Skip til primært indhold

Medicinsk Modtagelse

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Medicinske Sygdomme
Medicinsk Modtagelse
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

79 97 33 00

Direkte numre:

Medicinsk Modtagelse, sengeafsnit: 79 97 33 44
Medicinsk Modtagelse, ambulatorium: 79 97 33 00 tast 2

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Lægefaglig sparring/visitation Hverdage kl. 8.00 - 15.24 79 97 30 09
Behov for akut vurdering samme dag, men patient ikke vurderet indlæggelseskrævende Hverdag kl. 8.00 - 15.24 (sygeplejerske) 79 97 33 16

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Medicinsk Modtagelse Ambulatorium Hverdage kl 8.00 - 15.00 79 97 33 16 
MUP/MAS forløbskoordinator Hverdage kl. 8.00 - 15.00 79 97 33 90
Funktionelle lidelser Hverdage kl. 8.00 - 15.00 79 97 33 89

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Medicinsk Modtagelse Ambulatorium (Sønderborg) 5790002004018 5000637 504521000016007
SHS Medicinsk Modtagelse Sengeafsnit (Sønderborg) 5790002004025 5000630 504491000016009

Medicinsk Modtagelse er et afsnit, som modtager og opstarter behandling på en lang række visiterede medicinske patienter.
Sygehusets akutsekretariat i Sønderborg hører under Medicinsk Modtagelse.

Ambulanttilbud

Medicinsk Modtagelse Ambulatorium

Udreder og behandler patienter primært fra egen læge til udredning for mistænkt intern medicinsk sygdom. Specialespecifikke nyre-, lunge- eller stofskiftepatienter henvises til relevant speciale. Der foretages diverse procedurer fx pleura- og ascitesdrænage, synactentest, blodtransfusion etc.

Der fremsendes elektronisk henvisning på alle patienter medmindre patienten har et åbent forløb i Medicinsk Modtagelse ambulatorium, med henblik på eventuel ascitesdrænage. Ved behov for akut vurdering samme dag men ikke vurderet indlæggelseskrævende, kontaktes ambulatoriets sygeplejerske (tlf. 7997 3316) med henblik på hurtig booking og efterfølgende fremsendes elektronisk henvisning – eventuelt printes henvisning som patienten kan medbringe. FMK skal være ajourført.

Ved behov for lægefaglig sparring i vagttiden og weekender kontaktes medicinsk bagvagt på 79 97 30 22.

Patienter der akut indlægges via 112 eller egen læge vurderes af medicinsk bagvagt ved ankomst til ”Klinisk vurdering”. Hvis patienten forventes udskrevet samme dag overgår patienten til et ”sammedagsspor” hvor der er mulighed for at administrere fx i.v. antibiotika, væsketerapi etc. i tidsrummet kl. 8.00 - 22.00 alle ugens dage. På ”sammedagspatienter” sendes der et ”ambulant notat” og ikke epikrise.

Henvisningen

For at kunne visitere patienter i Medicinsk Modtagelse Ambulatorium, Sønderborg, til det rette udrednings- og behandlingstilbud inden for ventetiden er det vigtigt, at henvisningen er relevant og fyldestgørende.

Der modtages intern medicinske patienter som ikke opfylder kriterier for henvisning til speciale ambulatorium jf. specifikke visitationsretningslinjer.

Henvisning modtages elektonisk og/eller telefonisk (ambulatoriesaygeplejerske 7997 3316).

Nedenstående kriterier er vejledende. Ved tvivl er man velkommen til at drøfte patienten med Medicinsk bagvagt på 7997 3022 eller med læge i Medicinsk Modtagelse Ambulatorium (via ambulatoriesygeplejerskerne).

Patientrelevante data

 • navn, adresse og cpr-nummer
 • telefonnummer
 • telefonnummer til eventuel pårørende/værge
 • behov for tolk, herunder til hvilket sprog
 • andre relevante sociale forhold
 • eventuelt handicap
 • relevant information givet til patient, eventuel pårørende/værge

Kliniske oplysninger

 • relevant henvisningsdiagnose og eventuelle bidiagnoser
 • kort og præcis anamnese/problemstilling med aktuel sygehistorie, kroniske lidelser og objektive fund
 • ajourført FMK
 • kendt allergi og intolerance

Ønske om akut vurdering samme dag skal altid drøftes med lægen i Medicinsk Modtagelse Ambulatorium (kontakt ambulatoriesygeplejerske på 7997 3316)

Henvisningsdiagnose

Henvisning til udredning:

Relevante blodprøver skal foreligge inden henvisning og være vurderet af henvisende læge hvis den kliniske problemstilling indicerer det, fx ved uafklaret anæmi --> anæmiudredning eller ved mistanke om malignitet --> MAS-pakke

"Intern medicin":

Patienter henvist til internmedicinsk vurdering med følgende problemstillinger (symptomdiagnoser).

