Skip til primært indhold

Sygeplejestuderende i Neonatal og Barsel

Information målrettet sygeplejestuderende i uddannelsesforløb i Neonatal og Barsel

Om dit kliniske ophold i Neonatal og Barsel

Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår

Neonatal og Barsel er Sygehus Sønderjyllands afsnit for barselspatienter og neonatale børn. Afsnittet er en del af afdelingen for Børn og Unge sammen med Afsnit for Børn og unge. Afdelingen er ledet af en fælles afdelingsledelse, og hvert afsnit har sin egen oversygeplejerske. Afdelingsledelsen består af en chefsygeplejerske og en cheflæge.

Neonatalafsnit

Neonataldelen er en akut modtageafsnit og er normeret til 10 neonatale børn og deres mødre. Der lægges stor vægt på familiecentreret sygepleje, hvorfor der er stor mulighed for medindlæggelse af fædrene.
Afsnittet modtager for tidlig fødte børn, syge nyfødte og syge børn under 1 måned, der indlægges fra hjemmet. Desuden børnenes mødre med behov for obstetrisk sygepleje.

Barselsafsnit

Barselsafsnittet modtager patienter fra fødeafdelingen efter komplicerede fødselsforløb, der har brug for mere end 24 timers indlæggelse. Vi modtager sectiopatienter fra opvågningen eller intensiv. Desuden er der ambulant funktion de første 7 dage efter udskrivelse, og der forekommer indlæggelse fra hjemmet.

Værdigrundlaget for sygeplejen

Sygeplejen tager udgangspunkt i familiecentreret pleje, som er en måde at drage omsorg for børn og deres familier på, når de er i kontakt med sygehuset/sundhedsvæsenet, hvor hele familien anerkendes som modtagere af omsorg.

I et ligeværdigt samarbejde med de sundhedsprofessionelle sikres forældrene indflydelse og involvering, således at familien oplever anerkendelse og tryghed samt opnåelse af kontrol over eget liv under indlæggelsen med henblik på at være en velfungerende familie.

Vi ser sygeplejen som en interaktion mellem det nyfødte barn, barnets familie samt plejepersonalet.  Samarbejdet med det enkelte barn/familie og den kliniske observation danner grundlaget for en kvalificeret vurdering og den dertil hørende pleje og behandling. Den teknisk-instrumentielle sygepleje og behandling anvendes parallelt med den ekspressive sygepleje.

Forældre/barn kontakten prioriteres højt. Mødrene eller begge forældre kan indlægges/udskrives efter behov. Så tidligt som muligt etableres der kontakt mellem barn og forældre i form af berøring, HMH (hud-mod-hud kontakt) og amning. Kontakten søges bevaret og videreudviklet ved at respektere forældrene som kompetente personer, der tager ansvar for netop deres barn. Forældrene inddrages aktivt i barnets pleje og behandling.

Vi arbejder aktivt for at forældre og børn oplever tryghed, åbenhed, tillid og gensidig respekt ved at være lydhøre overfor forældrenes ønsker under hensyntagen til barnets tarv. Desuden tilknyttes den enkelte en eller flere kontaktpersoner, som også, hvis det er aktuelt, kan følge familien, i det tidlige ambulante forløb.

Patientkategorier

Børn på neo:

 • Respirationsproblemer
 • RDS
 • Asfyxi
 • Ernæringsproblemer/trivselsproblemer
 • Hypoglykæmi
 • Præmature børn
 • Dysmature børn
 • Kramper
 • Infektioner
 • Icterus
 • Nyfødte til speciel observation/overvågning
 • Bortadoption
 • Børn af misbrugsforældre
 • Hjertesygdomme
 • Kromosomdefekter/misdannelser
 • Syge spædbørn indlagt fra hjemmet
 • Børn af forældre med tilknytning til familieambulatoriet

Børn på barsel:

 • Obs abstinenser pga. mors medicin
 • Hypoglycæmi, med behov for early feeding
 • Obs infektion pga. grønt fostervand eller fund af GBS i graviditeten
 • Daglig vægt pga. lav fødselsvægt
 • Børn i dårlig trivsel, som kommer ambulant
 • Icterus

Voksne både på neo og barsel:

 • Sectiopatienter
 • Barselspatienter
 • Bækkenløsning
 • Fødselsdepression/psykose
 • Medicinske sygdomme
 • Misbrug (alkohol/medicin/andet)
 • Præeclampsi
 • Kompliceret fødselsforløb bl.a. atoni, sphincterruptur
 • Forældre til syge/døende børn
 • Forældre tilknyttet familieambulatoriet
 • Amb. fødende der indlægges pga. mastit, infektion i cicatrice efter sectio

Plejeformen i afsnittet er tildelt patientpleje, og der tilstræbes så få plejepersoner som muligt til den enkelte familie. Der arbejdes med kontaktpersonfunktion.

Præsentation af uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår

Det uddannelsesmæssige grundlag fastsætttes af afsnitsledelsen og den kliniske vejleder.

Afdelingen har et meget kompetent personale, da mange har været i afdelingen gennem en lang årerække. Flere daglige vejledere har 1 uges vejlederkursus.

Den kliniske vejleder koordinerer og planlægger de studerendes uddannelsesforløb i afdelingen.

De første uger i afsnittet bliver planlagt som en introduktionsperiode. Der afholdes forventningssamtale, gerne indenfor den første uge, mellem den kliniske vejleder og den studerende, hvor vi udveksler gensidige forventninger, forudsætninger og erfaringer.

Inden for de første 14 dage afholdes der målsætningssamtale, hvor de første studieaktiviteter på semester 2 og 6 skal være klar og gennemgås.

