Skip til primært indhold

Læger

Information til læger om muligheder for uddannelse i Fælles Akut Modtagelsen

Information til yngre læger

Kære yngre læge (Akutmedicin)

Indholdet af din første arbejdsdag afhænger af, om du er ny i Sygehus Sønderjylland. Nye medarbejdere inviteres på deres første arbejdsdag til fælles sygehusintroduktion. Hvis du allerede tidligere har deltaget i fælles sygehusintroduktion, møder du i FAM på din første arbejdsdag. Nyansatte læger, der ikke kender vores EPJ-system tilbydes også en IT-dag tidligt i forløbet. Alle detaljer vil fremgå af dit introduktionsprogram, som du får tilsendt.

FAM’s læger begynder alle dage med morgenkonference kl. 08.00 i Skadestuens konferencelokale. Her vil du møde dine kommende kolleger!

Du bliver efterfølgende vist rundt og begynder på dit introduktionsprogram, som strækker sig over 1-2 uger. Du vil hver dag være knyttet til en person fra klinikken.
Sygehus Sønderjyllands vagtlag er indtil videre bygget op omkring de gamle specialer, hvor medicin, ortopædkirurgi, kirurgi og kardiologi fylder mest i FAM. Nogle af vores uddannelseslæger starter med funktionstid i et af de andre specialer og i den periode møder man til det speciales morgenkonference og der kommer et introduktionsprogram fra den afdeling.

I menuen i venstre side kan du læse både om de elementer, der er fælles for alle nye yngre læger (præsentation af afdelingen, praktiske oplysninger, det daglige lægearbejde), og om det, der er specifikt for din kategori (KBU-, introduktions- og hoveduddannelsesstillinger).

Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at tage imod dig på din første arbejdsdag i FAM

Generelt

FAM’s KBU-læger indgår i det medicinske forvagtslag. Forvagten modtager undersøger, behandler og lægger plan for patienterne i tæt samarbejde med plejepersonale, mellemvagt og bagvagt. Samtlige arbejdsopgaver varetages under supervision. En vigtig del af arbejdet er dokumentation i journal og skadekort. Tværfaglighed og teamsamarbejde indgår i det daglige arbejde.

Afdelingen har 4 årlige introduktionsstillinger i Akutmedicin. Intro-lægens deltager i 3-måneders perioder i de forskellige specialers vagtlag: medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og kardiologi. I-lægen får derved en meget bred akutmedicinsk uddannelse på kort tid. I-lægen har typisk funktion som medicinsk mellemvagt og som forvagt i de andre specialer.

Hoveduddannelsen i Akutmedicin varer 5 år, hvoraf det fjerde år foregår på Odense Universitetshospital. FAM Sygehus Sønderjylland har 3,3 hoveduddannelsesforløb pr. år.

Lægegruppen

Ledende overlæge, Eva Holtved, speciallæge i Thoraxkirurgi og Onkologi.

Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg, speciallæge i Akutmedicin, Intern medicin og Reumatologi

Koordinerende klinisk lektor Christian Akim Jacobsen, speciallæge i Ortopædkirurgi

Professor: Christian Backer Mogensen, speciallæge i Akutmedicin, Infektionsmedicin, Intern medicin og Almen medicin
 
Vi varetager uddannelse af KBU-læger og introduktions- og hoveduddannelse i Akutmedicin.

Se afdelingens evalueringer på: https://www.evaluer.dk/EvalDB_Full_Public.dt

Uddannelse

Der er p.t. ansat 10 speciallæger i hel- eller deltidsstilling.

Uddannelsesstillinger:

 • Hoveduddannelse i Akutmedicin (3,3 forløb pr. år)
 • Introduktion (4 forløb pr. år)
 • KBU (4 forløb pr. år)
 • Der er desuden mulighed for meritvurderingsansættelse som led i at opnå speciallægeanerkendelse i Akutmedicin.

