Skip til primært indhold

Det systematiske klima- og miljøarbejde

Sygehus Sønderjylland arbejder aktiv med klima- og miljøområdet.

Klima- og miljøorganisation

For at sikre, at der arbejdes systematisk med klima- og miljøindsatsen på Sygehus Sønderjylland er der nedsat et klima- og miljøudvalg.

Klima- og miljøudvalget har til opgave at prioritere de kommende indsatser samt at foretage projektorienterede indsatser ude lokalt på sygehuset. Derudover skal udvalget sikre, at sygehusets medarbejdere har de nødvendige forudsætninger for at kunne nå sygehusets målsætninger og mål.  

Ude på afdelings-/afsnitsniveau fungere sygehusets arbejdsmiljøgrupper, som miljønøglepersoner med mindre en afdeling har et konkret ønske om en anden lokal forankring. 

Udvalget sammensætning:

Udvalget har 12 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er udpeget af FMU for at sikre medarbejderinvolveringen.

Formandsskabet udgøres af sygehusets administrerende direktør.

Som faste medlemmer udpeget af direktionen, indgår sygehusets administrerende direktør, økonomi- planlægnings- og kommunikationschefen, den tekniske chef, logistikchefen, energi- og miljøkoordinatoren samt en hygiejnesygeplejerske.

Sygehusets særligt udpegede chefkonsulent, som har klima- og miljøområdet som
arbejdsopgave, varetager opgaven som sekretær for udvalget.

Der indkaldes til minimum 6 møder om året og at møderne er tilrettelagt, så udvalget kan træffe beslutning
om målsætninger for klima- og miljøområdet og på baggrund heraf, udarbejde handleplaner og igangsætte
projekter på sygehuset.

Udvalget skal ligeledes sikre, at de igangsatte projekter monitoreres, evalueres og
afleveres, så de kan indgå i sygehusets daglige drift.

Bo Andersen

Chefkonsulent

Fælles området


79 97 05 05
APPFWU02V