Skip til primært indhold

Klima- og miljøpolitik

Sygehus Sønderjylland klima- og miljøpolitik ses nedenstående

Sygehus Sønderjylland er en del af Region Syddanmark og er derfor pålagt et selvstændigt ansvar for klima- og miljøindsatsen.

Sygehus Sønderjylland er underlagt regionens strategier og politikker på klima- og miljøområdet herunder klimastrategien "Grøn omstilling i Region Syddanmark", som blev vedtaget i maj 2020 og som er gældende indtil 2023.

Sygehus Sønderjylland indgår aktivt i de regionale netværks- og arbejdsgrupper, som er nedsat under den strategiske styregruppe i regionen.  

Sygehus Sønderjyllands klima- og miljøpolitik skal aktivt følge og understøtte de klima- og miljømæssige strategier, politikker og indsatsområder, som regionen udstikker.

Denne politik skal derfor sikre en organisering samt en planlagt og effektiv klima- og miljøindsats, hvor der årligt opsættes konkrete fokusområder, mål og handlingsplaner, således at de udstukne indsatser fra regionen nås inden for den givne tidsramme.

Politikken skal medvirke til at sikre fortsatte forbedringer af klima- og miljøindsatsen og - præstationer.

En gang om året evaluerer Sygehus Sønderjyllands Klima- og Miljøudvalg indsatsen og - resultaterne for det forgangne år med udgangspunkt i sygehusets energi- og miljøredegørelse.

Ud fra datagrundlaget igangsættes korrigerende handlinger og løbende forbedringer- herunder fokuspunkter.

Fremtidens Sygehus Sønderjylland- en del af strategien

Fremtidens Sygehus Sønderjylland er et strategisk prioriteret indsatsområde i Sygehus Sønderjyllands overordnede strategi "Din tilfredshed, vores stolthed".

Vi forstår fremtidens Sygehus Sønderjylland ved, at vi

sikrer fremtidens generationer en bedre levestandard ved at mindske vores klimaaftryk og samtidig sikre en effektiv sygehusdrift.
understøtter kerneopgaven, men bruger så få ressourcer som muligt.
anvender teknologier, som understøtter kerneopgaven, den gode arbejdsplads og som belaster miljøet mindst muligt.

Sygehus Sønderjyllands mål for klima- og miljø

Klima- og miljø prioriteres højt både nationalt, reginalt og lokalt, og derfor vil vi i Sygehus Sønderjylland:

  • Reducere vores energiforbrug med mindst 20% i 2030 i forhold til 2018
  • Reducere udledningen af klimagasser fra el og varme med mindst 40% i 2030 i forhold til 2018.
  • Anvende mere alternativ energi, således at vi kan være CO2- neutrale i 2050
  • Reducere den samlede affaldsmængde med mindst 10% i år 2030- svarende til en reduktion på mindst 1% årligt
  • Øge andelen af genanvendeligt affald til mindst 45% i 2030
  • Stille krav til leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med indkøb
  • Motivere sygehusets ledere og medarbejdere til at deltage aktivt i klima- og miljøindsatsen
  • Uddanne og styrke informationsniveauet og dialogen med sygehusets medarbejdere  

Energi- og miljøredegørelse udarbejdes årligt i første kvartal.

Referater fra Klima- og Miljøudvalgsmøder.

4.1) Udarbejdet af
Teknisk afdeling, miljø- og energikoordinator. 

4.2) Høring og godkendelse

I høring hos Klima- og miljøudvalg.

Godkendt af Direktionen.

Godkendt af Teknisk Chef.

 

Region Syddanmark; "Grøn omstilling i Region Syddanmark"

Indkøbspolitik for Region Syddanmark

Region Syddanmark bygherrepolitik

Version nr. Dato Revision
2 September 2021 Generel opdatering af politikken
APPFWU02V