Skip til primært indhold

Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Diabetes, hormon- og nyresygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

79 97 32 00

Direkte numre:

 • Dialyseafsnit: 79 97 32 00 tast 4
 • Diabetes, Hormon- og nyresygdomme: 79 97 32 00 tast 2
 • Endokrinologisk vagthavende: 79 97 32 17
  - hverdage kl. 8.00-15.30
 • Nyresygdomme ambulatorium: 79 97 32 00  tast 3
 • Nyresygdomme speciallægeberedskabsvagt: 79 97 32 20
 • Sengeafsnit M14: 79 97 32 00 tast 1
 • Sårambulatoriet: 79 97 32 00 tast 5

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Endokrinologi Hverdage kl. 8.00 - 15.24 79 97 32 17
Nefrologi Døgnet rundt 79 97 32 20

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Nyresygdomme Ambulatorier (Sønderborg)  
5790002004049
5000627 504411000016002
SHS Diabetes- og Hormonambulatorium (Sønderborg) 5790002004056 5000629 504441000016001
SHS Sårambulatorium (Sønderborg)  
5790002013256
5000622 543701000016002

Nefrologi

 • Diagnostik, behandling og kontrol af patienter med let til svær proteinuri, kronisk hæmaturi (hvor urologisk årsag er udelukkket) og/eller nedsat nyrefunktion
 • Progredierende kronisk nyresygdom og følgesygdomme med behov for progressionshæmmende og anden medicinsk behandling
 • Akut nyresvigt, hvor årsagen er kendt (for eksempel prærenal nyresvigt)
  Mistænkt sekundær hypertension
 • Calciummetaboliske tilstande (især sekundær hyperparatyreoidisme)
 • Forberedelse og opstart samt udførelse af alle dialysemodaliteter
 • Sår Ambulatorium

Nefrologi

Den ambulante funktion prioriteres højt og er under udbygning. Ambulatoriet er bemandet af både speciallæger og læger under uddannelse i nefrologi. Der er afsat daglige tider til akutte patienter.

Højt prioriteret hjemmedialysefunktion (både hjemmehæmodialyse (HHD) og peritonealdialyse (PD)) med dedikerede specialesygeplejersker.

Nyudbygget centerhæmodialyseafsnit inklusive self-care-dialyse.

Ved behov for nefrologisk rådgivning kan den nefrologiske speciallægeberedskabsvagt kontaktes direkte på telefon 7997 3220.

OBS: Alle nefrologiske problemstillinger bør enten drøftes med den nefrologiske beredskabsvagt eller henvises til ambulant vurdering. Alle patienter med behov for akut indlæggelse på grund af nefrologiske problemstillinger (inklusive alle dialysepatienter) i Sygehus Sønderjyllands optageområde bør indlægges på Nyremedicinsk Sengeafsnit via AMVA, Sønderborg Sygehus.

Nyremedicinske patienter med akutte kirurgiske problemstillinger bør indlægges på de respektive kirurgiske afsnit, men kan altid drøftes med den nefrologiske beredskabsvagt.

Henvisningskriterier til Nyresygdomme ambulatorium, Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder

Formål

At sikre relevant henvisning til Nyresygdomme ambulatorium fra primær sektor og afdelinger i Sygehus Sønderjylland.

Baggrund

Der findes ingen guidelines. På området er der konsensus som bekrevet i artikel i Månedsskrift for almen praksis(1).

Krav til henvisningen

For at kunne visitere patienter med nyremedicinske sygdomme til det rette udrednings- og behandlingstilbud inden for ventetiden er det vigtigt, at henvisningen er relevant og fyldestgørende.

Henvisning modtages kun elektronisk.

Patienter med stor ko-morbiditet og fremskreden alder hvor det vurderes, at patienten næppe vil profitere af et ambulant forløb, drøftes med vagthavende nefrolog.

Nedenstående kriterier er vejledende. Ved tvivl kan vagthavende nefrolog kontaktes på tlf. 799 73220.

