Skip til primært indhold

Kandidatspeciale med klinisk ophold

Tilbud til medicinstuderende om skrivning af kandidatspeciale i kombination med klinisk ophold i afdelingen

Afdelingen for Børn og Unge har en stor gennemgang af studerende på 2 ugers ophold. Dette gælder alle pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark, hvorfor der er på SDU er vedtaget, at børneafdelinger i regionen er fritaget for studerende i klinikersporet på 5 semester i kandidatspecialet.

Det kan dog tilbydes studerende, som specifikt henvender sig til afdelingen for Børn og Unge.

Generelt om ordningen

 • Du er en engageret studerende, der efter vejledning opsøger viden og arbejder selvstændigt med opgaven
 • Du skriver specialet på engelsk mhp. senere publicering
 • Du bearbejder data / tal i STATA
 • Vejledning ved klinisk vejleder i afdelingen i samarbejde med forskningslektor eller professor på Sygehus Sønderjylland
 • Et klinisk ophold i afdelingen
 • I det omfang det kan lade sig gøre: Deltagelse i lokale forskningskurser (STATA, forskerspirekursus)

Det kliniske ophold tilrettelægges af klinisk lektor, overlæge Kirsten Toksvig Larsen i samarbejde med den studerende og indeholder:

 • Introduktion til alle dele af pædiatri
 • Emner med hovedvægt i den del specialet omhandler
 • Mulighed for, i den sidste del af opholdet, under supervision at varetage reservelægeambulatorium og forvagt i dagtid

Læs i nedenstående afsnit, hvilke krav der stilles til dig som medicinstuderende, hvis du vil skrive kandidatspeciale kombineret med klinisk ophold i afdelingen for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland.

De formelle krav

Klinikprofilen på kandidatuddannelsen - 5. semester sammensættes på én af nedenstående 2 måder:

 • Valgfag (5 ECTS), beskrevet i §7.1.3
 • Ophold på klinisk afdeling (10 ECTS)
 • Kandidatspeciale (15 ECTS)

eller

 • Valgfag (5 ECTS), beskrevet i §7.1.3
 • Ophold på klinisk afdeling (5 ECTS)
 • Valgfrit klinisk ophold (5 ECTS)
 • Kandidatspeciale (15 ECTS)

Vores forslag til dig er, at du deltager i afdelingens rutiner i sammenlagt 3-6 uger ud fra de ca. 18 uger, du er i vores afdeling. Hvis du foruden valgfag også har valgt andet klinisk ophold, er det 3 uger - ellers 6 uger. De 3 hhv. 6 uger tænker vi fordele ud over dit samlede klinikforløb.

Du vil deltage i funktionerne i børnemodtagelsen, stuegang og superviserede ambulatorier, så du bliver klædt på til jobbet som læge på en børneafdeling.

Vi forventer ikke, at alle kan alt - dvs. vi forventer af dig ligesom vi forventer af hinanden, at der sker en vidensudveksling via daglige konferencer, samt at du spørger efter hjælp og støtte. Du vil få supervision til undersøgelsesmetodik og journalskrivning.

Sammen med dig vil der være studerende fra 6. (bachelor) og 8. semester (2. kandidatsemester) på 2 ugers klinikophold hos os. Vi har derfor brug for at høre fra dig meget tidligt af hensyn til planlægning for både dig og de øvrige studerende.

Som nævnt vil det kliniske ophold svare til 10 ECTS, svarende til 1/3 af opholdet. Specialearbejdet skal svare til 15 ECTS, svarende til 1/2 af opholdet.

Det er frit, hvordan fordelingen af klinik- og specialearbejdet planlægges i den enkelte afdeling. Man kan f.eks. starte med klinikophold og dataindsamling og afslutte med specialeskrivning. Man kan f.eks. inddele ugen i klinikdage og specialedage.

Der skal i planlægningen tages hensyn til, hvornår valgfaget er placeret.

Det er en forudsætning, at følgende kompetencer er opnået under klinikopholdet (jfr. studieordningen):

Viden

Den studerende har efter klinisk ophold:

 • Viden om sygdomsgrupper og differentialdiagnoser
 • Viden om diagnostiske metoder og udredningsprogrammer
 • Kendskab til patientrettigheder, håndtering af utilsigtede hændelser og klager
 • Kendskab til patientsikkerhed og kvalitetsarbejde
 • Kendskab til KRAM-faktorer

Færdigheder

Den studerende kan efter klinisk ophold:

 • Opstille udredningsprogram
 • Indsamle og analysere prøvesvar og forklare patienten resultatet heraf
 • Opstille behandlingsplan
 • Diskutere mulige afvigelser fra behandlingsplan og konsekvenser heraf
 • Diskutere bivirkninger og kunne reagere herpå *
 • Gennemføre information af patient og pårørende
 • Eksplorere og inddrage patientens og pårørendes anskuelser, interesser og følelser ved samtale
 • Udvise empati
 • Deltage i relevante konferencer, herunder MDT
 • Assistere ved praktiske procedurer
 • Gå stuegang under supervision *
 • Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund

Er du i afdelingen under specialeskrivning som værende på 1 af 2 afdelinger, bortfalder punkterne markeret med *.

