Skip til primært indhold

Team for Lindrende Behandling (tidligere Palliativt Team)

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Medicinske Sygdomme
Lungesygdomme og Kræftsygdomme
Team for Lindrende Behandling
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

79 97 31 00

Direkte numre:

79 97 31 40 hverdage fra kl. 08.00-15.00

Fax:

79 97 30 89

E-mail:

palliativt.team@rsyd.dk

 

 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Palliation (hotline for læger til rådgivning om palliative problemstillinger) Hverdage kl. 8.00 - 15.24 79 97 30 33
Palliativt vagtberedskab via vagthavende læge fra Palliativt Team, OUH Efter kl. 15.24 21 17 17 16 eller via omstillingen på OUH 65 41 18 85

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Team for Lindrende Behandling 8.00 - 15.24 79 97 31 41 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Palliativt Ambulatorium (Sønderborg)  5790002003912  5000619 504131000016001

Hvem kan henvises

Voksne patienter med livstruende sygdom ledsaget af komplekse palliative problemer -
eksempelvis ustabile smerter, svær dyspnø i terminal fasen, udtalt kvalme/opkastninger, svære
psykosociale problemstillinger, svær angst/depression eller lign. - og det skal fremgå tydeligt af henvisningen, hvilke special palliative symp. man søger den specialiserede palliative indsats til at afhjælpe, samt hvad der allerede er forsøgt af symptomlindrende tiltag.

Patienter kan henvises fra diagnosen stilles og i hele sygdomsforløbet.

Patienten og de pårørende kan tilbydes specialiseret indsats uanset hvor i sygdomsforløbet
patienten befinder sig, og uanset hvilken livstruende sygdom, det drejer sig om.

Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være
lindrende pleje og behandling.

Patienten skal give samtykke til henvisning til specialiseret palliativ indsats.

Patienten skal henvises af læge og inden henvisning anbefales det, at patienten screenes for
palliative behov ved brug af EORTC-skemaet, og at der er taget stilling til behandlingsniveau.

Henvisning til Team for Lindrende Behandling:

Såfremt patienten henvises fra sygehusafdelinger og ambulatorier, bør andre aktører på det
basale palliative niveau være tænkt ind i behandlingen inden, at der henvises til specialiseret
palliativ indsats, dvs. egen læge bør være med på råd.

Såfremt indsatsen fra Team for Lindrende Behandling allerede er opstartet på sygehuset i
forbindelse med behandlingsforløbet, skal der ikke genhenvises for at indsatsen kan fortsætte
i patientens eget hjem.


Krav til indhold i henvisningen

Henvisningen bedes indeholde følgende oplysninger:

 • Navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, pårørendekontakt
 • Egen læge, kontakt til hjemmeplejen
 • Henvisningsdiagnose
 • Kort beskrivelse af sygdomshistorie og almen tilstand – og tydelig angivelse i
  henvisningen af, hvilke special palliative symptomer, som man søger den specialiserede
  palliative indsats til – eksempelvis: ustabile smerter, kvalme, åndenød, angst og uro,
  psykosociale problemstillinger - og tydelig beskrivelse af, hvad der tidligere er forsøgt
  af lindrende tiltag.
 • Oplysning om evt. åben indlæggelse og sociale ydelser (terminalerklæring, terminal
  tilskud til medicin, plejeorlov)
 • Afstemt FMK
 • Patienten skal være informeret om henvisningen og skal have givet samtykke til, at der
  må indhentes relevante helbredsoplysninger.
 • Ved spørgsmål til ovenstående da ring venligst til Team for Lindrende Behandlings
  lægetlf: 79973033.


Visitation

 • Henvisningen vil blive vurderet senest to hverdage efter modtagelse. Såfremt
  henvisningen afvises, orienterer henvisende læge patienten herom, og om at patienten
  skal henvende sig til egen læge.
 • Såfremt patienten opfylder visitationskriterierne tilstræbes patienten at blive set af en
  læge og en sygeplejerske inden for 10 kalenderdage fra henvisningsdato.

Optageområde

Optageområde er fgl. kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg.

Målgruppe

Praktiserende læger i fgl. kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg.
Sygehusafdelinger på Sygehus Sønderjylland.
Sygehusafdelinger udenfor Region Syddanmark.

Formål

Formålet er, at henvisninger til Team for Lindrende Behandling, Sygehus Sønderjylland,
udfyldes så fyldestgørende og så korrekt som muligt, sådan at det er muligt for Team for
Lindrende Behandling at vurdere og visitere patienter med komplekse symptomer og behov
for specialiseret behandling direkte ud fra de oplysninger, som er anført i henvisningen.
Det er vigtigt, at henvisninger indeholder de ønskede oplysninger for, at henvisningen ikke skal
tilbagesendes til henvisende læge med ønske om flere oplysninger og dermed forsinkelse i
behandlingen af henvisningen til gene for patienten.

Referencer

Den gode henvisning - Sundhed.dk
Visitationsretningslinje: Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Definition af basal og specialiseret palliativ indsats

Basal palliativ indsats:
Den basale palliative indsats er målrettet mennesker med afgrænsede palliative behov med få
problemområder. Indsatser kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes.
Basal palliativ indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke har
palliativ behandling som deres hovedopgave. Basal palliativ indsats ydes på de fleste kliniske
sygehusafdelinger, i kommunerne (fx hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen og i plejeboliger)
samt i almen praksis og den øvrige praksissektor (fx hos psykologer og fysioterapeuter).

Specialiseret palliativ indsats:
Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med palliative behov af en høj
sværhedsgrad inden for de enkelte problemområder og med flere sammenhængende
problemområder. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af
sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave fx palliative teams, palliative afdelinger
på sygehuse og hospices. Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse (fx
palliative afdelinger og hospice), ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en
sygehusafdeling (via Team for Lindrende Behandling)

Ikke relevant.

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Afsnitsledelsen

Annie Hertz Mathiesen

Oversygeplejerske

Lindrende Behandling sengeafsnit og ambulatorium


Alice Kim Larsen

Fagansvarlig overlæge i lindrende behandling

Afsnit for Lindrende Behandling


Daniela Zitnjak

Ledende overlæge

Kræftsygdomme og Lindrende Behandling


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V