Der er planlagt refleksionstimer 2-3 gange på semester 2 og 6, hvor vi samler medstuderende og deres vejledere fra de andre afsnit i Familiehuset, og afholder refleksion i et sygeplejefagligt forum.
Den enkelte studerende tildeles yderligere 1-2 faste vejledere, som varetager den daglige vejledning.

Den kliniske vejleder har ansvaret for de studerendes kliniske undervisning og varetager, sammen med de daglige vejledere, bedømmelse af den enkelte studerende i forhold til deres uddannelsesaktiviteter.

Præsentation af de sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold

Målgruppen for sygeplejen i den neonatale del er for tidligt fødte børn, syge nyfødte børn og syge børn under 1 måned, som indlægges fra hjemmet samt børnenes mødre.

De indlagte børn ligger primært på stue sammen med deres forældre. Meget intensivt overvågede børn kan også ligge på afdelingens akutstue i det først akutte forløb, men flyttes hurtigst muligt sammen med forældrene.

Sygeplejen tager bl.a. udgangspunkt i fænomener, som neonatale udviklings- og trivselsproblemer, væske- og ernæringsproblemer, forældre-barn kontakt, smerter, stress, angst og krise.

Sygeplejen omhandler bl.a. observation, forebyggelse og behandling af respirationsproblemer, infektionsprofylakse, sundhedsfremme, kommunikation og stimulation af nyfødte (NIDCAP) HMH, amning, væske/ernæring, udskillelse af affaldsstoffer, medicingivning, kommunikation og samarbejde med forældre, vejledning og tværfagligt samarbejde.

Målgruppen for sygeplejen i barselsdelen er komplicerede barselsforløb, der kræver indlæggelse ud over de 24 timer, der tilbydes på fødegangen.

Vi lægger vægt på, at forældrene har opnået en stor tryghed i forhold til deres barn, når de bliver udskrevet.

Vi arbejder udelukkende med tildelt patientpleje, herunder også kontaktpersonfunktionen.

Personalet består for størstedelen af sygeplejersker og enkelte social- og sundhedsassistenter.

Interne samarbejdspartnere

Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, sekretærer, psykologer, serviceassistenter, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, bioanalytikere.

Samarbejdende afdelinger

Blodprøver, Biokemi og Immunologi - Mikrobiologi - Øre-næse-hals Ambulatorium - Røntgen og Skanning - Afsnit for Fødsler - Bedøvelse og Operation - Neonatal Ambulatorium - Øjensygdomme - Køkkenet.

Som dokumentationsredskab bruges elektronisk patientjournal.

Præsentation af den studerendes studievilkår og -muligheder i relation til modulernes foreskrevne kompetencer

Syn på læring:

Læring er en pædagogisk, social, psykologisk og personlig proces, som har til formål at udvikle den studerendes kompetence til at udøve sygepleje.

Selve læringen foregår i den enkelte ved, at denne tager læring til sig ud fra egne forudsætninger, erfaringer og personlige og faglige kvalifikationer. Processen er kompleks og foregår i forskellige tempi, tider og på forskellige planer.

Den pædagogiske proces i klinisk undervisning er karakteriseret ved, at der indgår en studerende, en vejleder og et indhold. Læringen vil altid påvirkes af de relationer den enkelte indgår i og af de læringsbetingelser, disse relationer giver den enkelte.

Det er vigtigt for os at give den studerende gode rammer og vilkår for læring ved, at vejlederne er fagligt dygtige, engagerede og interesseret i sygeplejeuddannelsen. Vejlederen skal forstå at møde den studerende der, hvor den studerende er, dvs. tage udgangspunkt i den studerendes forudsætninger og viden.

Den kliniske undervisning tilrettelægges, så den til stadighed skærper den studerendes evne til refleksion, forståelse af helheder og sammenhænge, personlig stillingtagen og ansvarlighed.

Læring er en proces, som har til formål at udvikle den studerendes kompetence til at udøve sygepleje i forhold til sygeplejerskens virksomhedsområde. Den studerende skal kunne tage et læringsansvar, være aktivt deltagende og være bevidst og ærlig omkring egen læringsproces. Sker dette bedst ved vejledning, demonstration, instruktion, øvelse. ved deltagelse, på egen hånd eller ved refleksion? Måden den enkelte lærer på, vil altid være individuel, men vil ofte også være forskellig afhængig af, hvilke opgaver den studerende arbejder med.

Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende i semester l, 2, 6 og 7, jordmoderstuderende samt social-og sundhedsassistentelever.

Der tilbydes kliniktimer med refleksion over praksis sammen med klinisk vejleder. Kliniktimerne foregår på tværs af flere afdelinger og tilbydes studerende på semester 2 og 6.

Der er mulighed for studiebesøg i andre afsnit, som vi samarbejder med.

I semester 6 foregår den kliniske undervisning hovedsageligt i neonataldelen med fokus på sygeplejen til det nyfødte barn og dets familie.

I semester 2 vil den kliniske undervisning foregå i barselsdelen med fokus på den grundlæggende sundheds- og sygepleje til mor og barn.

I semester 1, som er en observationspraktik vil undervisningen kunne forekomme begge steder.

Den studerende kan forvente, at der planlægges klinisk undervisning i såvel aften- som weekend vagt. Dette planlægges, så vidt muligt, i samråd med den studerende.

Uddannelsesansvarlig

Janni Langelund

Sygeplejerske, klinisk vejleder


Klinisk uddannelsessted

Neonatal og Barsel

Kresten Philipsen Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 23 50

Mere information:

Find vej:
Neonatal og Barsel ligger i område 105.

APPFWU02V