Akutmedicin er et nyt speciale, som er karakteriseret ved en stor faglig bredde, idet specialet har berøring med de fleste øvrige lægefaglige specialer. Akutmedicinerens kernekompetencer er den initiale vurdering af behov for behandling og diagnostik samt samarbejde med øvrige speciallæger i andre specialer og andre faggrupper. Arbejdsopgaverne kræver tværfagligt samarbejde og god kommunikation med patienter og pårørende.  Det er vigtigt at man som akutmediciner kan lide at arbejde som generalist, kan træffe hurtige, vanskelige og tidskritiske beslutninger i akutte situationer, og har forståelse for samarbejde og sundhedsvæsenets organisation. Læs mere hos Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) 

I Sygehus Sønderjylland er de lægelige vagtlag indtil videre organiseret efter de ”gamle” specialer. FAM’s KBU-læger deltager i det medicinske vagtlag, mens I-læger og H-læger også har funktionstid i de andre akutte specialers vagtlag for at sikre så bred og komplet akutmedicinsk uddannelse som muligt.

Arbejdet foregår helt overvejende i FAM1 (Skadestuen) og FAM2 (den akutte sengeafdeling), og de fleste patienter falder ind under et eller flere af specialerne medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og kardiologi.

Den faglige profil for specialet Akutmedicin

 

Konferencer

Alle dage
Fælles morgenkonference kl. 8.00-8.15  i Skadestuens konferencelokale.

Efter morgenkonference er der:
Tirsdag: Yngre læge-møde i Medicinsk Familie
Onsdag: Undervisning ved speciallæger
Torsdag: Undervisning ved yngre læger
Fredag: Speciallægemøde i Medicinsk Familie

Eftermiddagskonference kl. 15.30-15.40 i FAM2. 
Der forventes at nye patienter løbende konfereres med bagvagt
Der er desuden følgende interne konferencer for læger, der er ansat i FAM:
Hver onsdag

Overlægemøde i FAM kl. 09.15-09.45

Fredag i lige uger
Møde for alle læger i FAM, kl. 08.30-09.00.

Medicinske vagthold

Medicinsk forvagt
Kl. 8.00-16.00 eller kl. 15.30-8.30
Møder til morgen-/eftermiddagskonference  

Medicinsk mellemvagt
Kl. 8.00-16.00 eller kl. 15.30-8.30
Møder til morgen-/eftermiddagskonference

Bagvagt hverdage
Kl. 08-18 for BV1 og BV2
Kl. 17.30-08.30  - kun BV1  

Bagvagt weekend
BV1 08.00-18-00 samt 17.30 til 08.30
BV2 08.00-16-00.

Stuegang i FAM

Kl. 8.00-15.24.

Undervisning

Hverdage
Daglig gennemgang af udvalgte patienter fra vagten 

Onsdage
Undervisning kl. 8.15-08.45 (efter morgenkonference)
Speciallæger underviser  

Torsdage
Undervisning 08.15.08.30 (efter morgenkonference)
Uddannelseslæger underviser 
 
Tutorfunktion
Der foregår i FAM løbende – stort set for hvert enkelt patient – supervision fra speciallæger eller uddannelseslæger på et højere uddannelsestrin. 

Pauser

Pauser tages som det passer ind i det daglige arbejde (som jo ofte er vagtfunktion).

Spisning
Restauranten, som ligger i forhallen i nærheden af Familiehuset, har åbent kl. 9.00-20.00.
Mulighed for at købe frokostpakke eller bestille varm mad til afhentning efter aftale.

Medicinsk forvagt og Medicinsk mellemvagt

Alle dage
Kl. 08.00-16.00
eller kl. 15.30-08.30
Du modtager akutte medicinske patienter i FAM1 (Skadestuen) og FAM2. Du optager anamnese, foretager objektiv undersøgelse og eventuel ultralydsskanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling i samråd af mellemvagt eller bagvagt.

Forvagten får de primære opkald for patienter i FAM1/Skadestuen, mens mellemvagten får opkaldene fra FAM2. Mellemvagten fungerer som arbejdsleder for forvagten. Mellemvagten deltager også i ”røde kald”, dvs. akut ustabile patienter, og hjertestopkald.

De fleste akut patienter er ældre og kan have symptomer som feber, åndenød, forvirring, vægttab mm. Som vagthavende vurderer du hvilken udredning og behandling, der skal igangsættes og om patienten kan sendes hjem eller skal indlægges. Hvis patienten skal indlægges afstemmer du medicineringen, ordinerer ny medicin og bestiller ved behov billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med sygeplejerske og bagvagt.

