbne sin e-mail i Outlook
APPFWU02V