Henvisningen udfyldes med:

Patientrelevante data

 • Navn, adresse og CPR-nummer

 • Telefonnummer

 • Telefonnummer til eventuel pårørende/værge

 • Behov for tolk, herunder til hvilket sprog

 • Andre relevante sociale forhold

 • Eventuelt handicap

 • Relevant information givet til patient, eventuel pårørende/værge

Kliniske oplysninger

 • Relevant henvisningsdiagnose og eventuelle bidiagnoser

 • Kort og præcis anamnese/problemstilling med aktuel sygehistorie, kroniske lidelser og objektive fund

 • Biokemiske fund

 • Ajourført FMK

 • Kendt allergi og intolerance

Henvisningsdiagnose

Kriterier

Albuminuri

 • Albuminuri med urin-albumin/kreatininration > 700 mg/g ved gentagne målinger

Arvelig nyresygdom

 • Mistane om arvelig nyresygdom ud fra familieanamnese eller billeddiagnostik

Hypertension, svært kontrollerbar

 • Svært kontrollerbar hypertension med nedsat nyrefunktion og/eller

 • Albuminuri (GFR < 60 ml/min. eller urin-albumin/kreatininratio > 300 mg/g)

 • Mistanke om sekundær hypertension

Ved mistanke om endokrinbetinget hypertension henvises til endokrinologisk ambulatorium

Nyrefunktion, hastigt aftagende

 • Fald i GFR > 5 ml/min./år i mere end 1 år

Nyresvigt, akut

Akut nyresvigt MED formodet/kendt årsag (RING til vagthavende nefrolog på telefon 7997 3220.

Patient med akut nyresvigt UDEN kendt årsag konfereres ALTID telefonisk med vagthavende nefrolog, da patienten oftest skal visiteres videre til afdeling med regions- eller højt specialiseret funktion.

Nyresvigt, kronisk

 • Kronisk nyresvigt med GFR < 30 ml/min. i minimum 3 måneder

Nyresvigt, kronisk

 • Kronisk nyresvigt (GFR 30-60, sjældent ved GFR > 45 ml/min.) og samtidig mistanke om nefroendokrint svigt (renal anæmi, sekundær hyperparatyroidisme, renal acidose)

Nyresvigt, postrenalt

Postrenalt nyresvigt udgør ca. 10% af patienter med akut nyresvigt (2), og optræder særligt hos ældre mænd kendt med prostatisme. Hos denne patientgruppe bør postrenalt nyresvigt udelukkes før henvisning.

Proteinuri

 • Persisterende proteinuri og hæmaturi uden kendt årsag

Litteratur

 1. Birn H et al. Månedsskrift for almen praksis 2017 Nov,887-892
 2. Liaño F et al. Kidney Int. 1996 Sep;50(3):811-8.

Maj 2021/Gabor Graehn, specialeansvarlig overlæge i nefrologi

Diabetes og Hormonsygdomme

Der er ambulatoriefunktion i Sønderborg, Aabenraa og Tønder, hvor Sønderborg er "kroniker-sygehus" og derfor modtager de fleste patienter. Alle tre matrikler varetages af fem endokrinologiske overlæger på skift. Derudover er der læger i hoveduddannelse, diabetessygeplejersker, kliniske diætister og lægesekretærer tilknyttet specialet.

Ambulatoiet behandler følgende diagnosegrupper:

Thyreoidea- og parathyreoideasygdomme

 • Struma: Tryk- eller kosmetiske gener samt ved malignitetsmistanke. Tæt samarbejde med øre-næse-halsafdelingen, Sønderborg.

 • Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.

 • Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.

 • Tyreoidit: Alle med symptomer.

 • Thyreoideaskintigrafi foregår i Vejle.

Alle patienter i forventet langvarig antityroid- eller Eltroxinbehandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.

Hypofyse-, gonade-, og binyresygdomme

Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. De fleste patienter med patologi i hypofyse eller binyre afsluttes til videre forløb i Odense.

Adipositas

Afdelingen modtager patienter med livstruende adipositas til forundersøgelse med vægttabsforløb med henblik på bariatrisk kirurgi i Esbjerg.

Henvisningskriterier: Se den regionale forløbsbeskrivelse.

Der modtages ikke patienter til behandling for ikke-livstruende adipositas eller alene til introduktion af levestilsændringer.