Medicinsk bagvagt 2 og Medicinsk bagvagt1

Alle hverdage
Kl. 08.00-18.00
Kl. 17.30-08.30 (Kun bagvagt 1)
Weekender
Kl. 08-16 (Bagvagt 2)

Kl. 08-18 (Bagvagt 1)

Kl. 17.30-08.30 (Bagvagt 1)
 
Bagvagterne laver en hurtig klinisk vurdering af nye patienter i FAM1 og FAM2 og lægger en behandlingsplan sammen med forvagten eller mellemvagten. Bagvagten har også et ansvar for at sikre et hensigtsmæssigt patientflow gennem afdelingen. Om formiddagen deltager bagvagterne i stuegangsfunktionen.

Bagvagt 1 har primært ansvar for nye patienter i FAM1 samt røde kald og hjertestopkald.

Bagvagt 2 har primært ansvar for nye patienter i FAM2, daghospitalsfunktionen og medicinsk tilsynsfunktion (assistance) i FAM2.

I praksis hjælper de to bagvagter hinanden, der hvor det er mest travlt.

Bagvagt 1 er altid på sygehuset og skal være en speciallæge eller hoveduddannelseslæge i fase 3. Bagvagt 2 er en funktion som fint kan varetages af erfarne uddannelseslæger (primært H-stilling), idet der altid er mulighed for at rådføre sig med bagvagt 1. 

H-læger i fase 3 deltager i bagvagt 1-funktionen, men har altid en speciallæge at rådføre sig med (beredskabsvagt udenfor kontortid). 

Stuegangsfunktion

Hverdage
Kl. 9.00-15.24
Ved stuegangsfunktion varetager du stuegangen på medicinske patienter i FAM2 sammen med en speciallæge. Alle patienter skal konfereres med speciallæge. Der skal for hver patient tages stilling, om patienten kan udskrives i dag, eller hvad komme på plads, før patienten kan udskrives.

DRG-kodning
Ved diktering af epikriser og skadekort (udskrivningsnotat fra Skadestuen) skal man bruge DRG-koder over aktionsdiagnoser, bi-diagnoser og evt. procedurer.

Aktionsdiagnosen skal være den diagnose, som hovedårsag til ressourceforbruget. Brug gerne følgende tommelfingerregel:

 • Organsvigt (fx J.96.9: Respiratorionsinsufficiens) vejer DRG-mæssigt tungere end…
 • Sygdom (fx J441 KOL med eksacerbation), som i sin tur vejer tungere end et…
 • Symptom (fx  R06.0 Dyspnoe) eller observation (fx Z034, Obs. For AMI). 

Funktionstid i andre specialer

Hvis du er I- eller H-læge har du også funktionstid i andre specialer. Du deltager næsten udelukkende i vagtarbejdet og dit arbejdssted vil være FAM1 og FAM2.

Arbejdstiderne er nogenlunde som beskrevet ovenfor, og der gælder for alle specialer, at der er en bagvagt på sygehuset som du kan konferere med.

 • Som ortopædkirurgisk forvagt lærer du at hurtigt håndtere skadestuepatienter, så der sikres et godt flow, herunder patienter med forstuvninger, frakturer, sårskader, traumer og næseblødning.
 • Som kirurgisk forvagt lærer du at håndtere patienter med abdominalsmerter, abscesser og gastrointestinal blødning.
 • Som kardiologisk forvagt lærer du at håndtere patienter med brystsmerter, hjertesvigt og arytmier.

H-lægen har desuden 3 måneders funktionstid indenfor Neurologi, Pædiatri og Psykiatri, og fokuserede ophold indenfor Anæstesiologi og Intensiv medicin, Øre-næse-hals, Urologi, Oftalmologi og Radiologi.

Du bliver i starten af ansættelsen tilbudt et internt kursus i akutmedicinsk ultralydsdiagnostik (1 dag).

KBU-læger deltager i akut-, lærings- og kommunikationskurser i Lærings- og Forskningshuset.

Intro-læger deltager desuden i følgende kurser:

 • Kursus i Akutmedicinsk ultralyd (1 dag, internt kursus)
 • EMCC (Emergency Medicine Core Competencies) (3 dage).
 • Simulationstræning i lumbalpunktur og ultralydsvejledt PVK-anlæggelse (1 dag)
 • Traumeteam-træning og YODA’s Skadestuekurser
 • Vejlederkursus (obligatorisk) 

Hoveduddannelseslæger har en lang række obligatoriske kurser i løbet af det 5-årige uddannelsesforløb.