Kompetencer

Den studerende er efter endt klinisk ophold:

 • I stand til at gennemføre objektiv undersøgelse. - Heri indgår naturligvis også anamneseoptagelse, mundtlig og skriftlig fremlæggelse incl. planlægning af relevante undersøgelser og behandlingsplan.
 • I stand til at udføre minimalt invasive undersøgelser * - I en børneafdeling er der ikke mange invasive undersøgelser, men du skal f.eks. kunne:
  • Lægge en sonde eller venflon
  • Genoplive et barn (evt. en nyfødt)
  • Medvirke til allergologiske undersøgelsesprocedurer (f.eks. priktest, lungefunktionsundersøgelse)
  • Ultralydscanning af nedre del af maven mhp. rectumdiameter
  • Uroflowundersøgelse
 • I stand til at medicinafstemme ved udskrivelse
 • I stand til at skrive en epikrise
 • I stand til at gennemføre udskrivningssamtale
 • I stand til at fremlægge patientcase på afdelingskonference og på MDT *

Dit skema hos os kunne sådan ud:

Klinikprofil: Valgfag, klinik (evt. klinik 1 og klinik 2), speciale.

Afhængig af dit valgfag og tidspunkt lægger vi en plan, så du har halvdelen af tiden til specialearbejdet.

Forløb og evalueringer

Den kliniske lektor sikrer løbende under opholdet, at ovenstående kompetencer opnås.

Efter ca. halvdelen af opholdet afholder den kliniske lektor en samtale med den studerende, hvor listen gennemgås, og der lægges detailplan for den sidste del af opholdet.

Ved afslutningen af opholdet gennemgås listen, og det sikres, at alle kompetencer er opnået og at klinikopholdet kan godkendes (bestås).

Mangler enkelte kompetencer, kan der aftales et specifikt fokuseret ophold med afdelingen, men kan opholdet ikke bestås, må der aftales nyt forsøg med klinisk institut.

Afdelingen laver eget evalueringsskema i tilsendt skabelon. Evalueringsskemaet tilgodeser afdelingsspecifikke forhold, og bør revideres jævnligt. De afdelingsspecifikke evalueringsskemaer skal godkendes af instituttet. Skemaerne vil herefter uploades til instituttets hjemmeside.

Viden

Den studerende har efter endt kandidatspeciale:

 • Viden om sammenhængen mellem problemkompleks, spørgsmålsformulering og valg af undersøgelsesdesign generelt og specifikt i forhold til specialeprojekt
 • Viden om den eller de sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der bringes i anvendelse i specialet
 • Kendskab til betydningen af forskning som middel til udvikling af det lægevidenskabelige område

Færdigheder

Den studerende kan efter endt kandidatspeciale:

 • Opstille en videnskabelig problemformulering med et klart formuleret forskningsspørgsmål
 • Udarbejde en projektbeskrivelse til et forskningsprojekt, der er gennemførligt inden for rammerne af en specialeopgave
 • Foretage et begrundet valg af og anvende de sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der er relevante og produktive i forhold til forskningsprojektet
 • Redegøre skriftligt for forskningsprojektet og dets resultater i form af et manuskript med form og indhold som en videnskabelig artikel, der principielt kunne publiceres i et lægevidenskabeligt tidsskrift
 • Forholde sig kritisk, diskuterende og logisk argumenterende til forskningsprojektets kvalitet og resultaternes troværdighed og anvendelighed

Kompetencer

Den studerende er efter endt kandidatspeciale:

 • I stand til at reflektere over og diskutere forskningsprojektet og dets resultater i videre perspektiv med hensyn til f.eks. afledte forskningsspørgsmål og klinisk eller generelt sundhedsvidenskabelig betydning

Afdelingen laver eget evalueringsskema i tilsendt skabelon. Evalueringsskemaet tilgodeser afdelingsspecifikke forhold og bør revideres jævnligt. De afdelingsspecifikke evalueringsskemaer skal godkendes af instituttet. Skemaerne vil herefter uploades til instituttets hjemmeside.

Forløb

Vejlederen afholder løbende samtaler med den studerende og sikrer, at der er progression i specialearbejdet. Som minimum skal der afholdes tre samtaler. Den studerende har ansvaret for at aftale disse møder.

Selve specialet (rapporten) skal udfærdiges som et manuskript, der følger manuskriptvejledningen til artikler i et relevant lægevidenskabeligt tidsskrift.

Manuskriptet skal som udgangspunkt skrives på engelsk, men kan efter aftale skrives på dansk, norsk eller svensk. Hvis manuskriptet er på dansk, norsk eller svensk, skal der udarbejdes et engelsk resumé.

Specialet afleveres ved opholdets afslutning.

Der foretages herefter bedømmelse efter 7-trinsskala med ekstern censur.

Vedr. regler for specialet - se instituttets hjemmeside (Retningslinje for specialer)

APPFWU01V