Type 1 diabetes

Alle patienter anbefales kontrol i diabetes ambulatorium, hvor patienten undervises individuelt og inddrages i egen behandling. Kontrolinterval bliver individuelt planlagt afhængig af den enkeltes behov og behandling.

Diabetesambulatoriet varetager behandling af patienter med insulinpumper og kontinuerlig blodglukosemåling. Behandlingen foregår i tæt samarbejde med de kliniske diætister, og der tilbydes både individuel og gruppebaseret undervisning i kulhydrattælling.

Type 2 diabetes

Patienter med type 2 diabetes behandles efter "Diabetesstratificeringsmodel for personer med type 2 diabetes".

Almen praksis følger og hjælper patienter med diabetes til at nå de for patienten individuelle fastsatte mål. HVis ikke disse mål nås inden for en rimelig tid, bør der henvises til forløb i diabetesambulatoriet.

Kombinationsbehandling med flere end tre antihyperglykæmiske præparater og/eller kompliceret insulinbehandling kan indledes i diabetesambulatoriet eller i samråd med dette, med henblik på fortsat kontrolog status i almen praksis.

Som udgangspunkt afsluttes alle personer med diabetes, der efter henvisning fra egen læge har gennemgået et forløb på hospitalet:

Dog ikke hvis:

der fortsat er uafprøvede behandlingsmuligheder for glykæmisk dysregulation og/eller forhøjet blodtryk over det individuelle mål stærkt svingende blodglukoseniveau med flere uforudsigelige /uvarslede insulintilfælde hyperlipoproteinæmi, der er svær at behandle og hvor personen med diabetes har behov for kombinationsterapi en af følgende komplikationer er til stede:

 • Nefropati - nyresvigt og/eller makroalbuminuri

 • Patienter med fodkomplikationer som Charcotfod, gangræn og aktivt fodsår samt patienter med amputation

 • Øjenkomplikationer som progression af ikke-proliferativ retinopati, proliferativ retinopati, makulopati

 • Gastroparese

 • Svær sensomotorisk neuropati eller svære neropatiske smerter.

Nyhenviste patienter medinddrages i behandlingen og motiveres til at styrke egenomsorg gennem den motiverende samtale.

Kontrolinterval bliver individuelt planlagt afhængig af den enkeltes behov og behandling.

Alle patienter med type 2 diabetes kan/bør henvises til Diabeteskursus type 2, som foregår ved alle tre matrikler ved Sygehus Sønderjylland.

Afslutning fra Diabetesambulatoriet

Alle patienter uden væsentlige komplikationer eller betydelig øget risiko herfor, og hvor individuelle mål for glukoseniveau, blodtryk og lipider er opnået.

Klinisk Diætist

Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper.

Undervisning og opfølgning i kulhydrattælling (både individuelt og på hold).

Fodterapeut

Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.

Diabetisk fodsår

Patienterne henvises straks til sårambulatoriet til videre behandling af fodsåret.

Øjenundersøgelse

Alle patienter med type 2 diabetes tilbydes screening ved øjenambulatoriet eller hos øjenlæge i praksis.

DIA-NEFA forløb

Der er tale om et nyt forløb for de patienter, der har forløb både i diabetes- og nyremedicinsk regi. Her varetager en nyremedicinsk læge/diabeteslæge/sygeplejerske (diabetes eller nefrologi) konsultationen - alt afhængig af sygdomsforløb og patientens behov. Dette betyder, at patienten ikke skal møde flere gange i ambulatoriet og at lægerne er enige med patienten om patientens plan og behandling. Patienten undgår hyppige blodprøvekontroller og besøg.

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Gabor Graehn

Fagansvarlig speciallæge i nefrologi

Nyresygdomme


Anette Kvistborg

Fagansvarlig speciallæge i endokrinologi

Diabetes og Hormonsygdomme


Afsnitsledelsen

Connie L. Hansen

Oversygeplejerske

Nyresygdomme, Ambulatorium og Dialyse, Ambulatorium


Helle Jacobsen

Oversygeplejerske

Diabetes og Hormonsygdomme, Ambulatorium


Lone Bojsen

Oversygeplejerske

Nyresygdomme, Sengeafsnit og Sårambulatorium


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V