Når du skal på kursus, skal du aflevere en ansøgning til afdelingsledelsen i god tid. Dette gælder både obligatoriske kurser og andre.

Af hensyn til vagtplanlægning skal vagtplanlægger for yngre læger også have besked, så snart du har fået tilsagn fra afdelingsledelsen. 

Hvis du er I-læge eller H-læge er det vigtigt, at du tænker på hvilket speciales funktionstid, som bliver berørt af kurset og informerer den relevante afdelingsleder og skemalægger.

Spørg dine kolleger, hvor du finder blanket til kursusansøgning. 

Du får tilsendt et introduktionsprogram i god tid, før du påbegynder din ansættelse hos os.

Som KBU-læge får du 2 ugers introduktion, og der indgår som regel tre følgevagter som forvagt, heraf en følgevagt eftermiddag/aften, når det som regel er mest travlt.

Som I-læger introduceres du til FAM på første dag, mens resten af introduktionsprogrammet bliver tilpasset det speciale, hvor du skal have din første funktionstid.

Som H-læge får du udover klinisk introduktion også en introduktion til FAM på det organisatoriske niveau, herunder Flowmasterfunktion og samarbejdsaftaler med stamafdelingerne.

Alle uddannelseslæger i FAM har en hovedvejleder. Vores målsætning er vejledersamtaler hver måned for KBU-læger og hver anden måned for I-læger og H-læger.

Vi efterstræber at I-læger er hovedvejledere for KBU-læger, H-læger er hovedvejledere for I-læger og speciallæger i Akutmedicin er vejledere for H-læger.

Din uddannelsesplan, din progression som uddannelseslæge, dine aftaler med din hovedvejleder, dine afholdte vejleder-samtaler og dine udfyldte kompetencekort dokumenteres på logbog.net.

Det er vigtigt at du arbejder aktivt med logbog.net. Når du selv mener at du har tilegnet dig en kompetence, kan du fx markere at kompetencen er klar til godkendelse ved næste vejledersamtale. 

Ansættelse som KBU-læge

Som KBU-læge i FAM er du ansat i Region Syddanmark i en 1-årig stilling med 6 mdr. i FAM og herefter 6 mdr. i enten Almen medicin eller Psykiatri.
FAM’s KBU-læger indgår i det medicinske forvagtslag. Forvagten modtager undersøger, behandler og lægger plan for patienterne i tæt samarbejde med plejepersonale og bagvagten. Samtlige arbejdsopgaver varetages under supervision. En vigtig del af arbejdet er dokumentation i journal og skadekort. Tværfaglighed og teamsamarbejde indgår i det daglige arbejde.
Som KBU-læge i FAM er du en vigtig del af afdelingens drift og samarbejder tæt med afdelingens speciallæger. Du har også mulighed for 4 dages klinisk ophold på en anden afdeling i Sygehus Sønderjylland.
 Du kan læse mere om KBU i Sygehus Sønderjylland her

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram

Målbeskrivelse

Andre relevante links for KBU fra Sundhedsstyrelsen

Kompetencekort for KBU-læger

Kompetencekort bruges til at sikre progressionen i din uddannelse og at du til sidst har tilegnet alle målbeskrivelsens kompetencer. Kompetencekortene udfyldes sammen med den læge, der vejleder dig en enkel dag. Ved samtale med din hovedvejleder skal I drøfte de udfyldte kompetencekort og hovedvejlederen, så hovedvejlederen kan tage stilling til om kompetencen kan godkendes i logbog net.

 

Ansættelse som I-læge

Formålet med introduktionsuddannelsen i Akutmedicin er bl.a. at du skal Få afklaret om en speciallægeuddannelse i Akutmedicin er den rette karrierevej for dig, og vi skal som uddannelsessted vurdere, om du kan anbefales en speciallægeuddannelse i Akutmedicin. Uddannelsen gennemføres ved ansættelse i FAM og er af 12 måneders varighed. Funktionstiden er fordelt på 3 mdr. hver i følgende vagtlag: Medicin, Ortopædkirurgi, Kirurgi og Kardiologi

Alle I-læger og H-læger har returdage i FAM i de perioder, når de har funktionstid i en anden afdeling.