 • subakut dyspnø (op til 8 uger, herefter Lungesygdomme ambulatorium)
 • uafklaret abdominalia (hvor der ikke mistænkes kirurgisk årsag)
 • mistanke om dyb venetrombose
 • uafklaret anæmi
 • utilsigtet vægttab
 • feber, obs. causa/uafklaret inflammation
 • ødemer (hvor hjertesvigt ikke mistænkes)
 • abnorme blodprøver (hypersedimentation, transaminaseforhøjelse, elektrolytforstyrrelser etc.)
 • mistanke om drænkrævende pleura- eller ascitesvæske
 • hypertension: Der skal foreligge ekg, hjemmebldotryksmåling samt nyrefunktion og urin-albumin/kreatininratio ved henvisning*
 • dysreguleret INR ses KUN hvis der samtidig skønnes behov for akut revertering af INR på grund af fx mistanke om blødning, udtalt faldtendens. Ved påvist blødningskilde fx GI-blødning --> FAM

* Svært kontrollerbar hypertension med nedsat nyrefunktion og/eller albuminuri (GFR < 60 ml/min. eller urin albumin/kreatininration > 300 mg/g) henvises til Nyresygdomme ambulatorium og ved mistanke om endokrinbetinget hypertension henvises til Diabetes og Hormonambulatorium.

Vi modtager som udgangspunkt ikke patienter henvist med aktionsdiagnose; hjemhørende i andet subspeciale (se henvisningskriterier),

herunder

 • mistanke om arteritis temporalis/systemisk vasculitis - konfereres hele døgnet med vagthavende læge på Dansk Gigthospital
 • mono- eller polyartrit - henvisning til Dansk Gigthospital
 • obs septisk artrit - vurderes akut af ortopædkirurg
 • mistanke om hjertesvigt - henvises til kardiologisk vurdering
 • patienter, der opfylder kriterium for henvisning itl specifikt kræftpakkeforløb fx jernmangelanæmi over 40 år - henvises direkte jf. pakkeforløb uden forsinkelse

Nefrologi/lungemedicin/endokrinologi

Se særskilt "henvisningskriterier"

Serviceydelser

Der kan henvises til følgende serviceydelser fra andre specialeafdelinger på Sygehus Sønderjylland eller sygehuse i regionen:

 • blodtransfusion
 • i.v. behandling
 • antibiotika
 • væske
 • jerninfusion
 • Zolendronsyre
 • Alfa-1-antitrypsin
 • ambulant pleura- eller ascitesdrænage
 • synactentest
 • Nebido-injektion

OBS - behandlingsansvaret er hos den henvisende læge. Ordination af medicin skal fremgå af FMK.

Ved forespørgsel til ønsket ydelse, der ikke fremgår af ovenstående, kontakt specialeansvarlig overlæge Morten Stenberg.

Henvisning til serviceydelser fra almenpraksis kun efter forudgående aftale med læge i ambulatoriet eller via visiteret henvisning.

Mistanke om alvorlig sygdom (MAS) og metastase ukendt primærtumor (MUP) henvises til Medicinsk Modtagelse Ambulatorium, Sønderborg.

Åbningstider i Medicinsk Modtagelse ambulatorium

Åbent alle hverdage fra kl. 07.30 -15.30, lukket lørdage, søn- og helligdage.

Patienter modtages i tidsrummet kl. 07.30 - 15.30.

Fra kl. 15.30 – 22.00 ses kun patienter, der har et aktivt forløb, fx i.v. antibiotika.

Patienter henvist samme dag modtages senest kl. 14.30 af hensyn til ekspeditionstiden på blodprøveanalyse.  

Patienter henvist elektronisk indkaldes via e-boks en af de nærmeste hverdage.

Elektronisk henvisning adresseres i Cosmic til SHS Medicinsk Modtagelse ambulatorium (Sønderborg)

Nærmere oplysninger om Medicinsk Modtagelse ambulatorium på telefon nr. 79 97 33 00 tast 2.

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Morten Stenberg

Ledende overlæge

Medicinsk Modtagelse


Afsnitsledelsen

Rasmus Jørgensen

Oversygeplejerske

Medicinsk Modtagelse


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU01V