Skip til primært indhold

Lægesekretærelever

Information målrettet lægesekretærelever i uddannelsesforløb i afdelingen for Børn og Unge

Om din uddannelsesperiode i afdelingen for Børn og Unge

Vi er en gruppe lægesekretærer, organisatorisk placeret i Børn og Unge Sekretariat under ledelse af ledende lægesekretær.

Vi arbejder funktionsopdelt i hhv. ambulatoriet, receptionen, visitationen, sengeafsnit og Børn og Unge Akutmodtagelse (BVA), og efter princippet "Rent bord".

"Rent bord" foregår i praksis som daglig fordeling af opgaver ved et morgenmøde, som stiller skarpt på et fælles fokus for afvikling af dagens drift - derfor er der også variation i opgaverne samtidig med, at vi har egne ansvarsområder. Vi beskæftiger os med alle forefaldende opgaver inden for lægesekretærområdet (dog ikke kræftforløb):

 • Modtagelse af patienter og pårørende
 • Skrivning af journaler (ambulante som indlagte)
 • Booking og indkaldelser
 • Telefonbetjening
 • Registreringer
 • Rettelser af LPR-fejl
 • Undervisning etc.

Alle sekretærer har funktion som kontaktsekretær for én eller flere læger i afdelingen.

Dine hovedopgaver vil blive aftalt i samarbejde med elevvejlederen, idet vi ønsker at fokusere på læring på områder, hvor du selv vurderer at have brug for at styrke dine kompetencer.

Dette afhænger selvfølgelig af, hvor i uddannelsesforløbet du befinder dig. Har du f.eks. opnået stor erfaring med skrivning af ambulante notater, så vælger vi at fokusere på skrivning af stuegang, booking eller andet.

Du vil få funktionen som kontaktsekretær for reservelægegruppen. Det indebærer, at du tager dig af denne lægegruppes behov for sekretærassistance.

Vi bifalder meget, at eleven varetager sin egen uddannelse på en aktiv måde. Når der dukker interessante opgaver / funktioner op, som eleven ønsker at dygtiggøre sig i, eller når eleven har lyst og mod på at arbejde på nogle for arbejdsstedet relevante projekter - f.eks. emner i EPJ - så giver vi meget gerne plads og mulighed for det.

Som elev kan du - efter eget ønske - tage del i aftenvagt (kl. 15-22), hvor funktionen hovedsageligt kredser om "den akutte patient" i Børn og Unge Akutmodtagelse.

Vi anser det også som en vigtig kompetence, at du udvikler evnen til at se, hvor du med fordel kan hjælpe en presset kollega - "hvor kan jeg være behjælpelig?".

Vores forventninger til dig som lægesekretærelev

Vi forventer:

 • at du er aktivt deltagende og interesseret i din uddannelse
 • at du har gode danskkundskaber og ordenssans
 • at du ved tvivl henvender dig til enten vejleder eller anden kollega i afdelingen
 • at du kan modtage og følge konstruktiv kritik
 • at du selv er med til at præge dit elevforløb hos os
 • at du taler pænt til, med og om andre
 • at du vil indgå aktivt i vores team, når du er i uddannelsesforløb hos os
 • at du vil værdsætte, at vi alle er interesserede i at give dig de bedste forudsætninger for dit videre forløb som lægesekretærelev / kommende kollega
 • at du møder til tiden

Elevvejlederens rolle

 • Elevvejlederen er den gennemgående person i din uddannelsesperiode
 • Elevvejlederen gennemfører forventningssamtaler, midtvejsevaluering og slutevaluering og er den røde tråd i dit forløb
 • Elevvejlederen giver dig samlet feedback på din faglige udvikling og din indfrielse af målene
 • Elevvejlederen behandler evt. personlige oplysninger om dig fortroligt

Den ledende lægesekretærs rolle

 • Ledende lægesekretær har det overordnede ansvar for uddannelsesforløbet
 • Ledende lægesekretær sørger for, at der er de nødvendige rammer til stede for, at din uddannelse kan gennemføres
 • Ledende lægesekretær vurderer og prioriterer opgaverne i afdelingen og er sparringspartner for elevvejlederen i uddannelsesspørgsmål i forbindelse med din uddannelsesperiode i afdelingen
 • Ledende lægesekretær fungerer som din daglige leder, mens du er i praktik her

Vejledning i hverdagen

Alle lægesekretærer i Børn og Unge Sekretariat deltager i din daglige vejledning, evt. afhængig af særlige kompetencer eller arbejdsområder. Arbejdspladsen varierer efter den konkrete funktion.

Du vil også få feedback fra kollegerne, når I har arbejdet sammen om en opgave. Vi anser det som et fælles ansvar at bidrage til lægesekretærelevens uddannelse, det giver variation i måden at lære på og i måden at anskue forskellige løsninger på.

Uddannelsesansvarlig

Bettina Heldt

Lægesekretær, elevvejleder


Uddannelsessted

Børn og Unge, Sekretariat


79 97 24 00
APPFWU02V