Skip til primært indhold

Om afdelingen

Fakta om Økonomi og Planlægning

En af tre stabsfunktioner

Økonomi og Planlægning er en af tre administrative stabsfunktioner ved Sygehus Sønderjylland, som løser opgaver for hele sygehuset. Afdelingen har ca. 25 dygtige og ambitiøse medarbejdere, som understøtter arbejdet med at optimere driften samt udvikle nye styringsredskaber til direktion og afdelinger.

Afdelingens opgaver

Afdelingens primære opgaver omfatter budget, økonomistyring, DRG, regnskab og indkøb samt via visitation af siddende patient befordring og refusionsudbetaling til patienter, der vælger at køre selv. Herudover bidrager afdelingen i lighed med de øvrige administrative stabsafdelinger til løsningen af en række tværgående opgaver og projekter.

Tre funktionsområder

Økonomi og Planlægning er organisatorisk inddelt i tre funktionsområder, Budget og DRG, Regnskab samt Befordringskontoret. Afdelingen er placeret i Aabenraa og refererer direkte til afdelingschefen for Økonomi, Planlægning & Kommunikation.

Budget og DRG

Budget og DRG har som primær opgave at monitorere Sygehus Sønderjyllands økonomi og aktivitet. Blandt opgaverne er aktivitetsrapportering og -afregning, økonomiopfølgning, budgetgrundlag og budgetomplacering, udvikling og udarbejdelse af ledelsesinformation, lønopgørelser, udarbejdelse af prognoser, konsekvensberegninger samt sparring med afdelingsledere.

Regnskabsfunktionen

Regnskabsfunktionen har til opgave at varetage generel regnskabsføring for Sygehus Sønderjylland, herunder udarbejdelse af sygehusets årsregnskaber og øvrige delregnskaber, fakturahåndtering, bogføring, betaling, vedligeholdelse af økonomisystemet  SydAX og indkøbssystemet ILS, vedligeholdelse af kontoplan, debitorstyring, afregning af kurser/tjenesterejser, regningsudskrivning m.v.

Regnskabsfunktionen varetager også administrationen af sygehusets forsikringer, tildelte midler fra eksterne personer, fonde, institutioner m.v. til afdelingernes forskningsprojekter m.m. samt opgaver i forbindelse med administration af frit sygehusvalg, herunder afregning til fremmede regioner for deres patienters behandling på Sygehus Sønderjylland.

Befordringskontoret

Befordringskontoret står for visitation af siddende patientbefordring og varetager både visitering af kørsler til og fra sygehuset samt refusions udbetaling til de borgere der vælger at køre selv.

Afdelingsledelsen

Jesper Møller-Iversen

Afdelingschef

Økonomi, Planlægning og Kommunikation


79 97 01 20
APPFWU02V