Skip til primært indhold

Sygeplejestuderende i Afsnit for Børn og Unge

Information målrettet sygeplejestuderende i uddannelsesforløb i Afsnit for Børn og Unge

Om dit kliniske ophold i Afsnit for Børn og Unge

Præsentation af sygeplejefaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår

Afsnit for Børn og Unge er Sygehus Sønderjyllands klinik for børn i alderen 0-18 år.

Afsnit for Børn og Unge består af døgnafsnittet, som har 15 sengepladser, Børne- og ungemodtagelsen som har 4 sengepladser og Børne- og ungeambulatoriet.

I afsnittet modtages både akutte og elektive børn og unge med både medicinske og kirurgiske sygdomme.

Personalet arbejder på tværs af afsnittene og har rutine i både akutte, planlagte og ambulante forløb. Desuden har vi et samarbejde med Neonatal og Barsel i situationer, hvor der er behov for personaleressourcer.

Præsentation af uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår

I Afsnit for Børn og Unge er der flere kliniske vejledere, hvoraf nogle har en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

I Afsnit for Børn og Unge fungerer alt sundhedsfaglig personale som daglige vejledere. De fleste har været på vejlederkurser af kortere eller længere varighed.

Det er de kliniske vejledere, der har hovedansvaret for de studerendes kliniske undervisning, vejledning og bedømmelse samt den pædagogiske kvalificering af vejledere i klinikken.

Der arbejdes kontinuerligt med kompetenceudvikling og kvalitetssikring, og der er generelt en bred erfaring samt høj faglighed blandt personalet.   

I Afsnit for Børn og Unge er vi opmærksomme på at vedligeholde og videreudvikle vores læringsmiljø til gavn for studerende samt det faste personale. Vi sikrer kvaliteten af læringsmiljøet gennem kontinuerlig uddannelse af personalet. Vi har i afsnittet fastlagte plejekonferencer, undervisning og supervision ved psykolog.

Præsentation af de sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold

Som sygeplejestuderende vil du komme til at følge børn og unge og deres familier gennem deres indlæggelsesforløb og deltage i den grundlæggende og specielle sygepleje. 

Hyppigst forekommende patientkategorier: 

 • Infektionssygdomme:
  • Luftvejsinfektioner, pneumoni, astma/ astmatisk bronkitis, RSV
  • Mave-/tarm infektioner
  • Urinvejsinfektioner
 • Feberkramper
 • Medicinske sygdomme:
  • Diabetes
  • Epilepsi
  • Kroniske tarmsygdomme
  • Hjertelidelser
 • Trivsel- og ernæringsproblemer
 • Kroniske smerter
 • Forgiftninger
 • Obstipation
 • Nefrologiske sygdomme
 • Allergi
 • Kirurgiske sygdomme:
  • Appendicitis
  • Pilonidalcyste
 • Ortopædkirurgiske sygdomme:
  • Frakturer
  • Comotio

Vi lægger vægt på en tryg udskrivelse af børn og unge og deres forældre, hvor der kan forekomme kontakt til primær sektor eller kommunen.

Endvidere er sundhedsfremme og forebyggelse af sundhedsproblemer et stort tema og indsatsområde - f.eks. kostvaner, motion, rygning, indeklima, hygiejne, stimulation og udvikling.  

Vi arbejder med gruppelederfunktion, tildelt patientpleje og med kontaktpersonsfunktion.   

Som dokumentation bruges elektronisk patientjournal. Vi anvender instrukser samt bedste praksisbeskrivelser på udvalgte sygeplejefaglige områder. 

Interne samarbejdspartnere

 • Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sekretærer, psykologer, serviceassistenter, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, socialrådgivere.
 • Sygeplejestuderende, medicinstuderende, social- og sundhedsassistentelever, ambulanceredderelever, erhvervspraktikanter.         

Samarbejdende enheder er f.eks:

 • Øre-, næse- og halskirurgi, ambulatoriet (i Sønderborg)
 • Mikrobiologi 
 • Røntgen og Skanning
 • Blodprøver, Biokemi og Immunologi
 • Hjerne- og Nervesygdomme, EEG laboratorium 
 • Bedøvelse og Intensiv (operationsafsnit, opvågningsafsnit)
 • Neonatal og Barsel
 • Øjensygdomme, ambulatoriet (i Sønderborg)
 • Køkkenet 

Eksterne samarbejdspartnere

 • Sundhedsplejersker
 • Hjemmesygeplejersker
 • Tolkeservice
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Børnehave/dagpleje
 • Skoler
 • Specialinstitutioner
 • Praktiserende læger
 • Andre sygehuse
 • Kommunale sagsbehandlere

Præsentation af den studerendes studievilkår og -muligheder i relation til modulernes foreskrevne kompetencer (jfr. den generelle studieplan for modulet)

Syn på læring i praksis      

Læring er en personlig proces, som har til formål at udvikle den studerendes kompetence til at udøve sygepleje.

Læring foregår ved at se kompetente, engagerede rollemodeller udføre plejen. I samarbejde med vejleder øves praktiske patientsituationer og via refleksion trækkes tråde til den teoretiske viden. Den teoretiske viden og den praktiske kunnen ser vi som komplementære.

Læring sker i trygge rammer og gennem udvalgte læringssituationer tilpasset uddannelsestrinnet og under vejledning af uddannet personale.

Læring sker ved at den studerende er aktiv, opsøgende, nysgerrig, ansvarsbevidst og ”bruger sig selv”.

Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende i 1., 2., 6. og 7. semester, social- og sundhedsassistentelever, ambulanceredderelever, lægestuderende og erhvervspraktikanter. 

Den kliniske undervisning starter med introduktion til Afsnit for Børn og Unge. Klinisk vejleder vil i samarbejde med den studerende tilrettelægge uddannelsesforløbet. Der vil blive afholdt forventningssamtale, samt midt- og slutevaluering. Den studerende tilbydes hjælp og vejledning til udarbejdelse af studieaktiviteter. Der vil være planlagte reflektionsseancer. Der tilbydes individuel og gruppevis undervisning i emner relevante for praktikforløbet.

Det kliniske undervisningsforløb afsluttes med en skriftlig evaluering af studieaktiviteter og forløbet generelt.

Den studerende kan forvente, at der planlægges klinisk undervisning i såvel aften- som weekendvagt. Vi lægger vægt på, at den studerende begrænser brugen af mobiltelefon i arbejdstiden, og henviser til, at den ellers bruges i pauser. Ligeledes bedes indtagelse af sodavand begrænset til frokostrummet. 

Afsnit for Børn og Unge har et lille fagbibliotek, som efter aftale med vejleder kan benyttes, og en del computere, som også står til rådighed for studerende. 

I tilfælde hvor vi oplever uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, anvendes "Guidelines til det gode kliniske uddannelsesforløb" for at sikre en hurtig problemidentifikation og en konstruktiv håndtering. 

Afslutningsvis vil den studerende blive bedt om at udarbejde en slutevaluering af praktikstedet. Dette er med til at sikre kvaliteten af den kliniske undervisning, idet vi reagerer på de studerendes evalueringer af opholdet i Afsnit for Børn og Unge. Evalueringer sendes til UC Syd og en kopi beholdes på praktikstedet. 

Uddannelsesansvarlig

Janni Guttesen Nygaard

Sygeplejerske, klinisk vejleder


Jeanette Holm Nygaard

Sygeplejerske, klinisk vejleder


Klinisk uddannelsessted

Afsnit for Børn og Unge

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 24 00

Mere information:

Find vej:
Afsnit for Børn og Unge ligger i område 3.

APPFWU02V