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Akutmedicin 

Uddannelsesprogram for I- og H-læger i Region Syddanmark
  
Se også DASEMs hjemmeside

Kompetencekort for I-læger i Akutmedicin

Kompetencekort bruges til at sikre progressionen i din uddannelse og at du til sidst har tilegnet alle målbeskrivelsens kompetencer. Kompetencekortene udfyldes sammen den læge, der vejleder dig en enkel dag. Ved samtale med din hovedvejleder skal i drøfte de udfyldte kompetencekort og hovedvejlederen, så hovedvejlederen kan tage stilling til om kompetencen kan godkendes i logbog net.

I-læger i Akutmedicin som ORT FV i Skadestuen

Arbejdet som ORT-FV i Skadestuen adskiller sig en del fra det som I har oplevet eller vil opleve i MED, KIR og KARD. Som ORT-FV har du en vigtig funktion i at sikre patient-flowet i Skadestuen, og det er kun enkelte gange, når du beder om det, at en mere senior læge også skal vurdere patienten.

Her er nogle vigtige forskelle, som du bør være opmærksom på:

Som ORT-FV har du et stort medansvar for patient-flowet i Skadestuen.
Som ORT-FV skal du bruge væsentligt mindre tid på den enkelte patient og ofte have gang i flere patienter samtidigt.
Fokuser på det som er patientens problem. Det er kun undtagelsesvist behov for at undersøge hele patienten eller optage en bred anamnese.
Når der er meldt en ny patient til Skadestuen, overvej fra start om patienten har behov for røntgen, skanning, blodprøver eller nogen form for behandling af sygeplejerskerne, så det kan bestilles og ordnes i ventetiden på at du får tid til at tage dig af patienten ordentligt. Du kan fx skrive det på Cetrea og informere Flowmaster, så kan behandlersygeplejerskerne bestille fx røntgen.
Tag beslutninger og sæt andre i arbejde, fx sygeplejersken eller tilsyn fra MED FV. Det er vigtigt at du ikke overtager MED FV’s arbejde, for så kommer du bagud med de andre patienter.

Returdage i Fælles Akut Modtagelsen

Alle I-læger og H-læger har returdage i FAM i de perioder, når de har funktionstid i en anden afdeling. På returdagene har man som udgangspunkt medicinsk stuegangsfunktion i FAM. Returdagene skal også brugers til vejledersamtaler og til at følge op på kompetencer, som er specifikke for Akutmedicin

Ansættelse som H-læge i Fælles Akut Modtagelsen

Hoveduddannelsen i Akutmedicin er et 5-årigt forløb, der består af følgende faser:

 • Fase 1:
  36 måneder i Sygehus Sønderjylland med funktionstid i en række specialer: Akutmedicin (6 mdr), kardiologi (3 mdr), Intern medicin (6 mdr), Ortopædkirurgi (6 mdr), Kirurgi (6 mdr), Psykiatri (3 mdr), Neurologi (3 mdr), Pædiatri (3 mdr) samt en række fokuserede ophold i bl.a. Anæstesiologi og ØNH.
 • Fase 2:
  12 mdr. på FAM, Odense Universitetshospital
 • Fase 3:
  12 mdr. i FAM, Sygehus Sønderjylland, hvor du fungerer på linje med afdelingens speciallæger, men altid har nogen at rådføre dig med.

Målbeskrivelse og uddannelsesprogram

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Akutmedicin 

Uddannelsesprogram for I- og H-læger i Region Syddanmark
  
Se også DASEMs hjemmeside

Kompetencekort for H-stilling i Akutmedicin

Kompetencekort bruges til at sikre progressionen i din uddannelse og at du til sidst har tilegnet alle målbeskrivelsens kompetencer. Kompetencekortene udfyldes sammen den læge, der vejleder dig en enkel dag. Ved samtale med din hovedvejleder skal i drøfte de udfyldte kompetencekort og hovedvejlederen, så hovedvejlederen kan tage stilling til om kompetencen kan godkendes i logbog net.

Returdage i Fælles Akut Modtagelsen

Alle I-læger og H-læger har returdage i FAM i de perioder, når de har funktionstid i en anden afdeling. På returdagene har man som udgangspunkt medicinsk stuegangsfunktion i FAM. Returdagene skal også brugers til vejledersamtaler og til at følge op på kompetencer, som er specifikke for Akutmedicin

 

APPFWU02V